Hr
O starém okolí farního kostela
       Prostranství bylo obestavěno různými malými i většími stavbami, ale udrželo si volný průchod mezi všemi vedlejšími budovami až ke kostelu. Na straně směrem k městu byl zde vévodkyní Annou vystavěn špitál pro chudé, staré a choré občany a občanky. Vedle špitálu (naproti školní budovy) k západu se nacházela v malé vzdálenosti tam, kde je nyní umístěna dřevěná kolna školního mistra (řed. školy) farní sýpka. Za sýpkou, vedle cesty, která vedla ke kostelu, bylo volné místo, které se využívalo jako malá zeleninová zahrádka. Vedle této byl zřízen farní čeledník, který byl vystavěn včetně kuchyně. Ve vzdálenosti čtyř měřic byla umístěna farní budova. byla to dvoupatrová, ze dřeva stavěná budova pro faráře, kněze a jednoho sluhu. Do poschodí vedly dřevěné schody, upevněné po venkovní straně. Farní dům pro čeleď byl na místě dnešní farní budovy.

       Naproti kostelních dveří se nacházela budova kaplanů pro dva duchovní, z nichž každý obýval jeden pokoj s komůrkou.

       Na rohu kostela byl postaven "deficintní kněžský dům", který byl určen pro vysloužilé, přestárlé kněze. Vedle této budovy se nacházel domek zvoníka. Naproti protilehle vyzděného kostelního plotu, který v té době ještě nestál, byla škola včetně bytu učitele - rektora kůru. Podél dnešního kostelního zděného plotu stávalo obydlí varhaníka.

       V blízkosti dnešní Mariánské kaple a sakristie obývá prostorný dům, zde stojící, komtesa Spindlerová a v blízkosti hlavního oltáře vlastní měšťan Kleczinský rovněž dům. Zahrady komtesy Spindlerové, měšťana Kleczinského a varhaníka se prostírají v panské zahradě až pod cestu. Po požáru v r. 1781 připadly však koupí k panské zahradě.

       Všechny jmenované obytné budovy, které bývaly okolo kostela, byly od něho vzdáleny jen na šířku hřbitova, který se nalézal mezi kostelem a uvedenými domy. Na tomto hřbitově bývali pohřbíváni jen vyhlédnuti zasloužilí měšťané.

       Později byla postavena panská zahradní zeď. Postavil ji hrabě Rudolf v. Taaffe přes protesty fary, že bude zpustošeno pohřební místo. Zeď však velmi dobře slouží a je možno ji spatřit do dnešních dnů.