Archiválie uložené v Zemském archivu v Opavě jsou zájemcům předkládány ke studiu ve studovnách jednotlivých vnitřních organizačních složek podle místa uložení. Podmínky nahlížení do archiválií ve studovnách archivu jsou upraveny zákonem o archivnictví č. 190/2009 Sb. a badatelským řádem.

Na základě žádosti archiv také sám vyhledává v uložených archiváliích informace a dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie, popřípadě zpracovává rešerše.
Tyto úkony jsou zpoplatňovány.

Úkony pro úřední potřebu

Pro úřední potřebu se vydávání výpisů, opisů, kopií archiválií a jejich případné ověřování řídí
zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 3 a 4 sazebníku, který je přílohou zákona).


Ceník služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě (2015)
(formát pdf, 75 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací Zemským archivem v Opavě (2015)
(formát pdf, 71 kB)
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster