Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Prostějov


Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Prostějov“ voboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Prostějov.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (s výjimkou dle § 29 odst. 1 a 2 zákona). Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je srpen 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:
  • komplexním zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů a sbírek včetně obsluhy v badatelně, zpracovávání archivních rešerší, přípravy a zpracování vědeckých edic archivních dokumentů,
  • zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích a edičních archivních činností.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 10. 7. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (formát pdf, 103 kB)
Žádost o jmenování na služební místo (formát docx, 34 kB)
Čestné prohlášení o státním občanství (formát docx, 18 kB)
Čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti (formát docx, 15 kB)
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (formát docx, 18 kB)
Žádost o výpis z evidence rejstříku trestů (formát docx, 23 kB)


Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster