Státní okresní archiv Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc

Tel.: +420 585 23 61 01
Fax: +420 585 23 61 52

ID datové schránky: yzmaix7

Státní okresní archiv Olomouc
Státní okresní archiv Olomouc je v současnosti se svými téměř sedmi běžnými kilometry uloženého archivního materiálu největším archivem této kategorie v České republice. Uchovává písemnosti původců s místní či okresní působností, kteří vyvíjeli či dosud vyvíjejí činnost na území okresu Olomouc. Ten zahrnuje teritoria bývalých správních okresů Olomouc, Litovel (bez Konicka) a Šternberk, jež byly sloučeny při reformě státní správy v roce 1960.

Státní okresní archiv je spolu s olomouckou pobočkou Zemského archivu v Opavě umístěn v moderní účelové archivní budově, postavené podle projektu ing. arch. Pavla Pospíšila, která byla otevřena pro veřejnost v roce 1997. Budova stylizovaná do podoby otevřené knihy stojí nedaleko od historického jádra Olomouce.

Archiválie jsou členěny zejména do fondů úřadů státní správy (např. okresní úřady, okresní národní výbory) a městské, respektive obecní samosprávy (archivy měst, archivy venkovských obcí). Další skupiny fondů obsahují písemnosti soudů, prokuratury a notářů, archiválie institucí hospodářského charakteru (cechy, živnostenská společenstva, družstva) a písemnosti původců spjatých se zdravotnictvím (nemocnice, pojišťovny), či se školskými a kulturními institucemi (školy, divadla, kina). K zajímavým typům pramenů patří písemnosti spolků a jiných společenských organizací. Bohaté jsou rovněž fondy církevních institucí (fary, děkanáty a kostelní konkurenční výbory), pozůstalosti významných osobností středomoravského regionu a sbírkové fondy (sbírka soudobé dokumentace, sbírka litografií a fotografií, sbírka map a plánů, atd.).

K nejcennějším inventárním jednotkám patří listiny (nejstarší uničovské městské privilegium z roku 1223 je zároveň nejstarší dochovanou listinou svého druhu v českých zemích), unikátní soubor městských knih (k nejstarším patří olomoucká městská kniha založená v roce 1343, k nejznámějším pak tzv. památná kniha Václava z Jihlavy z roku 1430) a část spisového materiálu (např. Zlomky registratur 1426 - 1786 [1890] z Archivu města Olomouce).
Státní okresní archiv Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc
Tel.: +420 585 23 61 01
Fax: +420 585 23 61 52
podatelna@ol.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster