Státní okresní archiv Opava
Březinova 6
746 22 Opava

Tel.: +420 553 60 72 82

ID datové schránky: yzmaix7

Záznamů: 475
Skenů: 773

Záznamů: 49 920
Skenů: 26 836

Záznamů: 832

Záznamů: 1 884

Záznamů: 443
Skenů: 50 110

Záznamů: 475
Skenů: 1 816

Záznamů: 704
Skenů: 2 444

Záznamů: 304
Skenů: 304

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 132
Skenů: 45 388

Záznamů: 6
Skenů: 6

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 10 775
Skenů: 359

Záznamů: 85
Skenů: 95 342


Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na ikonu reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v NÁPOVĚDĚ vyhledávací aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě.

Fondy uložené v SOkA Opava jsou tvořeny písemnostmi nejrůznějších subjektů bývalého okresu Opava. Jedná se mimo jiné o orgány místní i okresní správy a samosprávy, školy, zdravotnická a sociální zařízení, družstevní organizace – především jednotná zemědělská družstva okresu Opava, firmy, církevní instituce – hlavně římskokatolické fary, politické organizace a podobně. Z uvedeného množství fondů je možné upozornit na následující:

Politická správa

Okresní úřad Hlučín (1919) 1920 - 1938 (1947)
Okresní úřad Opava I (1756) 1850 - 1938 (1949)

Samospráva městská a obecní

Archiv města Budišov nad Budišovkou 1389 - 1945 (1951)
Archiv města Hlučín 1303 - 1945 (1952)
Archiv města Kateřinky 1730 - 1939 (1952)
Archiv města Opava 1247 - 1945 (1947)
Archiv města Vítkov 1439 - 1917

Okresní, městské a místní národní výbory

Okresní národní výbor Hlučín (1935) 1945 - 1960 (1969)
Okresní národní výbor Opava-venkov (1935) 1945 - 1949 (1954)
Jednotný národní výbor Opava (1925) 1949 - 1954 (1960)
Okresní národní výbor Opava (1945) 1954 - 1990 (1996)
Ústřední národní výbor Opava 1945 - 1949 (1950)
Okresní národní výbor Vítkov (1933) 1949 - 1960 (1969)
Městský národní výbor Budišov n. Bud. 1945 - 1990
Městský národní výbor Hlučín (1922) 1945 - 1990 (1992)
Městský národní výbor Hradec n. Moravicí 1945 - 1990 (1993)
Městský národní výbor Kravaře 1945 - 1990
Městský národní výbor Opava (1813) 1945 - 1990 (1995)
Městský národní výbor Vítkov 1945 - 1991

Německá správa a organizace 1938 - 1945

Landrát Opava 1938 - 1945
NSDAP – okresní vedení Opava 1938 – 1945

Justiční správa

Okresní soud Hlučín (1908) 1920 - 1949 (1959)
Okresní soud Opava 1850 - 1949 (1955)

Politické organizace

KSČ - okresní výbor Opava 1947 – 1989
KSČ - okresní výbor Vítkov 1948 - 1960
KSČ - okresní výbor Hlučín 1945 - 1960

Církevní instituce

Děkanský úřad Opava (1606) 1810 – 1956
Farní úřad U sv. Ducha Opava 1730 - 1968
Farní úřad Hlučín 1522 - 1998

Sbírky

Sbírka dokumentačního materiálu Státního okresního archivu Opava 1628 – 2006

Listina moravského markraběte Přemysla z roku 1247
Nejcennější a současně nejstarší v originále dochovanou archiválií je listina moravského markraběte Přemysla z roku 1247, kterou Opavě uděluje právo konání výročního trhu, jež byla uznána kulturní památkou.

Obecní kroniky uložené v SOkA Opava

Soupis obecních kronik.pdf (formát pdf, 150 KB)

Některé z vydaných informací o našich fondech:

BAKALOVÁ, Magda. Kmenový pramen k poznání města Budišova a jeho nejbližšího okolí od konce 17. st. po rok 1945. In Zprávy Okresního archivu v Opavě. 6/1963, s.1-2.

PLAČKOVÁ, Magda. Nově zpřístupněné fondy Okresního archívu v Opavě. In Ročenka OA v Opavě 1984-1985. s. 31-32.

BAKALOVÁ, Magda: Naše fondy ke studiu nových a nejnovějších dějin.In Zprávy Okresního archívu v Opavě. 1964, č.9-10, s.2-3.

BAKALOVÁ, Magda. Okresní národní výbor Hlučín 1945-1960. In: II. Severomoravské archivní sympozium. Opava 1986, s. 444-452.

Průvodce po archívních fondech Státního archívu v Opavě, Praha 1955.

MEDKOVÁ, Marta. Inventář fondu Okresní národní výbor v Opavě (1945)1954-1960(1973) In Ročenka Okresního archívu v Opavě. 1981, s. 37-44.

MEDKOVÁ, Marta. Zpracování fondu Okresní úřad v Opavě (1756)1850-1938(1948). In Ročenka Okresního archívu v Opavě. 1983, s.18-24.

MEDKOVÁ, Marta. Skupinové inventáře fondů JZD okresu Opava. In Ročenka OA v Opavě 1989.

MEDKOVÁ, Marta. K registratuře městského úřadu v Opavě do r. 1945. In Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica. 1/1992, s.107-111.
Státní okresní archiv Opava
Březinova 6, 746 22 Opava
Poslední zpráva:
Tel.: +420 553 60 72 82

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster