1.

Státní okresní archiv je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě 1), 2) . V souladu se zvláštním právním předpisem 2) vymezenou věcnou a územní působností a předmětem činnosti se podílí na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu předmětu činnosti a hlavním úkolům zemského archivu na území příslušného okresu.

2.

Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti a Zemským archivem v Opavě.

1) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster