Předmluva
Statistická data, budovy a počet obyvatel, jazyk a náboženství
       K okresu fryštátskému patří okr. město (sídlo c.k. Okresního hejtmanství), 23 místních a 13 konskripčních obcí s 3653 budovami, 1 evangelickou a 5 katolickými farami, jakož i včetně 8 lokalií, 1 templ, 20 katolických škol a 3 škol evangelických, 25 majorátních dvorů, 22 uhelných dolů, 50 koksovacích pecí, 1 cukrovaru, 1 továrny na sodu, 1 varny potaše, 2 pivovarů, 18 lihopalen, 5 nádraží, 22 mlýnů atd., o čemž bude ještě dále řeč na příslušných místech této knihy.

       Počet obyvatel celého okresu činí 27.729 duší, z čehož je 13.512 mužského a 14.217 ženského pohlaví.

       Počet porodů převyšuje počet úmrtí, takže na 1000 úmrtí připadá 1054 živě narozených dětí. Úmrtnost mužského pohlaví převyšuje úmrtnost ženskou tak, že na 1000 ženských připadá 1015 mužských úmrtí.

       Podle vyznání se člení obyvatelstvo na 23.763 katolíků, 3.625 protestantů, 335 israelitů, 1 osoba je helvetského vyznání, 5 řecko-uniátního náboženství.

       Město včetně předměstí čítá 2.452 katolíků, 133 protestantů, 79 israelitů, 5 řecko-katolického náboženství 1 osoba je helvetského vyznání.

       Hustota obyvatel činí 7.922 osob na čtvereční míli, takže Fryštát zaujímá v tomto ohledu 4. místo pořadí ve srovnání s ostatními okresy Vévodství těšínského.

       Převládajícími jazyky jsou němčina a polština. Větší polovina obyvatel hovoří polsky.