I. díl, první oddíl.

Korunní princ arcivévoda Rudolf ve Fryštátě

       Nejvýznačnějším okamžikem nejmladších dějin Fryštátu zůstane vždy návštěva Jeho císařské Výsosti nejjasnějšího prince arcivévody Rudolfa dne 31. října 1877 na fryštátském zámku, jíž byl tento zámek obšťastněn o několik málo dnů poté, co si sem přivedl hrabě Jiří Larisch-Mónnich jako svou nejjasnější manželku Marii Luisu, komtesu z Wallersee, neteř Její Výsosti naší císařovny. Vysoká návštěva ve Fryštátě byla pro stálou připomínku mnohostranně opakována a líčena, takže v zájmu kroniky města a domu Larischova chceme na ni jen krátce vzpomenout.

       Pamětní deska, již však zamýšlí Jeho Excelence hrabě Jan Larisch-Mönnich ve slezském mramoru vsadit na fryštátském zámku pro trvalou připomínku na tuto návštěvu, znamenající vysokou poctu pro celé město a jeho okolí, bude pro příští pokolení znamením, že prah, jejž slavný výhonek rakouského císařského rodu překročil, zůstane po věčné časy v paměti všech opravdových vlastenců a dětí této země.

       Vzpomeňme ještě při zmíněné návštěvě na radost, která pojala v oněch dnech všechny vrstvy obyvatelstva na míle daleko, až do nejzapadlejších koutů horských vesnic v Beskydách a spojila se v projevech oddanosti a věrnosti všech nejvyššímu císařskému dvoru; tato návštěva vyvolala skutečně pravé vlastenecké nadšení, jak je dosud nestačily zaznamenat anály našich dějin. Korunní princ Rudolf byl vůbec prvním korunním princem, který poctil a obšťastnil návštěvou naše městečko.

       Revidovaný zvláštní otisk ze "Silesie" přináší o tomto slavnostním přijetí tyto údaje:

       Den, který přivedl rakouského korunního prince do našeho města, začal ráno budíčkem. O 6 1/2 hod. vyrukovali veteráni a dobrovolná požární ochrana k přijetí do Karviné. Brzy nato následovali c. k. okresní hejtman a duchovenstvo z Fryštátu a okolí. V průběhu dne byly provedeny poslední práce na výzdobě města, načež bylo naše městečko opravdu ozdobně dekorováno a ověnčeno vlajkami a skýtalo slavnostní vzhled. Již ve 2 hod. přišli z Karviné havíři v počtu asi 300 osob a utvořili špalír z jedné strany, zatím co po druhé straně čestné brány zaujaly místo školačky v bílém oblečení, pak ostatní školní dítka a konečně dobrovolná požární ochrana a veteráni. 0 1/4 5 hod. se objevili první hosté na koních z honu parforce, v čele pak náš jasný dědic trůnu Jeho císařská Výsost korunní princ Rudolf.

       Pod čestnou bránou, skutečně krásně a bohatě vyzdobenou vlajkami, věnci a květinami odpověděl korunní princ skláněje se s přátelským úsměvem z koně na proslov pana starosty Karla Fiedlera a za zvuku národní hymny a stálého provolávání slávy tisícihlavého davu vjela honební společnost, která se skládala kromě Jeho císařské Výsosti z manželky Jeho Excelence hraběte Jana Larische, hraběte Jindřicha Larische, hraběte Bombelles, nejvyššího hofmistra Jeho císařské výsosti aj., do zámku. Zde očekávali příchod vysokých hostů Jeho Excelence pan hrabě Evžen Larisch, c. k. úředníci, duchovenstvo a panny v bílém odění, z nichž slečna Langová předala Jeho císařské výsosti, korunnímu princi nádhernou kytici, která byla přijata velmi milostivě. O 1/2 6 hod. začal diner (večeře), při němž koncertovala karvinská hornická hudba. Se soumrakem se začala rozsvěcovat všechna okna města. Iluminace byla opravdu skvělá a z transparentů zmiňme se alespoň o dvou, opravdu krásných, upevněných dokonce na věžích kostela, jakož i o tom, který byl umístěn na budově školy a proveden opravdu vkusně. V ostatních oknech se kromě toho nacházely obrazy Jejich Veličenstev a Jasného korunního prince, krásně ozdobené a osvětlené. Po večeři začal pochodňový průvod, který se ze dvou stran současně pohyboval k zámku. V čele prvního průvodu byli c. k. úředníci, v čele druhého průvodu úředníci Jeho Excelence. Současně se uprostřed náměstí objevila ohnivá kola a bengálské ohně, zvyšující ještě celkový dojem. Fryštátský mužský pěvecký sbor, posílený ještě několika jinými zpěváky a několika dámami, přednesl tři pěvecká čísla a představení spolku byli pak pánem okresním hejtmanem pozváni do zámku, kde byli představeni korunnímu princi. O 8. hodině 10 min. následoval pak za stálého provolávání slávy odjezd Jeho císařské Výsosti. Korunní princ Rudolf objel náměstí osvětleným špalírem, který se táhl až k mostu přes Olzu, projel čestnou bránou opět do Karviné.

       Večer utvořili tamní horníci, k nimž se přidružili i havíři arciknížecího dolu a petřvaldští hornici, špalír z Fryštátu až do blízkosti karvinského nádraží stojíce s rozsvícenými hornickými kahanci a k nim se připojili sedláci na koních se smolnými pochodněmi. Krátce před 8 hodinou přišel korunní princ v doprovodu Jeho Excelence pana hraběte Jana Larische, hraběte Jindřicha Larische a několika kavalírů na karvinské nádraží, které bylo velmi pěkně vyzdobeno. Při nástupu byly zapáleny bengálské ohně, hornická kapela zahrála národní hymnu a během odjíždění vlaku pochod Radeckého. Rozloučení s Jeho Výsostí bylo velmi srdečné, právě tak jak se zdálo - byli i korunní princ, jakož i Jeho Excelence velmi spokojeni s celkovým uspořádáním. Písmeno "R", postavené před zámkem v Solci do výše 48 stop pánem hormistrem Hübnerem včetně koruny bylo tak jako v neděli osvětleno 1640 plameny a při odjezdu byly rovněž zapalovány rakety.