Nové město a Špluchov
Nové město


       N o v é   m ě s t o,   zvané též    B ě l i d l o;   přimyká se k městu od jihozápadu, protéká je stejně jako Bonkov Mlýnský potok. Toto předměstí má 29 obytných budov.

       Podle vyznání: 217 katolíků, 13 protestantů, 4 izraelité

       Stav dobytka: 3 koně, 45 kusů rohatého, 477 kusů bravu

       Vlastníkem mlýna který se tu nachází, je pan Vincenc Schindler, který neopomněl uvésti jej do dobrého stavu a zavésti americkou konstrukci.

       Tento mlýn byl za zlatého věku Fryštátu majetkem města, přešel pak darem na panství, později prodejem na soukromé osoby. Předchůdci pana Vincence Schindlera byli jeho otec, dále Fr. Weiss a J. Balzar. V době rozkvětu města zabývali se obyvatelé tohoto rozsáhlého předměstí téměř jen bílením a valchováním plátna, odtud i název "Bělidlo". V důsledku požárů pozbylo předměstí na významu.

       Protože voda má u mlýna silný sklon, bylo by zřízení budovy koupaliště velmi vhodné a pro blízkou vzdálenost velmi žádoucí pro obyvatele města.

       Role jsou převážně panská.
Špluchov


       Š p l u c h o v   leží na obchodní cestě k Těšínu mezi předměstím Bonkovem a Mizerovem. Dříve patřila tato osada k Ráji a zdá se, že byla přivtělena k panství Fryštát době, kdy se stal majitelem Fryštátu a Ráje pán Václav Cigán (Czygan) r. 1573.

       Před, založením templu byl určen jako izraelitská modlitebna jednopatrový dům pana Františka Musitzký ve Špluchově a byl jako takový užíván více let. V současné době z toho sešlo. (Viz zvláštní článek: "Izraelitský templ ve Špluchově.") Je zde 17 obytných budov.

       Podle vyznání: l57 katolíků,4 protestanti.

       Stav dobytka: 0 kusů rohatého, 32 kusů bravu.