Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55
733 21 Karviná-Fryštát

Tel.: +420 596 31 27 80

ID datové schránky: yzmaix7

Státní okresní archiv Karviná
Státní okresní archiv Karviná, který je od roku 2002 spolu s ostatními státními okresními archivy Moravskoslezského a Olomouckého kraje organizační složkou Zemského archivu v Opavě, se nachází v centru Karviné na ulici Fryštátská č. 55. V nové budově, ve které sídlí od roku 1993, uchovává přes čtyři kilometry archiválií, které dokladují život na Karvinsku ve všech jeho sférách.

Inspektoři státního okresního archivu zajišťují metodickou pomoc při výkonu spisové služby a také provádějí její kontrolu, vykonávají výběr archiválií ve skartačním i mimo skartačním řízení, vydávají potřebná potvrzení při likvidaci firem a podobně.

Zaměstnanci archivu vyřizují žádosti občanů týkající se zjištění pobytu obyvatel, jsou nápomocni při vyhledávání dokladů o době zaměstnání a školní docházky, v restitučních, pozemkových nebo majetkových záležitostech, či odškodného za nespravedlivé věznění nebo perzekuování v době války a poskytují jim také další výpisy, opisy a kopie z archivních materiálů.

Badatelé mohou v badatelně archivu studovat kromě novin a časopisů také zákoníky, knihy a encyklopedie, mohou využívat počítače k nahlédnutí do archivních databází, nebo k prohlížení multimediálních CD disků a hlavně mají umožněno nahlížení a studium archivních materiálů a mohou tak shlédnout mnohé zajímavé dokumenty.

Archiválie, uložené ve Státním okresním archivu Karviná, jsou členěny do archivních fondů podle původců. Jedná se o fondy okresních úřadů bývalých politických okresů Fryštát, Těšín, později Český Těšín a Bohumín a na ně navazující fondy okresních národních výborů. Naleznete zde rovněž fondy archivů jednotlivých obcí, fondy městských a místních národních výborů. Ve fondech škol, zdravotnických zařízení, kulturních zařízení, děkanství a farních úřadů, nejrůznějších spolků, peněžních ústavů a dalších je možno nalézt podrobnější informace k dějinám těchto institucí a organizací.
Mezi nejvzácnější archiválie patří bezesporu pergamenové listiny, kopiáře a městské knihy. Naší nejstarší archiválií je biskupská pergamenová listina z 18. února 1377, která potvrzuje nadaci těšínského knížete Přemka farnímu kostelu ve Fryštátě.

Zaměstnanci státního okresního archivu seznamují veřejnost s poklady uchovanými za zdmi depozitáře prostřednictvím výstav, na kterých jsou vždy prezentovány ty nejkrásnější a nejzajímavější dokumenty k danému tématu a které zároveň dokládají část historie zdejšího regionu. Foyer archivu slouží mimo jiné také k výstavám tvorby nejrůznějších amatérských regionálních výtvarníků, svěřenců sociálních služeb, azylových domů, svazů žen nebo nadějným mladým umělcům ze středních škol.
Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55
733 21 Karviná-Fryštát

Tel.: +420 596 31 27 80
podatelna@ka.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster