Hr
Zvony na farní věži
       Ze slitiny, která vznikla roztavením zvonů při velikém požáru v r. 1781 byly slity v roce 1784 dva zvony pro zdejší kostel. Tyto oba zvony byly téhož roku (1784) vyzdviženy na věž, Jeden byl veliký o váze 48 centů a druhý malý. Kostel nebyl tehdy s to tyto zvony tak rychle pořídit, kdyby nebyla pomohla náhoda, která pořízení zvonů urychlila.

       V té době byla Marie Brigitta hraběnka z Canalů, rozená hraběnka Chotková, poručnice mylorda hraběte Taaffea - sirotka. Byla bývalou Manželkou hraběte z Taaffeů a pravou matkou sirotka. Jejím druhým manželem byl hrabě z Canalů, který však rovněž jako správce panství Fryštát, Ráj a Německá Lutyně pro své neplnoleté syny nebyl již naživu. Hraběnka z Canalů měla s fryštátskými měšťany nejedno nedorozumění.

       Dříve a rovněž v této době panoval zvyk zvoniti na všechny zvony v průběhu každé bouřky, což byli povinni vykonávat učni. Tito ovšem ztráty zvonů při požáru nelitovali, spíše projevovali radost, že zvonění za bouře je znemožněno.

       Když se hraběnka z Canalů dověděla o nevhodné radosti učňů všech cechů, rozhodla se v zastoupení patrona kostela, že ponese náklady na přelití zvonoviny. Dala odlít dva zvony a zaplatila náklady 1200 zlatých ve stříbře.

       Tyto zvony byly též ihned dopraveny na věž, Nevisely však dlouho, když vyšlo nařízení Jeho Výsosti císaře Josefa, které zvonění na bouřky ve všech dědičných zemích císařství zrušilo.

       Protože hraběnka z Canalů byla velmi srdečná paní, o čemž svědčí dar velmi drahého ornátu (kněžského bohoslužebného roucha), který věnovala kostelu, byla by bývala v každém případě určitě kostelu obstarala zvony. Ostatně je pravdou, že toto rychlé pořízení zvonů rozpory, panující mezi paní hraběnkou a měšťany, značně ovlivnily. Nyní se projevila potřeba ještě jednoho prostředního zvonu, který by zněl nejkrásnějším hlasem v celém těšínském kraji. K tomu se odhodlal vážený p. Dr. Mat. Oppolsky, který za svého farářování v Bílsku pořídil ze svých prostředků scházející zvon, který daroval fryštátskému kostelu.

       Nápisy na všech třech zvonech znějí:


I. Na prvním zvonu


Honor Deo Patri et Filio atque Spiritus Sancto
Beataeque Virgini Mariae

Kolem okraje zvonu:
Ohněm jsem byl roztaven a z milosti Boží mě odlil František Stanke v Opavě.

II. Na druhém zvonu (prostředním)


Gloria in excelsis Deo honor sanctus eius pietas
et salubritas patrono parocho et civibus
ecclesiase Freystadiensis
Náklady uhradil Mat. Oppolsky, Dr. teologie atd., dříve 23 roků ve Fryštátě, olomoucká arcidiecéze - 1844

III. Na třetím zvonu (malém)


Refusa sub parocho et archipresbyterio Josepho Dostal
per Leopold Fr. Stanke Olomucii
Okolo hraběcího Larischova erbu:
Honor sancti Henrici in vito ad vindemiam et messem
promerendam
Henricus Comes Larisch de Mönnich patronus eclesiae
Freystadiensis campanam hano restaurari curavit
Tento zvon se užívá obvykle ke zvonění poledne.
Tyto tři zvony, které byly v současné době nově přetaveny, mají nyní tyto nápisy:

I. nápis:      Illustrisimus et excelentissimus dominus
      Joannes, comes Larisch-Moennich ejusqae uxor
      nobilis Francisca campanam infortunis
      17. die Octobris, 1870 scisam proprio aere
      refunci curaverunt.
      
II. nápis:      Sub A. R.D. Carolo Hudetz H. F: parocho eclesiae.
      
III. nápis:      Honori Dei, sanctae Mariae et beati Ioannis
      babtistae patroni ecclesiae hujus, Ignaz Hilzer 1871.