Státní okresní archiv Přerov
ul. Sokolů č. 1
750 02 Přerov VIII - Henčlov

Tel.: +420 581 20 50 24

ID datové schránky: yzmaix7

Státní okresní archiv Přerov
Státní okresní archiv Přerov je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.
Správní obvod Státního okresního archivu Přerov je vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností - Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice (územím okresu Přerov).

Státní okresní archiv kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s působností na území okresu nebo obcí a jimi zřízených státních příspěvkových organizací, kontroluje výkon spisové služby u orgánů územních samosprávných celků, organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob založených nebo zřízených územními samosprávnými celky, kontroluje výkon spisové služby u státních podniků, škol a právnických osob zřízených zákonem.

Provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u všech původců uvedených výše, provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, jakož i u politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností.
Umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do uložených archiválií, vede příslušnou evidenci archiválií, pečuje o archiválie převzaté od výše uvedených původců.
Poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.
Vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie.

Státní okresní archiv Přerov má specializovanou knihovnu pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie, vydává Sborník státního okresního archivu Přerov s tematikou oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie, pořádá výstavy s vlastivědným obsahem.
Státní okresní archiv Přerov
ulice Sokolů 1
750 02 Přerov VIII - Henčlov
Poslední zpráva:
Tel.: +420 581 20 50 24
podatelna@pr.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster