Interní audit

- zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb..
- ve své činnosti vychází a postupuje ve shodě se Standardy pro profesionální praxi interního auditu.
- funkce interního auditu a pravomoci a povinnosti auditora jsou stanoveny ve Statutu interního auditu Zemského archivu v Opavě.

Působnost auditora

- zjišťuje, jsou-li jsou při činnostech v Zemském archivu v Opavě dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy.
- zjišťuje, zda rizika vztahující se k činnostem Zemského archivu v Opavě jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající
opatření k jejich vyloučení, nebo zmírnění.
- zjišťuje, zda jsou plněna provozní a finanční kriteria stanovená zákonem, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost.
- podává řediteli Zemského archivu v Opavě zprávy o zjištěních z provedených auditů vč. doporučení k přijetí nápravných opatření.
- zajišťuje konzultační činnost, jejíž obsah tvoří zvláště doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému,
k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijímání opatření k nápravě nedostatků zjištěných interním auditem.
- zpracovává plány interních auditů, projednává jejich přípravu s ředitelem Zemského archivu v Opavě, který tyto plány schvaluje.
- zpracovává roční zprávu o výsledcích interního auditu, které předkládá řediteli Zemského archivu v Opavě.
- plní další úkoly uložené ředitelem Zemského archivu v Opavě.
Ing. Jiří Riedel
interní auditor
j.riedel@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 72
mobil: +420 731 40 14 44
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster