Rok 1848

Rok 1848

       V letních dnech roku 1848 postihla Karvinou selská revolta, která v tehdejší kritické době mohla doznat značného rozšíření, jelikož jmenovitě v tomto kraji venkované nemluvili příliš dobře o své vrchnosti. Nebylo se čemu divit, neboť tlak daní a robot tížil těžce lid, beztak již vysávaný. Bylo by bývalo snad již dávno došlo k něčemu neblahému, neboť již od březnových dnů nepřetržitě mezi lidem trvalo vření. Tu došlo k události, která dala podnět k revoltě, dlouho plánované. Sedlák z Karviné, jménem Jan Michnik, který byl počítán k hlavním nespokojencům tohoto místa a jehož syn, byl přistižen, jak číhá na zvěř na polích svého otce, byl pro pytláctví odvlečen hraběcím lesníkem a hajným do Karviné, aby tam byl potrestán, přísahal pomstu generálnímu sekretáři hraběte Larische Martinu Staniekovi.

       Spojil se za tím účelem v místě s několika lidmi, stejně smýšlejícími a zahájil v Karviné samé i v přilehlých obcích politickou agitaci a podněcování k všeobecné vzpouře, což se mu tak zdařilo, že všichni karvinští sedláci a mnozí ze sousedních míst přitáhli vyzbrojeni holemi, vidlemi, cepy, pluhovými radlicemi a jiným hospodářským nářadím s povykem a křikem před budovu sekretářovu a požadovali násilnými pohrůžkami odstranění tělesných trestů a roboty. Dav oblehl zámek, který mezitím obsadili všichni panští úředníci ve zbroji. Když sedláci na přátelskou, výzvu sekretářovu se nedali pohnout k odchodu, byl tajně vyslán jízdní posel do Fryštátu k setníkovi národní gardy, lékárníkovi Josefu Bayerovi, s žádostí o pomoc, přičemž tento vyhověl výzvě ještě v tutéž hodinu a tryskem vyjel proti vzbouřencům se 48 muži, ozbrojenými to a uniformovanými fryštátskými měšťany. Současně byl vyslán jízdní posel do Těšína k vojenskému veliteli, aby byla zajištěna vojenská pomoc. Vojenské velitelství v Těšíně si pospíšilo a poslalo na pomoc obleženým větší vojenský oddíl, avšak tento byl ještě v půli cesty odvelen, protože rebelie byla udušena. Lékárník Bayer dal totiž prostřednictvím parlamentáře vzbouřence vyrozumět, že oznámení o zrušení tělesných trestů a roboty bude ihned uvedeno v život, avšak jen v tom případě, že se pokojně rozejdou. Ze strany vlády bylo totiž již dávno vydáno opatření ke zrušení obou těchto zlořádů, sužujících sedláky, s platností pro celé Rakousko, avšak nařízení nebylo zdejším sedlákům stále ještě oznámeno. Kdyby prý byli i dále postupovali násilné, byl by lékárník Bayer dal povel ke střelbě a k použití sečné zbraně.

       Na tuto pohrůžku a současně i slib, že zveřejnění vyhlášky o zrušení roboty bude ihned následovat, což se ze zámku skutečně stalo, se vzbouřenci rozštěpili a předešlo se skutečné katastrofě, která mohla mít jak pro obležené v zámku, tak i pro selský lid a fryštátskou národní gardu nejsmutnější následky protože shromáždění sedláci měli velkou převahu. Vůdce selského povstání Michnik včetně několika jiných buřičů byl zajat a půl roku poté zemřel v těšínské pevnostní věznici pro poddané.