Dobrovolná požární ochrana
Dobrovolná požární ochrana
       Sotva má některý spolek takový nárok na oprávněnou existenci jako dobrovolná požární ochrana a prokazovat její význam se nám zdá více než zbytečným. Již v červenci 1874 se shromáždili mladší obyvatelé města za tím účelem, aby založili spolek, jehož úkolem je na území města a nejbližšího okolí chránit životy a majetek, ohrožený požárem. Tato myšlenka se setkala všude se souhlasem a její uskutečnění nedalo na sebe dlouho čekat, neboť již v příštím roce se těšilo naše město blahodárnému uskutečnění dobrovolné požární ochrany. Zajištění životaschopnosti tohoto zařízení se stalo správnou volbou a. přijetím účelných stanov, právě tak důležité bylo i zajištění nutné peněžní částky k úhradě běžných výloh příslušným počtem přispívajících členů. Stonovy a služební předpisy byly pak brzy na to úředně schváleny, čímž spolek obdržel pevný základ.

       Opatření řádných hasičských prostředků a účelné vybavení mužstva však ještě ponechává mnoho zbožných přání. Dovolujeme si v tomto ohledu připomenout, že vysoký slezský zemský sněm povolil 3000 K rakouské měny k dotování instruktorů požární ochrany, kteří mají pomáhat radou i činem při zakládání a zavádění požární ochrany, dále pro opatřování požárních prostředků obcím a požárním sborům; tito instruktoři jsou jmenováni na žádost jednotlivých obcí a požárních sborů a v případě potřeby se k jejich získání povolují subvence. Takové žádosti se podávají důvěrníkovi panu Dr. Karlu Richtrovi na Ústřední výbor v M. Ostravě. Snad se tyto řádky úplně neztratí a byly-li alespoň podnětem k zamýšleni - nebyly neúčelné.

       Dobrovolná požární ochrana ve Fryštátě má t. č. 50 mužů pod vedením stavitele Titora. Zástupce velitele je pan Karel Schindler, setníkem první čety pan Evžen Schaub, zástupce pan Josef Zmijka, setníkem 2. čety pan Ignác König, Zástupcem pan Jan Santarius, zbrojmistrem je pan Augustin Kotrupczik, adjutanti pan Josef Lang a pan Josef Zurek, pokladník pan Ant. Gebauer.