Badatelna
pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00

REZERVACE ARCHIVÁLIÍ:

 
Tel.: +420 585 23 61 30
Badatelna olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě
Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.Kapacita a vybavení:

Informace pro badatele

Rezervace archiválií

• 37 badatelských míst (společné se Státním okresním archivem)
• 1 počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
• 3 čtečky mikrofilmů
• síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
• uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
V návaznosti na Čl. 2, odst. 4 Badatelského řádu Zemského archivu v Opavě se počínaje 2. lednem 2007 upravuje předkládání archiválií následovně:

Matriky
- každou hodinu, která je vyznačena na žádance (formát pdf, 52 KB), může být badateli předloženo maximálně 5 svazků matrik nebo indexů k matrikám.
Ostatní archiválie - na jednu žádanku (formát pdf, 44 KB), předloženou službě v badatelně ve stanovenou hodinu, lze objednat maximálně 5 inventárních jednotek.

Do příští návštěvy lze odložit maximálně 5 svazků matrik nebo indexů k matrikám nebo maximálně 5 inventárních jednotek z jiných fondů nebo sbírek.
Objednaný materiál si badatel vyzvedává osobně u služby v badatelně a do místnosti, v níž se archiválie vydávají, vstupuje jednotlivě.

• Pro studium je nutné vyplnit badatelský list - bez platného občanského průkazu (či pasu) nelze při první návštěvě vyplnit povinné kolonky badatelského listu a není tak možné studovat!

• Podle zvoleného tématu badatel obdrží inventáře příslušných archivních fondů a na objednávku zapíše příslušné požadavky.

• Termíny objednávek archivního materiálu v badatelně: 8:30, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 hod.; pondělí a středa ještě 15:00, 16:00, 16:30 hod.

• Není nutno si dopředu objednávat materiál, který není potřeba foliovat: matriky, knihy, mapy a plány, listiny atp.

• V případě studia aktového materiálu je nutná jeho foliace, která může podle množství archiválií a objednávek trvat od jednoho do 14 dnů, proto je nutné aktový materiál předem objednat.

• Badatelé mají možnost vypůjčit si prezenčně knihy z archivní knihovny, která má více než 15 000 svazků.

• V badatelně lze fotit digitálním fotoaparátem bez blesku archiválie, pokud není stanoveno jinak. Povolení k fotografování vystavuje služba v badatelně.

• Podle stávající smlouvy o úschově archivních fondů a jednotlivých materiálů, uzavřené mezi Arcibiskupstvím olomouckým a ZAO, článek VIII.2 a) – d), nelze z církevních fondů bez předchozího souhlasu arcibiskuství pořizovat žádné xerokopie a výslovně zakázáno je použití digitálního fotoaparátu či skeneru. Kontaktní adresa a další dotazy: vedoucí arcibiskupského archivu Hlinka Vít, ThLic. Mgr., Arcibiskupství Olomouc, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 225, .
Jedná se o tyto církevní fondy a sbírky: Arcibiskupství Olomouc, Arcibiskupská konsistoř Olomouc, Arcibiskupský církevní soud Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, Lenní dvůr Kroměříž, Metropolitní kapitula Olomouc, Sbírka rukopisů metropolitní kapituly Olomouc, Sbírka prvotisků a starých tisků, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž.
Na mailové adrese si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.
Žádosti o rezervaci archiválií je třeba zaslat v pracovní den nejméně den před návštěvou archivu, a to do 12:00 hod. Později zaslané žádosti nebudeme moci z kapacitních důvodů vyřídit.Databáze přístupné ve vyhledávací aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě:

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 247 011
Skenů: 5 782

Záznamů: 608

Záznamů: 899

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 327
Skenů: 737

Záznamů: 9 068
Skenů: 8

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 3 041
Skenů: 563 270

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 7 088
Skenů: 0

Záznamů: 6 332
Skenů: 745 793


Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
U Husova sboru 10
P.O. box 128
771 11 Olomouc
Tel.: +420 585 23 61 21
Fax: +420 585 23 61 53

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster