Stacks Image 3363
Stacks Image 3364
 
Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.
Tato aplikace přináší řadu možnosti a funkcí, jako jsou například: možnost nastavení způsobu vyhledávání, filtrování výsledků hledání a jejich řazení, detailní informace o počtu nalezených záznamů, možnost uložení výsledků formou tzv. permalinku / searchlinku (trvale platných odkazů), přehledné statistiky datového obsahu a mnohé další. Prostředí aplikace je plně responzivní a umožňuje tedy i plnohodnotnou práci na mobilních zařízeních.
Věříme, že DIGITÁLNÍ ARCHIV bude pro všechny badatele komfortním a přehledným nástrojem pro jejich práci, který jim usnadní orientaci a hledání ve stále narůstajícím objemu digitalizovaných archiválií - a stane se tak jejich nepostradatelným pomocníkem.
Základní databáze Zemského archivu v Opavě:
Stacks Image 1880
Stacks Image 1881
 

Archivní fondy
Databáze archivních fondů
a sbírek ZA v Opavě

Stacks Image 1866
Stacks Image 1867
 

Matriky
Databáze matrik ZA v Opavě

Stacks Image 1863
Stacks Image 1864
 

Knihovna
Databáze knihovního fondu
ZA v Opavě

Stacks Image 1871
Stacks Image 1872
 

Stabilní katastr
Databáze Ústředního archivu zeměměřičství a katastru

Stacks Image 1877
Stacks Image 1878
 

Celostátní PEvA
Archivní fondy a sbírky ČR

Stacks Image 1874
Stacks Image 1875
 

Soupis vedut
Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850

O databázi Archivní fondy

O databázi Knihovna

O databázi Matriky

O databázi Stabilní katastr

Geografické pokrytí

Co je to fond a sbírka?

Co je archivní pomůcka?

Přístupnost fondů a sbírek

Informace o databázích

Naším cílem je zpřístupnit informace o obsahu zpracovaných archivních fondů a sbírek Zemského archivu v Opavě a jeho organizačních jednotek - státních okresních archivů, všem uživatelům.
Veškerá zveřejněná data jsou čerpána z archivních pomůcek - inventářů a katalogů k archivním fondům a sbírkám pořizovaným od 60. let 20. století do současnosti, což samo o sobě naznačuje, že jejich kvalita a vypovídací hodnota nemusí být vždy rovnocenná. Z rozsáhlých, stovky svazků čítajících řad archivních pomůcek, jimiž naše archivy disponují, byly zatím vybrány a připraveny pro zveřejnění jen ty nejdůležitější. Otevření tak obsáhlého informačního zdroje pro veřejnost však jde ruku v ruce s jeho postupným zkvalitňováním a průběžným doplňováním.
Digitální archiv Vám umožňuje vyhledávat informace podle názvů archivních fondů a sbírek, tématicky, nebo podle pojmů a slov (fulltextem), případně tato hlediska různě kombinovat. Přestože práce v této aplikaci nezbaví uživatele nutnosti osobní návštěvy archivu, poskytne mu základní orientaci po hledaných archivních pramenech a usnadní tak cestu k vlastnímu studiu.

Aplikaci Digitální archiv, vyvinul Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s firmou Bach systems, s.r.o. a je chráněna autorským zákonem v platném znění.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno souhlasem Zemského archivu v Opavě a uvedením řádné citace.

© Zemský archiv v Opavě & Bach systems, s.r.o. - Digitální archiv 2017
Knihovny jednotlivých archivů nabízejí především literaturu humanitních a jen doplňkově, v souvislosti se skladbou archivních fondů a sbírek, též přírodovědných a technických vědních oborů. Největší pozornost však zaměřují na knižní a časopiseckou produkci jednotlivých regionů, která může sloužit jako významný doplněk studia archivních pramenů.
S elektronickým zpracováním klasického knižního katalogu, podmiňujícím současné internetové využití, započaly naše archivy postupně od 90. let 20. století ruku v ruce s rozšiřováním technického zázemí a tvorbou programového vybavení. Tento proces není u většiny archivů zdaleka u konce. Podobně jako je tomu u průvodce po archivních fondech a sbírkách, není databáze knižních fondů beze zbytku úplná. Pokud tedy, vážení uživatelé, hledaný titul nenajdete v naší databázi, nemusí to ještě znamenat, že není v našich knihovnách k dispozici. Nevzdávejte to a kontaktujte nás na telefonních číslech nebo e-mailových adresách uvedených na příslušných stránkách jednotlivých archivů v  odkazech „badatelna“ nebo “kontakty“.

Aplikaci Digitální archiv, vyvinul Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s firmou Bach systems, s.r.o. a je chráněna autorským zákonem v platném znění.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno souhlasem Zemského archivu v Opavě a uvedením řádné citace.

© Zemský archiv v Opavě & Bach systems, s.r.o. - Digitální archiv 2017
Zemský archiv v Opavě zpřístupňuje v Digitálním archivu veškeré matriky z území bývalého Severomoravského kraje, a to od nejstarších ze 2. poloviny 16. století až po svazky uzavřené přibližně v roce 1910. Do tohoto souboru nebyly zatím zařazeny jen matriční knihy civilních matričních řadů na Hlučínsku, vedené od roku 1874, ale s jejich postupným dálkovým zveřejněním se rovněž počítá. Upozorňujeme, že nyní již budou v badatelnách našeho archivu v Opavě a v Olomouci předkládány k osobnímu studiu výhradně jen matriky, jejichž kopie doposud nejsou umístěny na internetu. Matriky zveřejněné dálkovým přístupem bude možno studovat jen tímto způsobem nebo osobně v badatelnách prostřednictvím mikrofilmové nebo digitální kopie.
Věříme, že studium digitalizovaných matrik Vám výrazně usnadní Vaše genealogická bádání. Pokud při své práci zjistíte nějaké nesrovnalosti a chyby, či budete-li mít návrh pro určitá doplnění a vylepšení, obraťte se laskavě na naši e-mailovou adresu .

Aplikaci Digitální archiv, vyvinul Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s firmou Bach systems, s.r.o. a je chráněna autorským zákonem v platném znění.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno souhlasem Zemského archivu v Opavě a uvedením řádné citace.

© Zemský archiv v Opavě & Bach systems, s.r.o. - Digitální archiv 2017
Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, a spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.
Aktuálně jsou přístupné tyto mapy:

1) císařské povinné otisky Stabilního katastru (1824-1871), 11.732 map, 1:2880
2) indikační skici Stabilního katastru (1824-1843), 13.896 map, 1.2880
3) topografické sekce třetího vojenského mapování (1869-1885), 1:25 000
4) sbírka map a plánů do roku 1850, (asi 1550-1850), různé měřítko
5) doplněk k císařským povinným otiskům - výkazy s porovnáním ploch, 1845 a 1948

Zemský archiv v Opavě v rámci této databáze zpřístupnil 362 kolorovaných tzv. indikačních skic Stabilního katastru pro území Slezska z roku 1836. Indikační skici jsou mapy určené pro měřící práce v terénu, byly barevně provedeny podle stejných zásad jako originální mapy. Co je však důležité, byly navíc doplněny o jména držitelů nemovitostí, čísla domů, druhy kultur, zákonnou vlastnost pozemků a čísla mezníků na hranici každé obce. Každý záznam je potvrzen podpisy geometra, vrchnostenského úředníka a zástupců obce. Čísla parcel jsou uvedena červeně, stavební parcely byly navíc očíslovány černě. Většina číselných určení zůstala v platnosti dodnes. Jedná se o jeden z nejvyužívanějších fondů Zemského archivu v Opavě.

Podrobnější informace: http://archivnimapy.cuzk.cz/
Demoverze novější aplikace zde.

Mapa dostupných indikačních skic pro Slezsko:

Dostupné indikační skici
Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské. Tato skutečnost se významně odráží jak ve skladbě dokumentů v archivu uložených, tak i ve vlastní organizaci instituce, tvořené centrálou v Opavě, pobočkou v Olomouci a deseti organizačními jednotkami - státními okresními archivy.

Archiválie

Archiválií rozumíme takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence.

Archivní fond


Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

Archivní sbírka

Soubor archiválií vytvořený záměrnou sbírkotvornou činností bez zřetele na původce archiválií, navzájem propojený jedním nebo několika znaky.
Archivní pomůcka se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci o obsahu a časovém rozsahu archivního souboru nebo jeho částí. Vytváří se a zpřístupňuje se badatelům v listinné i digitální podobě.
Základními typy archivních pomůcek zastoupenými v našem Průvodci po archivních fondech jsou:

Prozatímní inventární seznam

• základní seznam všech inventárních jednotek archivního souboru nebo jeho částí pořízený pro evidenci archivního materiálu a k orientaci v jeho obsahu.

Inventář

• základní seznam všech inventárních jednotek uzavřeného archivního souboru pořizovaný pro evidenci archiválií a jejich uložení a k orientaci o obsahu, časovém rozsahu a množství archiválií. Vždy obsahuje úvod s údaji o vývoji původce archiválií, vývoji a dějinách archivního fondu a sbírky a o principech jejich uspořádání a stručný rozbor jejich obsahu.

Katalog

• archivní pomůcka k archivnímu fondu, sbírce či jejich částem, poskytující podrobné informace o obsahu a formě archiválií.

Rejstřík

• abecedně uspořádaný jmený (osobní, geografický nebo názvový) a věcný ukazatel sloužící k podrobné orientaci po obsahu archivního fondu, sbírky nebo jejich částí.
Přístupné archiválie

Archiválie jsou přístupné k nahlížení, pokud to umožňuje jejich fyzický stav a stav zpracování. Za zpracované jsou považovány archiválie opatřené alespoň prozatímním inventárním seznamem. Vyšším stupněm zpracování je inventarizace. Za inventarizované jsou považovány archiválie opatřené dílčím inventářem, inventářem, sdruženým a skupinovým inventářem (dříve vyhotovovaný typ pomůcky, nevyhotovuje se od roku 1998), katalogem, rejstříkem, tematickým katalogem, soupisem dokumentů a tematickým rejstříkem.

Nepřístupné archiválie

Archivní fondy a sbírky, k nimž nebyl vyhotoven žádný z těchto druhů archivních pomůcek, jsou chápány jako nezpracované a v obecném pohledu za nepřístupné. O jejich možném zpřístupnění k badatelským účelům rozhoduje individuálně ten archiv, kde jsou trvale uloženy.
Digitální archiv je pravidelně aktualizován, vždy jednou týdně (přesné datum poslední aktualizace naleznete v patičce aplikace).

• V zájmu co možná nejrychlejšího zpřístupnění materiálů badatelům, naleznete v Digitálním archivu i některé pomůcky, které ještě nejsou zahrnuty v celostátní databázi archivních fondů a sbírek MV České republiky

• Další informační zdroje z oblasti archivnictví naleznete na webu České archivní společnosti.
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně 7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster