Badatelna
pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00

REZERVACE ARCHIVÁLIÍ:

 
Tel.: +420 585 23 61 49
Badatelna SOkA Olomouc
Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě, jakož i specifických ustanovení SOkA Olomouc. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Vedení archivu upozorňuje badatele, že pracovníci archivu jsou osobně přítomným badatelům schopni předložit dokumenty z uspořádaných fondů, opatřených inventářem, zpravidla do 30 minut od sdělení žádosti. Pouze v době od 12.00 do 13.00, když se čerpá polední přestávka na jídlo a oddech, je sice v badatelně zajištěn dozor, ale neprovádí se dovoz nových archiválií. Není tedy nutno provádět složité předběžné písemné objednávky! U předkládání dokumentů z nezpracovaných fondů je třeba oproti tomu většinou ze strany archivu provádět časově náročné vyhledávání a důkladnou přípravu archiválií k předložení (číslování stránek nezpracovaných dokumentů), a tak postupuje archiv v těchto případech podle svých provozních možností v souladu s archivním zákonem a vyhrazuje si sám stanovení časového termínu, v němž budou takové dokumenty připraveny k nahlížení.

Při rezervaci archiválií prostřednictvím mailové zprávy platí v zásadě třicetidenní lhůta pro odpověď, stejně, jako v případě písemného dotazu. Pokud je však záležitost jednoduchá, odpoví archiv v nejkratším možném termínu. Všem badatelům se však doporučuje klást konkrétní detailní badatelské dotazy spíše až při jejich osobní návštěvě v průběhu pohovoru s pověřeným pracovníkem archivu. Badatelé se upozorňují, že archiv jim nevyhradí archiválie, nezahájí-li nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Vzhledem k provozním podmínkám a technickým možnostem archivu se badatelům nepředloží více než 5 inventárních jednotek na jeden návštěvní den při přímé objednávce v průběhu osobní návštěvy. Při předběžné písemné objednávce (dopisem či mailem) nelze badatelům ze stejného důvodu vyhradit více než dvě inventární jednotky na jednoho badatele.Kapacita a vybavení:

Upozornění pro badatele

Rezervace archiválií

• 37 badatelských míst (společných s olomouckou pobočkou ZA v Opavě)
• 1 čtečka mikrofilmů
• zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
• uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
Badatelna je střežena kamerovým systémem!
Na mailové adrese si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.Databáze přístupné ve vyhledávací aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě:

Záznamů: 3 140
Skenů: 3 949

Záznamů: 107 452
Skenů: 1 220 809

Záznamů: 1 817

Záznamů: 3 361

Záznamů: 62
Skenů: 15 191

Záznamů: 2 023
Skenů: 6 400

Záznamů: 95
Skenů: 118

Záznamů: 2 723
Skenů: 182

Záznamů: 12
Skenů: 0

Záznamů: 591
Skenů: 334 686

Záznamů: 161
Skenů: 161

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 13 962
Skenů: 0

Záznamů: 0
Skenů: 0


Státní okresní archiv Olomouc
U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc
Tel.: +420 585 23 61 01
Fax: +420 585 23 61 52

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster