Panští lékaři
Panští lékaři
       O těchto lékařích lze říci jen málo. Zdá se, že v dřívějších dobách městský lékař ošetřoval vždy současně i pacienty na panství, až se konečně ukázala i nutnost vlastního panského lékaře, jehož právo poskytovat lékařskou pomoc a radu i jiným nemocným zůstalo nedotčeno.

       Prvním panským lékařem, který se do dnešního času mezi obyvatelstvem těší vděčné památce, byl Josef Martini. Působil tu po mnoho let, až zemřel v 60. roce svého věku dne 2. března 1829 na souchotiny.

       Jeho nástupce byl Dr. Ferdinand Lohr, který se těšil mezi obyvatelstvem nemenší oblibě jako jeho předchůdce. V roce 1841 přesídlil však do Opavy.

       U příležitosti odchodu Dr. Lohra ucházel se o toto místo Dr. Antonín Fiedler, který je zastává dodnes. Nemůžeme však na tomto místě nevzpomenout v několika slovech mnohostranných i celkových zásluh, které si získal pan Dr. Fiedler o fyzické blaho a zdraví okruhu bližních, který mu byl svěřen, po 38 let jeho zdejšího pobytu. Pan Dr. Anton Fiedler, narozený dne 10. listopadu 1809 v Držkovicích u Opavy, oddal se již v mladém věku s veškerou horlivostí přírodovědeckému studiu, dal se zpočátku na farmaceutickou životní dráhu, absolvoval později josefskou akademii ve Vídni a vstoupil po absolvování studií do c. k. služeb jako vojenský lékař. Potom rezignoval na kariéru vojenského lékaře, vystoupil z vojenského svazku a nastoupil jako panský lékař do Fryštátu v roce 1841, kde od r. 1842 působil též jako lékař pro poddané obyvatelstvo na základě dekretu moravského zemského gubernia v Brně, pamětliv úkolu, že lékař musí vykonávat své povolání nejenom pro materiální výdělek, ale konat svou praxi v zájmu vědeckého pokroku.

       Pan Dr. Fiedler je v současné době panským lékařem na statcích hraběte Larische ve Fryštátě a na statcích barona Beesse a těší se tak vynikající pověsti, že prosti všeho dalšího vychvalování jeho charakteru a k tomu nehledíce učiníme alespoň zmínku jako důkaz o mimořádné důvěře k němu, že mnoho lidí z okolí Fryštátu spěchá takřka denně zdáli mnoho mil, aby u něho hledali lékařskou pomoc a dále i zmínku o tom, že když mladičká dvouletá komteska Jeho Excelence Františka hraběnka Larischová-Mönnichová onemocněla v létě 1864 ve Vídni, pan Dr. Fiedler byl několikrát povolán do Vídně a v roce 1869 dokonce až do Neapole, aby tam uplatnil své lékařské zkušenosti, což se vždy setkalo s očekávaným výsledkem.

       Tato fakta, nesoucí ráz vynikajícího vyznamenání, jakož i dlouhá řada zásluh, jež si tento muž vysloužil o tělesné blaho zdejších obyvatel nehledíc k četným pochvalným dekretům za ošetřování vojáků, za ošetřování nemocných při epidemiích, za bezplatně prováděné očkování atd. byly pro zdejší město podnětem, že mu bylo propůjčeno čestné občanství města Fryštátu a dne 3. července 1865 byl panu Dr. Fiedlerovi předán na znamení toho diplom.

       V listopadu 1870 byl pan Dr. Fiedler, když předtím po několik let zastával místo zástupce okresního lékaře, jmenován zdravotním radou pro Slezsko. - Konečně dovolujeme si ještě s radostí poukázat na to, že Fryštát dostane v synovi pana Dr. Fiedlera panu Leonu Fiedlerovi, studujícímu lékařství, jednou dokonalou náhradu a můžeme zde podle všech aspektů vyjádřit předpověď co nejpříznivější, neboť již nyní kráčí Pan Leo Fiedler ve stopách svého zasloužilého otce a horlivě jej následuje v každém vědeckém směru. Platí to ovšem za předpokladu, kdyby to bylo v jeho plánech věnovat své tak říkajíc dědičné medicínské schopnosti a nashromážděné znalosti své vlasti.

       Budiž ještě vzpomenuto na ženy zabývající se porodnictvím a svou práci opírají o určité mechanické a patologické znalosti; jsou to ctihodné matróny Jana Linzerová, Terezie Frösterová a Marie Schwetliková.