Hr
O bývalém venkovním i vnitřním vzhledu kostela
       Venkovní vzhled kostela si svou podobu zachoval kromě hlavního vchodu,který tehdejší farář Dr. Matyáš Oppolsky roku 1817 upravil takto: vlevo od vchodu se nacházelo schodiště na kůr, vpravo byla zřízena dvě na sobě spočívající ohnivzdorná sklepení.

       Vnitřní část kostela měla gotickou podobu a ve stejném slohu byly i dveře hlavního vchodu a úzká okna. Klenba hlavní lodi a presbyteriář spočívaly na třech kamenných sloupech, postavených ve středu kostela. Stejné gotické kopule a okna měla i kaple "Matky Boží". Naproti tomu kaple sv. Mikuláše si podržela své staré klenutí s několika úpravami oken až do dnešní doby.

       V nejstarších dobách míval kostel pět kůrů, z nichž se čtyři nacházely po obou stranách, pátý byl v pozadí pro sólisty na kůru. V kostele a v kaplích bylo umístěno několik hrobek. Na hlavním oltáři byl umístěn obraz "Nanebevzetí P. Marie", který byl proveden v gotickém stylu na dřevě.

       V presbytáři byly dva postranní oltáře a to sv. Tekly a Božího těla. V chrámové lodi v předchrámovém prostoru byly oltáře sv. Josefa a sv. Anny. V kapli matky Boží byl prastarý obraz matky Boží v oltáři, ke kterému se váže stará pověst. Po jeho straně byl umístěn oltář sv. Apolonia.

       V kapli matky Boží se nachází hrobka, do které byl při přestavbě zazděn vchod. Pro udržování hrobky bylo vyplaceno dle dokladu 120 zlatých Janem svob. pánem z Cikánů. Listina byla sepsána ve Fryštátě v pondělí před sv. Janem Křtitelem r. 1611.

       Tato hrobka byla určena k pohřbívání rodiny svob. pána z Cikánů.

       V protilehlé kapli byl oltář sv. Kříže, na straně kazatelny oltář sv. Mikuláše, jenž však byl vzhledem ke svému stavu přemístěn do hlavního kostela na místo křížového oltáře, tento pak byl odstraněn.

       Ve veliké kapli sv. Jana byly vedle vysokých oltářů ještě dva postranní. Jeden ke cti sv. Hedviky, druhý ke cti sv. Jana Křtitele.

       Dláždění kostela bylo provedeno z cihel. V kapli se nacházejí kůry po celé délce kostelní zdi. Stará kostelní sakristie byla velmi malá a takovou i zůstala, jelikož se nachází na stále stejném místě. Vedle kostelních lavic má každý městský cech svůj prapor a dvě svítilny, které byly opatřeny příslušnými obrazovými výjevy. Z těchto se některé dochovaly až do dnešní doby.