Státní okresní archiv Šumperk
Bří Čapků 35
787 01 Šumperk

Tel.: +420 583 21 22 48
+420 583 22 20 21
+420 583 22 30 39

ID datové schránky: yzmaix7

Státní okresní archiv Šumperk
Státní okresní archiv Šumperk je v současnosti organizačním článkem Zemského archivu v Opavě.
Uchovává různé písemnosti trvalé historické hodnoty vzniklé během několika staletí na území okresu Šumperk. Od roku 1998 sídlí v rekonstruované třípodlažní budově, odpovídající plně požadavkům typologie budov okresních archivů, kdy je architektonicky důsledně dodrženo oddělení části určené pro veřejnost, části administrativní a vlastních depozitářů. I.NP, situované zčásti jako suterén, slouží pouze pro provozní účely, ve II.NP, kterým se do budovy vchází, je umístěna studovna pro šest až deset osob, místnosti pro dozor, knihovna a kancelář, do III.NP byl situován víceúčelový sál, ředitelna, sekretariát, denní místnost zaměstnanců a dvě kanceláře. V zadní části každého podlaží je umístěn depozitář, vybavený mimo jiné nezbytnou vzduchotechnikou, která dokázala od srpna 1997 do dneška udržet přes všechna klimatická období požadovanou vlhkost i teplotu. Objekt je zabezpečen signalizací proti vniknutí nepovolaných osob, studovna je opatřena monitorovacími kamerami s průběžným pořizováním záznamů o pohybu v ní.

Celá budova pojme 7.500 běžných metrů archiválií a splňuje veškeré požadavky bezpečného uložení písemností a jejich využívání badateli. Realizací stavby bylo po mnoha letech dosaženo nejen podmínek, při kterých může docházet k dalšímu přejímání písemností a tím zabránění jejich případnému znehodnocení či ztrátě, ale také archiváři získali konečně odpovídající podmínky pro vlastní, tj. odbornou archivní činnost. K té mimo jiné patří zajišťování dohledu na spisovou službu a ukládání písemností u institucí, přejímání, pořádání a inventarizace archiválií a následně také jejich předkládání veřejnosti či vypracovávání rešerší pro úřední účely.

Literatura o archivu:

a) články ve sborníku Severní Morava, vydávaném vlastivědným muzeem v Šumperku:

Bartošíková Jarmila, Nejstarší šumperská městská kniha z 15.století. In: SM, sv. 46 /1983/, s.31-36.
Jarmarová, Hana:
- Archivy měst a městeček ve Státním okresním archivu Šumperk. In: SM, sv. 68 /1994/, s.57-58.
- Okresní archiv v Šumperku v posledních pěti letech. In: SM, sv.62 /1991/, s. 79-80.
- Státní okresní archiv v Šumperku znovu otevřen. /R. 1948-1999./ In: SM, sv.78 /1999/, s. 78-80.
- Generální inventura ve Státním okresním archivu v Šumperku. In: SM, sv. 84 /2002/, s. 72-74.
Svozil, Oldřich: Nástin vývoje a současný stav Okresního archivu v Šumperku. SM, sv. 54 /1987/, s. 78-80.

b) články v denním a regionálním tisku:

Budova okresního archivu byla po třech letech znovu otevřena. (iba). In: Šumperský a zábřežský Region, 9.6.1998, s. 2.
Svozil, Oldřich: Pozvání do okresního archivu, Naše slovo, 19.12.1979.
Šumperští archiváři mají novou budovu. /Okresní archiv./ In: Mladá fronta Dnes, 5.6.1998, příl. Střední Morava, s. 1
Státní okresní archiv Šumperk
Bří Čapků 35
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 21 22 48
         +420 583 22 20 21
Fax: +420 583 22 30 39
podatelna@su.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster