Státní okresní archiv Bruntál
se sídlem v Krnově
Říční okruh 12
794 01 Krnov

Prozatímní vstup do budovy určený veřejnosti je z Dělnické ulice

Tel.: +420 554 62 54 60
Fax: +420 554 62 55 65

ID datové schránky: yzmaix7
Státní okresní archiv Bruntál
Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově je v současnosti organizačním článkem Zemského archivu v Opavě. Kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s působností okresu nebo obcí, u orgánů územních samosprávných celků, provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, pečuje o uložené archiválie a umožňuje do nich nahlížet, vyhledává a poskytuje výpisy, opisy a kopie z archivních materiálů.

Okresní archiv v Bruntále vznikl roku 1958, přičemž jeho zřízení předcházelo ustavení okresních archivů v Krnově a Rýmařově. Jako první byl zřízen v roce 1952 Okresní archiv v Krnově a od roku 1956 začal pracovat Okresní archiv v Rýmařově. V roce 1960 došlo ke sloučení okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov. Okresní archiv pro nový okres Bruntál měl sídlo v Janovicích u Rýmařova, v Krnově a v Bruntále byly ponechány pobočky.

Od počátku sedmdesátých let se archiv potýkal s problémem nedostatečné úložné kapacity. Veškerá řešení tohoto stavu v následujícím období byla pouze provizorní, prostorové podmínky archivu zůstávaly nevyhovující a situace se postupně stávala kritickou. Mezitím se v roce 1982 centrála okresního archivu přestěhovala z janovického zámku do Bruntálu, kam byly postupně přemístěny i všechny archiválie.

Východiskem z neuspokojivé situace archivu se nakonec stala rekonstrukce továrního objektu někdejšího státního podniku Karnola v Krnově. V období od prosince 2004 do února 2006 proběhla první ze tří plánovaných etap rekonstrukce bývalé tovární budovy, jež se od 6. listopadu 2006 oficiálně stala novým sídlem okresního archivu. V průběhu roku 2006 byly z Bruntálu do Krnova přestěhovány veškeré archiválie, které tak mohly být po dlouhé době konečně uloženy odpovídajícím a důstojným způsobem.

K 1. lednu 2007 má archiv ve své péči 1463 fondů o celkovém rozsahu více než 4800 běžných metrů. Archiv spravuje písemnosti úřadů a organizací státní i komunální správy, materiály škol, církevních institucí, cechů, firem, družstev, spolků, společenských organizací apod. působících na území okresu Bruntál. Archivní knihovna, čítající více než 15 tisíc svazků a množství titulů periodik, je zaměřena především na regionální historii, archivnictví a české dějiny. Archiv stále rozšiřuje svou odbornou archivní činnost stejně jako i oblast využívání archiválií.
Státní okresní archiv Bruntál
se sídlem v Krnově
Říční okruh 12
794 01 Krnov
Tel.: +420 554 62 54 60
Fax: +420 554 62 55 65
podatelna@br.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster