Hr
Pan farář Karl Hudietz
       Narodil se l. ledna 1829 v Karviné u Fryštátu, prvního vzdělání požíval ve svém rodném místě; v roce 1839 přišel na gymnázium v Těšíně, po jehož ukončení se odebral na filosofická studia do Vídně, po jejichž ukončení byl přijat do olomouckého biskupského semináře, kde byl 20. července 1852 vysvěcen na kněze a v témže roce přidělen jako kaplan fryštátské faře. V této hodnosti setrval 6 let a zabýval se mnoho výukou mládeže, když v době, kdy ve Fryštátě nebylo ještě hlavní školy, zcela sám soukromě vyučoval asi 40 měšťanských synů z předmětů 4. třídy a připravoval je zčásti pro gymnázium, zčásti pro reálku.

       Poté byl pan páter Karl Hudietz povolán do hraběcího larischovského domu jako vychovatel mladého hraběte Jindřicha Larische z Mönnichů.

       Když po 4 letech zemřel pan farář Josef Plasun byl páter Hudietz jmenován Jeho Excelencí panem Janem hrabětem Larischem z Mönnichů dne 18. května 1864 fryštátským farářem.

       V mezidobí od smrti pana faráře Plasuna až do jmenování pátera Hudietze farářem zastával místo farního vikáře tehdejší kaplan důst. pán páter Zmijka s velkým rozhledem, svědomitostí a obratností; též pan páter Zmijka, v současné době farář v Německé Lutyni, zabýval se během svého zdejšího, čtyřletého kaplanování stále soukromou výukou v předmětech připravujících pro reálné gymnázium.

       Jako věrný duchovní pastýř si důst. pán p. farář Hudietz získal trvalou zásluhu ve své farnosti o povznesení duchovního blaha svých farních oveček, zejména však svým úsilím o přeměnu triviální školy ve čtyřletou hlavní školu a svým neúnavným působením přispěl k rozkvětu stavu svého farního okrsku.

       U příležitosti přítomnosti Jeho Jasnosti papežského nuncia arcibiskupa Jacobiniho ve Fryštátě na jaře r. 1878, jemuž důst. p. farář Hudietz asistoval o velké mši ve fryštátském kostele, byl p. farář Hudietz tomuto představen a vzhledem ke svým zásluhám o církev, jakož i o uvedené reformy ve školství svého farního okrsku, které při této příležitosti přišly na přetřes, byl papežským nunciem poctěn titulem "monsignore" a později po smrti bohumínského arcikněze pana faráře Pelikana jmenován arciknězem fryštátské fary.

       I když jeho druhý záměr ozdobit věž farního kostela, která od požáru v r. 1823 byla připravena o svou ozdobu, obnovením chybějící kopule, což lze označit za nábožensko ušlechtilý projekt, ztroskotalo asi bohužel jeho šlechetné úsilí na tom, že věž kostela se již v důsledku otřesů způsobených častým vyzváněním s přihlédnutím ke své nosnosti nehodila, aby nesla kopuli.

       Panu farářovi a arciknězi stojí již dlouhá léta po boku jako farní vikář důst. p. páter Val. Kutschera a těší se neméně mezi zdejšími farníky velké oblibě.

       Závěrem vzpomeňme ještě důstojným způsobem toho, že pan farář Hudietz oslavil 1. ledna 1979 své 50. narozeniny v plném zdraví. Jelikož náš důstojný duchovní pastýř přijal k tomuto radostnému svátku přání jak od městské honorace, tak i od velkého kruhu svých vážených spoluobčanů, nemůžeme zároveň opomenout zaslat z dálky k tomuto jeho svátku naše vřelá a přátelská přání štěstí. Kéž jeho duchovní správa jako dosud obšťastňuje a trvá nejenom toto století, ale toto století i přetrvá!