Závada
Závada
       Závada patřila dříve k velkoobci Petrovice a kolonií (osadou) tam přifařenou, nyní je však samostatnou obcí, která leží západně od Fryštátu, těsně na pruské hranici a dotýká se jí Petrůvka a řeka Olza. Jelikož Olza tu tvoří velký zákrut, jeví se vesnice jakoby byla za Olzou, tedy "za vodou", z čehož pochází i název obce "Závada". (Polsky "za vodom" = "Zawoda").

       Z dřívějších majitelů nacházíme zmínku o jistém maršálkovi Niklasi Brodetszkém, jemuž Kazimír II. dne 26. ledna 1488 na místě starých ztracených listin o vlastnictví Drahomyšle a Závady vystavuje nové; jinak se však ves netěšila žádnému přílišnému vyznamenávání ze strany vévody Kazimíra. Přesto však z těchto časů bývalmezi lidem tento kousek země označován jako "Vévodství Závada" a pozdější majitelé bývali žertovně označováni jako "vévodové ze Závady", toto titulování se jak známo se vztahovalo i na nynějšího majitele pana Farnika.

       Další majitelé tohoto statku jsou až do roku 1796 asi titéž jako u Fryštátu. V uvedeném roce koupil část Závady se dvorem Adalbert rytíř Gusnar z Komorné od hraběte Jana z Larischů-Mönnichů (děda nynějšího majitele). Poté přešla Závada koupí do rukou pana Jana Farnika, od jehož syna ji koupil v r. 1874 JE pan hrabě Jan Larisch, čímž byla pole dříve ladem ležící přetvořena v ornou a úrodnou půdu.

       Též panský dvůr se zámkem byly podrobeny účelné renovaci, lihovar nově postaven. Jako hospodářský pojezdný tu působí p. Josef Zimmermann.

       Obec je přivtělena k lokálii Petrovice. Ve vsi se nachází kaple, při níž se koná posvícení o svátku sv. Marie.

       Jednotřídní katolickou školu navštěvovalo v posledním školním roce 1878/79 84 dítek. Vyučování obstarává p. Karel Muszyeski a předsedou místní školní rady je p. Jakub Michalik. Mlýn je majetkem pana Šimona Sladeczka, hostince provozují pánové Antonín Benda a Jiří Benda, první z nich je pověřen i funkcí starosty.

       Této osady se rovněž dotýká c. k. Ferdinandova severní dráha, v důsledku čehož musel být přes Olzu postaven pozoruhodný kamenný železniční most, který - horribile dictu (ó jak strašné!) - byl částečně zničen při poslední invazi Prušáků, kteří byli pod velením rytmistra Heidebranda, který jak známo měl majetek v Bohumíně a jeho okolí a tam žil a bydlel.

       Za zmínku stojí, že nedaleko tohoto mostu se obě řeky - Olza a Petrůvka slévají.

       Závada čítá 57 domovních čísel a má 409 obyvatel.

       Plošný rozsah činí: stav. pozemky 4 jitra 1137 čtv. sáhů, role 460 jiter 643 čtv. sáhů, zahrady 6 jiter 923 čtv. sáhů, pastviny 37 jiter 687 čtv. sáhů, pastviny s užitkem dřeva 50 jiter 23 čtv. sáhů, neplodná půda 64 jiter 464 čtv. sáhů, dohromady 623 7/16 jitra.ooo OOO ooo