Týdenní a výroční trhy
Týdenní a výroční trhy


       Jak již poznamenáno ve stati o privilegiích města, má Fryštát privilegium na pět výročních trhů a na jeden týdenní trh (úterý).

       Na týdenních trzích jsou při prodeji nabízeny v dopoledních hodinách kromě různých potravin pro kuchyni, ještě zejména černý dobytek (prasata) a drůbež, jakož i rohatý dobytek. Nabídka hrnčířského zboží je na našich týdenních trzích již dlouho obvyklou věcí, naproti tomu obchod šindely a prkny se datuje teprve od několika let.

       V nejnovější době se podařilo sjednat průchod obchodu obilím. Trhy s obilím vstoupily v život od r. 1867 a dovezené zboží našlo zpravidla nejenom rychlý odbyt, ale nadto byly uzavírány obchody na mnoho set měřic, což opravňuje k naději, že naše týdenní trhy dosáhnou dávno žádaného rozmachu. Zaznamenáváme tu dále ceny obilí, jak činily počátkem prosince 1866 za rakouskou měřici, aby v budoucnu bylo možno učiniti srovnání a to: l měřice pšenice 6 zl. 10 gr., žita 4 zl. 75 kr., ječmene 3 zl. 70 kr., ovsa 1 zl. 70 kr. rak. měny. - Brambory 1 zl. 2O kr., 1 otep žitné slámy 24 kr., 1 cent sena 2 zl. 50 kr., 1 sáh tvrdého dřeva 9 zl. 20 kr., měkkého dřeva 7 zl. 20 kr.

       Výroční trhy se konají v těchto dnech:

       1. Ve svátek obracení Pavlova; 2. ve středu před květnou neděli; 3. v úterý před letnicemi; 4. v úterý před sv. Bartolomějem; 5. ve svátek sv. Šimona a Judy. Den před výročním trhem se koná velký dobytčí trh, kdy venkovské obyvatelstvo přicházi prodávat koně a hovězí dobytek, který nepotřebuje pro vlastní potřebu.

       Tyto trhy dosáhly svého významu pro třídu zabývající se hospodářstvím, což je jasné z toho, že obchod je od roku k roku živější a přivedený dobytek, je-li pěkný a zdravý, se velmi rychle prodává.

       Jenom lze si přitom stěžovat na to, že obchod dobytkem se provádí uprostřed města na frekventovaných místech, neboť nehledě na to, že v takovém čase se městem ozývá bučeni rohatého dobytka; říhot koní a kvikot prasat uši pronikající v pravém smyslu toho slova, dochází ještě k další pohromě, že množství dobytka produkuje v hojném množství onen vzácný klenot, tak vzácný hospodáři, v důsledku přirozené výměny látkové, což kolemjdoucím nemůže zaručit ani příjemnou cestu, ani pěkný pohled, ani občerstvující vůni a v teplém ročním období je ještě nadto příčinou muších hejn, která vyhledávají naše příbytky jako nezvaní hosté. Ostatně je tento neblahý stav všeobecně zaznamenán a mělo by se v budoucnu očekávat jho odstranění.

       Přicházíme nyní k tomu, abychom se rozhovořili o vlastním výročním trhu, který je ve Fryštátě událostí vyvolávající čilý a bystrý život mezi živnostníky. V této době bývá pozornost upřena k tomu, aby se na náměstí postavily dlouhé řady dřevěných bud a jiných stánků, které přejímají v tento významný den obchodníci a řemeslníci všech tříd, aby tu nabízeli k prodeji své výrobky. Každá branže má své, tak říkajíc už z dřívějška určené stanoviště, tak kupříkl. pláteníci, kožišníci, obuvníci atd.

       Zpravidla se dociluje čilého obchodního,ruchu a každý by měl zajisté při nenáročných požadavcích trh opouštět plně spokojen. Nejsme s to jednotlivě uvádět druhy zboží, které se tu má prodávat, omezíme se tudíž na to, co již řečeno, a na poznámku, že takový trh poskytuje mnoho zajímavého a povzbudivého. Pozorovatel má zde bohatou příležitost, aby mohl pozorovat venkovský lid v jeho prostotě a nenucenosti, radostné hemžení lidského davu, jeho podiv a radost, úžasuplné prohlížení mnoha pozoruhodných věcí, podívaná přináší stále nové změny i měšťákům, zvyklým na tento ruch.

       Z předmětů nabízených k prodeji nacházejí se tu artikly nejrůznějšího druhu, od dražších látek až po pastýřskou píšťalku a po kapesní nožík lze tu nalézti bohatý výběr. I o materiální posilnění je tu postaráno a že sedlák v temto ohledu není právě vybíravý, dostatečně dosvědčuje to, že u sedláků se těší velkému odbytu pokaždé, zejména pak v letní době prodej obrovských kyselých okurek u cisterny na rynku, kdy pouhý pohled na ně vzbuzuje kručení v břichu, když tu "stante .~ede" (ve stoje) tráví svůj nezáviděníhodný okurkový oběd.

       Venkované navštěvují trhy rádi, protože podle libosti si mohou vyhledat to nejlepší, co je nejvhodnější a zároveň nejlevnější pro jejich potřebu. Proto je též významný drobný maloobchod s takovými předměty, které venkovský lid velmi vyhledává.

       S příchodem soumraku přestává tlačenice a shon lidského davu, kupující a prodávající se chystají k cestě domů, nastává zmatený hluk hlasitých volání při bouchání a zatloukání beden a kufrů, když konečně nastal úplně večer, trh se skončil. Je trváním omezen jen na jeden den.