Pobočka Olomouc

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) spravuje svěřenou část Národního archivního dědictví a zajišťuje všestrannou péči o ni,
b) podle metodických pravidel zpracovává archivní fondy a sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
c) přejímá přírůstky archiválií, zajišťuje delimitace archiválií, zpracovává lokaci svěřených archivních fondů,
d) vyřizuje písemné žádosti badatelů vyhledáváním a zpracování požadovaných údajů,
e) ve spolupráci s 2. oddělením provádí konzervátorské a restaurátorské práce, sleduje fyzický stav archiválií a odstraňuje zjištěné závady,
f) ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci zajišťuje činnost badatelny v Olomouci,
g) ve spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci vytváří a spravuje knihovnu odborné literatury,
h) podílí se na vědecko-výzkumné činnosti zemského archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a na publikační činnosti.

Vedoucí pobočky:

PhDr. Stanislava Kovářová
vedoucí pobočky
s.kovarova@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 22
mobil: +420 737 26 61 48

Kontakty:

ZA v Opavě, pobočka Olomouc

Adresa:

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc

tel.: +420 585 23 61 21 (sekretariát)
tel.: +420 585 23 61 30 (badatelna)
zapobocka@ol.archives.cz
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster