Živnosti a řemesla
Živnosti a řemesla


       Kromě řemesel, obvyklých v malých městech, provozuje se tu zvláště chov dobytka a rostlinná produkce. Tato posléze jmenovaná poskytuje dokonce mnoha obyvatelům jediný pramen obživy a při této příležitosti nacházíme podnět, abychom hovořili o účelném rozdělení a užívání Městských polností.

       Fryštátští měšťané jsou totiž rozděleni na "velkoměšťany" ("grossbyrgry") a maloměšťany ("kleinbyrgry"), čili domkáře. Prvním přiděluje město z městských rolí po čtyřech čtvrtích, 47) druhým po dvou čtvrtích z čehož musí ročně odvádět mírný úrok (nájemné) tzv. "Hartakzins" do městské pokladny. Tyto malé díly polností zajišťují měšťanům značnou výhodu, takže si obděláváním polí mohou opatřit nejnutnější potraviny jako brambory, zelí, žito, ječmen, řepu atd. daleko levněji, než by jim to jinak bylo možné.

       Dříve byly městské polnosti obhospodařovány v režii magistrátu nebo pronajímány cestou licencí občanům, kteří dychtili po nájmu, jednotlivý občan měl však z toho málo užitku; Později dosáhli občané toho, že Městské polnosti na základě podané žádosti o úřední povolení byly změřeny, zařazeny po čtyřech a dvou čtvrtích a rozděleny občanům ve zmenšené výměře za nájemné.

       Kromě obdělávání polí, chovu dobytka a obvyklých řemesel pokoušejí se někteří obyvatelé nalézti pramen obživy též při předení lnu a tkaní plátna, avšak toto řemeslo ve srovnání s minulostí hluboce upadlo.

       Několik měšťanů, s velkou zálibou pak pánové Josef Schalscha a František Musitzka, se zabývá včelařstvím.

       Pokud jde o stav obchodnický, nachází se tu 13 obchodů smíšeným zbožím a to pánů Josefa Bialka, Ignáce Blocha, Alexandra Blumenthala, Nathana Blumenthala, Šalomouna Blumenthala (2 obohody), Antonína Gebauera, G. Oleownika a spol. (syn) (2 obchody), Ant. Olschy, dále paní Marie Blaské a Alžběty Leschczinerové.

       Obchody smíšeným zbožím jsou, všechny zásobeny velkým počtem artiklů a skladem jsou v zásobě ve všech běžných druzích a jakosti. Sklad zboží pana Antonína Gebauera se vyznačuje zvláště kromě toho bohatým Výběrem mýdel a semen jakož i různými specialitami a novinkami, které jsou požadovány průmyslem a řemeslem.

       Pan Oleownik má největší sklad železářského a plechového zboží, pocházejícího z vlastní výroby. K obchodu, který pan Oleownik koupil od pana Tomáše Kappa, byla dříve přičleněna i c. k. tabáková trafika, nyní ji provozuje pan J. von Wanka a jeho paní Natalie se vzornou pečlivostí a přesností.

       Obchod pana Antonína Olschy sen. 48) vede stále zboží reální, solidní a levné, z nákupních pramenů všeobecně proslulých a rovněž prodává provaznické výrobky z vlastní výroby. Provaznické zboží pana Antonína Olschy je ceněno dokonce i v cizině a expeduje, se různými směry.

       Z obchodů střižním zbožím vyzvedněme obchody pánů Ignáce Aufrichta Blaského, Josefa Blumenthala, Lembergra, Josefa Mateje, Ignáce Königa, Františka Kurze, sen., Alberta Seehofa. Bohatý výběr střižního zboží se nachází zvláště u pánů Mateje, Seehofa a Königa. Pan Seehof přičlenil ke svému obchodu též obchod s mýdlem a modiství, jeho bratr je pernikářem na Dolním předměstí a jediným svého řemesla v celém okrese.

       Jako hodináři prosluli ve zdejším kraji pánové Falhar a König, jako knihaři pánové Gustav Altmann a Jan Wrana (oba se dobře vyznají i v galanterijní branži), v obchodě posléze jmenovaného je umístěna i kolektura (sběrna) c. k. loterie.

       Oba páni Stavitelé Tichý a Jan Tittor těší se daleko široko dobré pověsti a pan Sigmund Kolban provozuje svůj speditérský podnik s pílí chvalně známou.

       Zároveň uvádíme dále jak současný stav řemeslníků, tak i stav, jaký existoval na počátku století (rozuměj 19. století) a to souhrnně, abychom obdrželi představu srovnatelnou s přítomností.

       Ve Fryštátě byli v prvních letech tohoto (tj. 19) století: l kloboučník, 9 kožešníků; 2 prýmkaři se 3 stavy, 24 pláteníků s 38 stavy, 11 kovářů 8 jirchářů. Počet ostatních řemeslníků z té doby není znám.

       V současné době provozují ve městě řemeslo tito řemeslníci: 2 výrobci plechového zboží, 6 kovářů, 2 klempíři, 2 knihaři, l barvíř, 2 kolaři, 5 stolařů, 2 hodináři, 3 bednáři, 2 tesaři, 2 lakýrníci a natěrači, 5 sedlářů, 2 provazníci, 4 jircháři, 2 kožešníci, 19 obuvníků, 1 hřebenář, 8 krejčích, 4 dámští krejčí, 1 mydlář, 2 kloboučníci, 2 hrnčíři, 3 hokynáři, 2 mlynáři; 8 pekařů, 3 cukráři, 1 perníkář, 7 řezníků, l kotlář, 1 řešetář, 2 zámečníci, 1 kominický mistr, 2 malíři pokojů a natěrači, l modistka; 1 řemenář.

       Většina živnostníků oznamuje svá jména a firemní štíty na tabulích, upevněných na domech a vyskytuje se i způsob jako všude jinde přeměňovat vhodným pomalováním na vývěsní štíty křídla dveří a okna v krámech.

       Živnostníci prodávají své produkty zčásti v místě, zčásti využívají k odbytu svých výrobků výroční trhy sousedních měst a řemeslníci sousedních měst vyhledávají naproti tomu opět naše výroční trhy.

       Na zemědělské výstavě v Těšíně, konané v roce 1865, byli poctěni cenami též někteří P. T. vystavovatelé z Fryštátu a okolí a na tomto místě je vhodné se o nich zmínit. Těm, kdo obdrželi uznání poslouží to jako příjemná vzpomínka, jiným opět jako pobídka k následování.

       Ceny byly přiznány dne 23. září 1865 těmto vystavovatelům:

       l. Jeho Excelenci urozenému hraběti Janu Larischovi-Mönnichovi za všechny vystavované předměty nejvyšší cena - stříbrná medaile.

       2. Urozenému hraběti Evženu Larischovi-Mönnichovi za všechny vystavované předměty - stříbrná medaile.

       Dále obdrželi:

       3. Pan Pavel Gabzdiel z Velkých Kunčic za 1 kus klisny - bělouše 1 dukát a 15 stříbrných zlatých.

       4. Pan Jan Wawrzyczek z Velkých Kunčic za 1 kus osmiroční klisny - hnědáka - 1 dukát.

       5. Pan Pavel Byjok z Kunčic za hnědého dvouročního valacha - 1 dukát.

       6. Pan Josef Wawrzyczek z Velkých Kunčic za l dvouletou ryzku - 10 stříbrných zlaťáků.

       7. Pan Josef Wawrzyczek z Velkých Kunčic za 1 jednoroční hnědku - klisnu - 1 dukát.

       8. Pan Jan Gabzdiel z Velkých Kunčic za 1 jednoletou plavku - 10 stříbrných zlaťáků.

       9. Pan Pavel Muheida z Albrechtic za l jednoletou plavku - 4 stříbrné zlaťáky.

       10. Pan Delong ze Stonavy za 1 plavku - 4 stříbrné zlatky.

       11. Pan centrální ředitel Kar. Forner jako statkář v Karviné za jalovice - stříbrná medaile.

       12: Pan J. Krakówka z Kopytova za 1 kus jalovice 4 stříbrné zlatky.

       13. Pan Ferd. Krakówka ze Šunychlu za 1 jalovici - 3 stř. zlatky.

       14. Pan J. Krakówka z kopytova za 1 kus chovné prasnice - bronz: medaile.

       15. Urozenému hraběti Jindřichu Larischovi-Mönnichovi v Solci u Karviné za holuby - bronzová medaile.

       16. Paní Florentině Fornerové, manželce centrálního ředitele, v Karviné za ovoce - bronzová medaile.

       17. Pan Evžen Staniek v Karviné za vědecké sestavení druhů obilí - čestné uznání.

       18. Pan Karl Fiedler z Bonkova u Fryštátu za mlýnské produkty - stříbrná medaile.

       19. Nejmenovaný vystavovatel z Fryštátu za lněnou lodyhu a len - 8 stříbrných zlatek.

       20. Pan Kottrubtschik, kolař ve Fryštátě, za hospodářské nářadí - 10 stříbrných zlatek.

       21. Pan Leo hrabě Larisch-Mönnich za výrobky, z továrny na sodu - čestné uznání. 49)

       Při rozdělování medailí byla vzdána dekorovaným pocta, jež jim zůstane po celý život nejhezčí vzpomínkou. P. T. Její Excelence paní Františka hraběnka Larischová-Mönnichová uctila všechny P. T. vystavovatele vlídným způsobem, aby jim předala vlastnoručně vyznamenání. 50)