Bývalý špitál na Dolním předměstí

Bývalý špitál na Dolním předměstí

       V roce 1470 a 1471 dala vévodkyně Anna v dohodě se svým synem vévodou Kazimírem stavět budovu špitálu, který byl určen pro nemajetné měšťany, jako i pro chudé vévodské poddané.

       První dotací pro "hospital", jak je v této listině nazýván, byla velká zahrada. Pak ročně čtyři věrtele obilí, rovněž tolik ječmene a ovsa, dále kuřata a jiná obročí, která v listině nebyla uvedena. Obročí, kuřata a obilí zajistila vévodkyně na svém statku Willmersdorf, který patřil k panství Německá Lutyně. O této dotaci a špitálu samotném zřídila vévodkyně Anna vlastní zřizovací listinu, datovanou ve Fryštátě r. 1472 feria secunda ante Simonis et Judae (druhá neděle před svátkem sv.Šimona a Judy) a dala je potvrdit vratislavským biskupem Janem (1483).

       Tato dotace byla,pak v následujícím období vévodkyní Annou a jejími vévodskými následovníky a jinými zbožnými a dobročinnými přáteli lidu mnohokráte zvýšena. Pole, která leží z jedné strany vleve od Dolního předměstí směrem k Olze a rovněž za řekou až k polím Starého města a ta, která leží z druhé strany vedle majorátního dvora novoměstského součásti to panství, patřila všechna měšťanskému špitálu.

       Ke správě tohoto rozsáhlého hospadářství byl ustaneven vlastní správce, který bydlel ve špitálu a jehož povinností bylo opatřovat z bohatých špitálních důchodů, stravu, oděv; prádlo a otop pro špitální obročníky.

       Toto pěkné a bohaté zařízení pro chudé a přestárlé zaniklo za časů císaře Josefa II. v roce 1784.

       V té době bylo ve městě a na panství mnoho takových, kteří zazlívali císařskému patentu, že se ruší všechna bratrstva a slučují ve všeobecně zaváděný chudinský ústav a pod záminkou, že ve špitále se pečuje o 24 zchudlých měšťanů, zatímco počet chudých ve farnosti, kteří mají oprávněný nárok na pravidelnou podporu, byl prý velmi veliký a tito lidé se snažili s použitím mnoha prostředků u krajského úřadu působit, aby veškeré významné špitální pozemky byly v co největším počtu rozprodány koupěchtivým měšťanům.

       V přítomné době existuje tato krásná stará nadace jedině a jenom z úroků z kapitálu uloženého u soukromých a veřejných fondů a z těchto úroků se udělují podpory jistému počtu chudých, kteří jsou určeni představeným města a vrchností podle pevně stanoveného pořádku.

       Bývalá krásná špitální budova, která byla z Dolního předměstí přemístěna vedle farního kostela a vystavěna z cihel, měla být prodána společně se špitálnimi realitami. Avšak v r. 1781 vyhořela dřevěná městská škola a z té příčiny byl brzy nato špitál se souhlasem c. k. zemského úřadu přeměněn na školu, takže v této budově se za dnešních časů koná školní vyučování.