Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník

Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71

ID datové schránky: yzmaix7

XIV. svatováclavské setkání

02-09-2014


Za krasopisem hlaholice do Státního okresního archivu Jeseník!

06-12-2013

MANUSRIPTA GLAGOLITICA

Za krasopisem hlaholice do Státního okresního archivu Jeseník

Výstavní sál Státního okresního archivu Jeseník

3.12.2013 – 3.1.2014 

Návštěvní doba:

pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin

úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 – 15:30 hodin

Vstup volný 

Výstava s názvem "Manuscripta Glagolitica“ představuje exponáty přepisů hlaholského písma, včetně reprodukcí starých rukopisů z Makedonie, nacházejících se ve sbírkách kláštera sv. Klimenta Ochridského a v jiných knihovnách. Jde o kaligrafickou výstavu a retrospektivní pohled k připomenutí vytvoření a zavedení písma a abecedy hlaholice svatými bratry Cyrilem a Metodějem, křesťanskými  misionáři, narozenými v makedonské Soluni. Sdružení Makedonců Evropy přispívá touto výstavou k oslavě 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

Výstavu tvoří ručních opisy rytin skalních nápisů a náhrobních pomníků přepsaných na papír a kopie středověkých rukopisů majících vztah k Makedonii a misii svatých bratrů Cyrila a Metoděje. Vytváří tak soudržnost mezi krasopisnými rukopisy a církevní literaturou, ukazuje výsledek desetileté plodné výzkumné a výtvarné práce autora výstavy George Durtanovského. Jeho pátrání v tisícileté historii písemnictví Makedonie, věnované počátkům práce svatých bratří Cyrila a Metoděje, působí jako duchovní most spojující v současnosti více než 200 milionů lidí. Pro českého návštěvníka je zvláště zajímavá část představující kompletní abecedu hlaholice, kterou sv. Cyril přinesl z Bregalské misie a jež byla určena všem Slovanům, včetně Velkomoravanů. Tímto písmem pak sv. Metoděj dokončil za pomoci sv. Klimenta staroslověnský překlad latinské Bible. Hlaholice se užívala na Moravě, v Čechách, ve slovanské Makedonii se střediskem v Ochridě a v chorvatské Dalmácii. Dnešní zjednodušenou verzí hlaholice-–cyrilicí neboli azbukou píše celá řada národů a národností Evropy a Asie.

Manuscripta Glagolitica je výstavou putovní. Svoji cestu zahájila v kapli Cyrilce přilehající k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě v době vrcholných oslav výročí. Následně ji shlédli návštěvníci v Holandsku a v Bukurešti. V závěru roku cyrilo-metodějských oslav máme nyní možnost seznámit se prostřednictvím této výstavy s málo známou etapou naší historie i my v Jeseníku a nahlédnout do díla jejího tvůrce. 

George Durtanovski je makedonsko-holandský kaligraf, badatel studující staré písemné památky (nápisy) a také návrhář žijící střídavě v Nizozemsku, Makedonii a Německu, kde má svůj ateliér „The Oak Tree Design Studio“. Vytváří a prezentuje jak tradiční, tak i moderní styly písma-kaligrafie, zaměřené především na křesťanské nápisy. Pomocí papíru, pergamenu, plátna, dřeva, cihlářské hlíny a dalších materiálů a s použitím netradičních pracovních nástrojů – např. ocelových hrotů či kartáčů vytváří cenná kaligrafická díla. Jeho práce lze najít v mnoha soukromých a veřejných sbírkách po celém světě.

Součástí vernisáže byla přednáška Dimitrie Kirjakovského o životě sv. bratrů, jejich misi a přínosu díla světovému písemnictví. Dimitri Kirjakovský je iniciátorem a sponzorem celého letošního projektu "Manuscripta Glagolitica“.

Dimitri Kirjakovský, Bohumila Tinzová

 

Provozní doba BADATELEN Zemského archivu v Opavě v závěru roku 2013

11-11-2013

Upozorňujeme všechny zájemce, že badatelny budou v tomto roce pro veřejnost naposledy otevřeny ve středu 18. 12. 2013. V případě Zemského archivu v Opavě a SOkA Olomouc - ve čtvrtek 19. 12 2013.

Všechny badatelny budou v příštím roce znovu poprvé otevřeny 6. 1. 2014.

Zároveň dáváme na vědomí, že všechny archivy budou pro veřejnost zcela uzavřeny od 23. 12. do 31. 12. 2013.

 

Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71
podatelna@je.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster