Působnost a předmět činnosti Zemského archivu v Opavě

Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností. V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje mimo jiné dohlíží na výkon spisové služby a na vyřazování písemností, vybírá a přejímá archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy a územní samosprávy, právnických osob zřízených zákonem a podnikatelských subjektů. Archiv dále zajišťuje všestrannou péči o uložené archiválie, které zpracovává a umožňuje jejich využívání, provádí výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu a podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.
Stacks Image 2983
Zemský archiv v Opavě ZA v Opavě, pobočka Olomouc SOkA Bruntál SOkA Frýdek-Místek SOkA Jeseník SOkA Karviná SOkA Nový Jičín SOkA Olomouc SOkA Opava SOkA Prostějov SOkA Přerov SOkA Šumperk

Naše archivy
Prezentace jednotlivých archivů ZA v Opavě

Digitální archiv
Elektronické databáze ZA v Opavě

Kontakty
Veškeré kontaktní informace

Metodika
Metodické pokyny a informace

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7

© 2011 ZA v Opavě • webmaster