Omezení provozu badatelen ZA v Opavě v období vánočních svátků 2017

03-11-2017

  Upozorňujeme badatele, že badatelny Zemského archivu v Opavě a příslušných Státních okresních archivů budou od 19. 12. 2017 - 2. 1. 2018  UZAVŘENY. Provoz badatelny Zemského archiv v Opavě bude obnoven v úterý 2. 1. 2018 v 10:00 hod.

  We would like to kindly inform You, that study rooms of the Regional archives in Opava and related State District Archives will be CLOSED from 19. 12. 2017 - 2. 1. 2018. Study room’s service in the Regional Archives in Opava will be restored on 2. 1. 2018 at 10:00.

  Die Lesesäle des Landesarchivs in Opava und der Staatlichen Bezirksarchive werden vom 19. 12. 2017 bis zum 2. 1. 2018 GESCHLOSSEN. Der Lesesaal des Landesarchivs in Opava wird am 2. 1. 2018 um 10:00 geöffnet.

 

Fond SLEZSKÝ STAVOVSKÝ ARCHIV zpřístupněn digitálně!

02-10-2017

Zemský archiv v Opavě zpřístupnil digitální verzi fondu Slezský stavovský archiv, který tvoří jeden z pilířů jím spravovaného archivního bohatství. Fond byl převeden do elektronické podoby ve své úplnosti, úhrnem se jedná o 3.866 snímků listin a celkem 42.172 scanů stránek z úředních rukopisů.

Slezský stavovský archiv v sobě zavírá značné množství diplomatického materiálu ke středověkým, raně novověkým i novověkým dějinám opavského, krnovského, těšínského a niského knížectví (nechybí však ani jednotlivosti k minulosti jiných slezských teritoriálních útvarů: Hlohovska, Svídnicko-Javorska či Opolsko-Ratibořska). Jedná se o zemská privilegia, listiny vydané z moci vládnoucích knížat a jejich lenních pánů z řad českých králů, ale též o písemnosti související obecněji s každodenním chodem zemské správy, soudů a jiných institucí či o listiny stavovských osob, v tom především šlechty (např. kšafty, dlužní úpisy). Svým rozsahem i významem mimořádnou část fondu představují stavovské rukopisy požívající ze zákona mimořádné ochrany jako archivní kulturní památka. Jde zejména o svazky půhonů a nálezů vedených u příslušných zemských soudů, vzácně dochované knihy hejtmanských roků, protokoly ze zasedání zemských sněmů a především pak o zemské desky opavského, krnovského a částečně též těšínského knížectví, dochované od počátku 15. století.

Snímky archiválií byly publikovány prostřednictvím webové aplikace Digitální archiv Zemského archivu v Opavě na adrese http://digi.archives.cz.

PŘÍMÝ ODKAZ na digitalizované záznamy fondu SLEZSKÝ STAVOVSKÝ ARCHIV naleznete ZDE.

PŘÍMÝ ODKAZ na elektronickou pomůcku SLEZSKÉHO STAVOVSKÉHO ARCHIVU naleznete ZDE.

 

 

DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě uveden do ostrého provozu!

31-08-2017
Dnešním dnem uvádí Zemský archiv v Opavě do ostrého provozu novou vyhledávací aplikaci pro práci s archiváliemi: DIGITÁLNÍ ARCHIV ZA v Opavě.
Tato aplikace plně nahrazuje předchozí portál ARCHIVNÍ VADEMECUM a přináší řadu nových možností a funkcí, včetně schopnosti responzivního zobrazení pro mobilní zařízení. Veškeré permalinky (trvale platné odkazy) z původního Vademeca zůstávají funkční a jsou automaticky přesměrovávány na odpovídající záznamy, či skeny v Digitálním archivu (POZOR! Tato změna se z technických důvodů začne uplatňovat až s jistým zpožděním: od ukončení Vademeca minimálně cca. 24 hodin!).
 
Archivní Vademecum bylo v provozu takřka nepřetržitě od roku 2009 (v prvotní verzi již od roku 2007). V roce 2012 obsahovalo 1 599 011 skenů, ke dni ukončení svého provozu (31.8.2017) pak nabízelo veřejnosti 10 473 987 skenů digitalizovaných archiválií.
 
Digitální archiv byl nejprve spuštěn v testovacím režimu dne 6.5. 2016 a jeho vývoj pak pokračoval za účasti veřejnosti.
K dnešnímu dni obsahuje 1 956 361 záznamů spolu s 18 409 095 skeny digitalizovaných archiválií.
 
   
 

Zemský archiv v Opavě zveřejnil novou databázi: SČÍTACÍ OPERÁTY!

08-06-2017

  Zemský archiv v Opavě zveřejnil v aplikaci Digitální archiv novou databázi: SČÍTACÍ OPERÁTY!

Jedná se o objemný soubor digitalizovaných archiválií z historických sčítání lidu na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Více informací, včetně krátké videoukázky pro základní orientaci v databázi, naleznete v nápovědě aplikace.

Celkový počet digitalizovaných příloh v Digitálním archivu Zemského archivu v Opavě tak překročil hranici 18 000 000 !!!!
 


  The Regional Archives in Opava added a brand new database to the Digital Archives: CENSUSES!
 
It’s a large set of digitized records covering population and housing censuses for the territory of contemporary Moravian-Silesian and Olomouc Regions.
 
For more information and instruction, including a short video sample, please see the application “help”.
 


  Das Landesarchiv in Opava veröffentlichte in der Applikation Digitalarchiv einen neuen Datenbestand: Volkszählunglisten!

Es handelt sich um eine umfangreiche Gesamtheit von digitalisierten Archivalien aus den historischen Volkszählungen auf dem Gebiet des heutigen Bezirke Moravskoslezský und Olomoucký kraj.

Mehr Informationen, einschließlich einer kurzen Videopassage für die Grundorientierng im Datenbestand finden Sie in der Hilfe.

 

SOkA Bruntál: upozornění na omezení studia v badatelně!

07-11-2016

Upozorňujeme všechny zájemce, že po dobu rekonstrukce budovy Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově je studium v badatelně možné pouze po předchozím objednání. Děkujeme za pochopení.

 

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster