Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník

Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71

ID datové schránky: yzmaix7

Státní okresní archiv Jeseník
Státní okresní archiv Jeseník, který je dnes vnitřní organizační složkou Zemského archivu v Opavě, si za 10 let novodobé existence vydobyl nazastupitelné místo v kulturně historickém povědomí obyvatel okresu Jeseník.
Pro účely archivu byl rekonstruován areál na Tovární ulici. Objekt je tvořen jednopatrovou centrální budovou, v níž se nacházejí kanceláře, badatelna, centrální depot, pořádací místnost s příjmem a dvěma navazujícími přízemními křídly. V prvním jsou tři depozitáře, v druhém, které uzavírá prostor dvora, jsou dvě garáže a bude zde další velký depot. V prvním patře centrální budovy má archiv k dispozici výstavní a konferenční místnost.

Státní okresní archiv v Jeseníku nabízí badatelům 1157,8 bm materiálu regionálního charakteru, např. fondy okresních úřadů, okresního národního výboru, fondy obcí a na ně navazující fondy místních národních výborů. Právě probíhající pořádací práce zpřístupňují badatelům dosud nevyužívané fondy děkanských a farních úřadů. Jedním ze stěžejních fondů je Rodinný archiv Priessnitz – Ripper poskytující velké množství informací k osobnosti „vodního doktora“ Vincenze Priessnitze, k lázním na Gräfenberku a k historii vodoléčby vůbec. Pro badatele regionální historie je cenným zdrojem i osobní fond PhDr. Rudolf Zuber. O tíživém období Jesenicka v letech 1938-1948 vypovídají fondy nacistických politických stran a organizací, fondy okresní výbor KSČ Jeseník a akční výbor Národní fronty. Na okraji zájmu nezůstávají ani fondy škol, cechů, spolků a peněžních ústavů.

Badatelům můžeme předložit i zajímavé materiály z několika našich sbírek, zejména pak ze sbírky starých pohlednic a fotografií.
Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka vydává archiv vlastivědný sborník Jesenicko (od r. 2000) a pořádá Svatováclavská česko-polsko-německá setkání. Významnou měrou se podílí na publikační a výstavní činnosti regionu.
Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71
podatelna@je.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster