Zkrášlení města a plynové osvětlení
Zkrášlení města a plynové osvětlení
       Ačkoliv se obecní zastupitelstvo všeobecně snaží co nejpoctivěji pozvednout město v každém ohledu a uspořádat obvod města co nejpřátelštěji, stalo se přesto jen málo prospěšného, skutečně praktického a nutného a nedošlo by možná ještě dlouho k vážnému kroku, kdyby se tohoto zlého stavu nebyly ujaly směrodatné osobnosti. V první řadě je to zásluha zdejšího c. k. okresního hejtmana pana Gustava Klingnera, který před časem k sobě pozval několik členů městské honorace, aby o tom účinně pohovořil a aby bylo docíleno jak sanitárního, tak i estetického vzestupu města podle možností.

       Pan okresní hejtman, který se vždy horlivě snaží jít obecnímu zastupitelstvu na ruku radou i pomocí k povznesení města Fryštátu, vložil na srdce tomuto shromáždění nezištných mužů, jež sám ustavil, prospěch a účelnost zkrášlení města. První pozornost směřovala k položení praktického chodníku a ke zřízení upraveného dláždění na náměstí a v ulicích, neboť staré kamenné dláždění se nachází v nevýslovně špatném, ba životu nebezpečném stavu, Po každém dešti se tvoří na dlážděném náměstí a v ulicích četné kaluže, že to vyžaduje od chodců umění výslovně akrobatického, aby se dostali přes miniaturní jezera a potoky. Byl učiněn další výhled na zlepšení silnic, zřízení zahrad na nynějších pustých místech ve městě v jeho blízkosti, zřízení řádného pouličního osvětlení a kanalizace ve městě, Těmito úpravami a jejich vkusným provedením bude městu brzy zajištěný krásný vzhled a z hlediska zdravotnického budou tyto úpravy mít velký a blahodárný vliv na obyvatelstvo. Kéž je tedy nezištným mužům, toužícím po obecném blahu, ještě dlouho dopřáno, aby mohli spolupracovat na všeobecném blahu města, a kéž Fryštát rozkvete mezi zemskými městy brzo jako míeto prvního řádu, pokud jde o krásný vzhled.

       Dovolujeme si v návaznosti na to obrátit pozornost též k plynovému osvětlení. Že se výroba svítiplynu a jeho používání místo osvětlení olejovými lampami, svícemi a petrolejem všude tam, kde existuje, pro četné osvědčené výhody skvěle osvědčuje, není asi vyzvedáváno poprvé. Otázka zavedení plynového osvětlení ve Fryštátě, nebyla sice ještě nikdy předmětem nějakých jednání a šetření. Fryštát není ovšem průmyslovým městem s továrnami a podobnými podniky, avšak situace a poměry ohrožují zde takový záměr v důsledku blízkosti kamonouhelných dolů. Jsou menší města než Fryštát, ba i pouhé jednotlivé podniky, které si vybudovaly samostatné plynárny a mají z nich prospěch.

       Láce, jíž plynové světlo překonává olejové lampy, svíce a petrolejové osvětlení, jakmile se plynové osvětlení jakžtakž zavede ve větším měřítku, poměrně menší nebezpečnost ve srovnání s petrolejovými lampami, krása, rovnoměrnost a jasnost světla, takže i oči méně trpí, všechny tyto přednosti ovlivňují zavádění tohoto způsobu osvětlení všude, kde není ještě zavedeno.

       Dále je hlavním faktorem mluvícím pro zřízení plynárny snadné opatřování uhlí. Po zajištění vhodného místa někde mezi Karvinou a Fryštátem a po souhlasu J. E. pana hraběta Jana z Larischů-Mönnichů, jakož i c. k. úřadů, kromě zajištění spotřebitelů ve Fryštátě a Ráji, mohlo by se na založení plynárny brzy zaútočit a potrubí by mohlo být položeno tak, že od plynoměru by hlavní rameno mohlo směřovat do Karviné k uhelným jámám a úřednickým bytům, k pivovaru a zámku v Solci, druhé rameno do Fryštátu až k zámku v Ráji. Novým způsobem osvětlení, které by mohlo kráčet ruku v ruce se zkrášlením města, by se možná omladila fyziognomie našeho města, jeho útulnost a příjemný vzhled.