Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1
741 11 Nový Jičín

Tel.: +420 556 77 01 20

ID datové schránky: yzmaix7
Státní okresní archiv Nový Jičín
Státní okresní archiv Nový Jičín, vnitřní organizační jednotka Zemského archivu v Opavě, ve smyslu zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, územních samosprávných celků, organizačních složek, příspěvkových organizací, státních podniků, škol a právnických osob na území okresu Nový Jičín a příslušných obcí, provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u původců výše uvedených, pečuje o archiválie převzaté od těchto původců a jejich předchůdců, vede příslušnou evidenci archiválií, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, umožňuje nahlížet do uložených archiválií. Badatel může tedy mimo jiné nahlížet do písemnosti měst, cechů, obcí, škol, spolků, či mnohých osobních fondů významných osobností regionu. Archiv od roku 2000 sídlí v nové budově na okraji města Nového Jičína, na ulici příznačně nazvané K Archivu 1. Spolupracuje s Muzeem Novojičínska, Katedrou historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína, pro veřejnost pořádá historické a vlastivědné přednášky.
Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1
741 11 Nový Jičín
Poslední zpráva:
Tel.: +420 556 77 01 20
podatelna@nj.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster