Darkov
Darkov
       Leží většinou na levém břehu Olzy, půl hodiny jižně od Fryštátu, v krásném romantickém údolí Olzy. Podléhá okresnímu úřadu ve Fryštátě, spadá do jeho poštovního obvodu a do jeho farnosti. Teprve asi před deseti lety bylo zřízeno spojení přes řeku Olzu vybudováním mostu, před jehož zřízením byli však chodci převáženi přes řeku za malý poplatek ve člunu.

       Darkov měl vždy tytéž majitele jako Ráj a rovněž v současné době je darkovským statkářem pan Jiří baron v. Beess-Chrostin.

       Pánský poplužní dvůr, vystavěný do čtverce, má velkou sýpku o dvou poschodích kromě bytů pro dráby a čeládku, v západním směru odtud je prostorná stodola, jižně chlévy, až dosud určené výlučně pro mladý dobytek, jenž v důsledku tam vládnoucího čistého vzduchu a dobré péče báječně prospívá, severně stojí dvě velké stodoly, které uzavírají obvod poplužního dvora. Pokud jde o dva panské rybníky v Darkově, dlužno poznamenat, že dávají dobrý rybný výtěžek a přispívají často k honebním a loveckým zábavám, pořádaným nynějším panem baronem von Beessem; přesto však budeme o nich blíže hovořit při popisu Louk. Od mostu, na levém břehu Olzy táhne se vesnická silnice do Těšína. Stará silnice, která byla častěji zaplavována vodou vystupující z Olzy, a nehodila se pro provoz zejména v zimě a na jaře, byla jako taková zrušena a na návrh tehdejšího inspektora pana Jana Kani se souhlasem pana barona Jiřího v. Beesse na jeho náklad zřízena silnice nová, která se nyní ukazuje pro provoz jako pravé dobrodiní.

       Veřejná katolická škola pro obě pohlaví byla v roce 1877-78 navštěvována 124 dítkami, je to jednotřídka a její učitel je zařazen ve 3. platové třídě. Vyučování v polské řeči vede učitel pan František Buchta. Výuku náboženství obstarává fryštátská fara, jejíž důst. pan farář a arcikněz p. Karel Hudietz je zároveň předsedou školní rady v Darkově. Zesnulý důst. pan farář a arcikněz fryštátský p. Josef Plasun pamatoval na tuto školu nadací ve výši 200 zl. k pořizování školních potřeb a součástí oděvů pro chudé školáky a školačky.

       Vesnice má dále lázeňský ústav (viz dole) a dva hostince s právem výčepu, z nichž jeden, nacházející se v budově náležející lázním, byl převzat do nájmu p. lázeňským lékařem Dr. Vilémem Sperberem a nese štít "U vodníka". Druhý hostinec po druhé straně řeky, právě tak položený v blízkosti mostu, je majetkem pana Karla Schnapky. Pekařství patří panu Karlu Strachotovi.

       Darkov čítá 70 domovních čísel a má 465 obyvatel. Funkce starosty vykonává pan Karel Gattnar.

       Plošná rozloha celého terénu činí s výjimkou obou rybníků: stavební pozemky 4 jitra 1043 čtv. sáhů, role 675 jiter 1511 čtv. sáhů, louky 30 jiter 981 čtv. sáhů, zahrady 3 jitra 104 čtv. sáhů, pastviny 56 jiter 335 čtv. sáhů, vysoký les 14 jiter 844 čtv. sáhů, nízký les 30 jiter 405 čtv. sáhů, neplodná půda 70 jiter 929 čtv. sáhů, celkem 886 jiter 7/18.

       Lázně Ráj-Darkov. V roce 1862 dal provésti P. T. Jiří baron v. Beess-Chrostin pokusný vrt na kamenné uhlí, který však i při značné hloubce (138 stop 2 palce) se ukázal jako bezvýsledný. Zatím však již během vrtání v hloubce 70 stop vytryskl silný pramen vody s plynem, zvláště kysličníkem uhličitým, obsahující sůl, která pak, když se přestalo vrtat, se projevila jako silná solanka, obsahující jod. Zpočátku používali venkované v této vsi pro kuchyň, brzy nato byla však bouda nad vrtem asi z podnětu finančního úřadu uzavřena a v provizorně zřízených lázních v Ráji se prováděly se solankou léčebné pokusy. Voda byla prozkoumána fryštátským lékařem MUDr. Antonínem Fiedlerem a osvědčila se při léčení skrofulózy, zduření žláz, štítné žlázy, zastaralých syfilitických onemocněních, chronických kožních vyrážkách, především však při svalových a kloubových potížích (strnulosti) s velkou výhodou a užitkem. Všeobecný účinek vnitřního užívání se prokázal jako rozpustný a pročisťující, účinek užívání vnějšího jako oživující a posilující. Proto muselo být oznámeno užívání této vody proti zatvrdlinám a ztuhlým místům ve vnitřních i zevních různících se činnostech těla jako léčivé.

       Z podnětu pana barona von Beesse, majitele tohoto pramenu, byla v roce 1867 na lékařské fakultě ve Vídni provedena kvalitativní chemická analýza vody pod dohledem profesora p. Dr. Redtenbachera a prokázala, pokud jde o kvalitativní složení, podstatně větší obsah jódu než proslulý léčivý pramen v Hallu v Horním Rakousku, již dávno existující, jakož i další převládající součásti tj. chlorid sodný, bromovou sůl, magnesium, vápník s kysličníkem železa etc. a tento výsledek dokumentoval u příležitosti své přednášky z oboru chemie na universitě ve Vídni profesor Redtenbacher praktickou ukázkou. V následujícím studijním roce 1867-68 dal si autor tohoto dílka se souhlasem P. T. majitele v zájmu vědy poslat do Vídně potřebné množství této vody (dvacet pěti-mázových lahví dobře utěsněných korkovými zátkami, což mu též ihned a bezplatně bylo zasláno a pak jsem počal tuto vodu v kvantitativním směru analyzovat v chemické laboratoři vídeňské university, výsledek jsem pak zvolil jako disertační práci ke svému doktorátu. Výsledek byl velmi příznivý. Nabyl jsem přesvědčení, aniž jsem se zajímal o další výsledky, když mezitím beztoho je k dispozici novější a proto i směrodatnější analýza pana profesora Dr. Ludwiga, že obsah jodu v darkovském pramenu je o 1/3 větší než v proslulém solném pramenu v Hallu.

       Lithium se dalo v solance zjevně prokázat již ze suché solné usazeniny ve spektrálním aparátu a co se týče obsahu nepřítomnosti kyseliny sírové, mohl jsem i já pomocí barytové soli dokonce po třítýdenním vyčkávání zjistit, že není po ní žádné stopy. Současně se mnou prováděl kvantitativní určení jako kontrolní analyzu jistý Dr. Barber, tato analýza se však dodatečně ukázala, jako dosti odchylná od správnosti, což bylo prokázáno nejnovější analýzou, blížící se nejvíce k mojí analýze, profesora Dr. Ludwiga. Že Dr. Barber docílil výsledku, jak uvedeno, lze přičísti okolnosti, že jod určoval negativní cestou způsobem, chemikovi známým (tj. pomocí kulové trubičky je však právě obtížné dosáhnout přesného výsledku podle této metody, poněvadž výsledek se určuje z rozdílu váhy, když se všechen chlor, brom a i jodid stříbrný přemění v chlorid stříbrný, avšak rozklad posledních stop bromidu stříbrného plynným chlorem při tak velkém přebytku chloridu stříbrného probíhá jen velmi pomalu a obtížně, zcela exaktně (přesně) i při nejpřesnější péči. Jest proto záhodno dávati přednost mému postupu pomocí kyselého dusičnanu oxidu paladia. Je potřebné odfiltrováním praní, sušení, vážení a žíhání a z váhy zbylého paladia se vypočte obsah jodu. V roztoku máme pak jen chlor a brom, pak přebytek soli paladia, což tvoří opět samo pro sebe práci. Profesor Dr. Ludvig prokazuje nezvratně, že obsah jodu v darkovské solance převyšuje obsah jodu v solance v Hallu nikoliv jen o jednu třetinu, jak jsem o tom na počátku pojednával, nýbrž dokonce dvojnásobně. Je tím tedy dostatečné dokázáno, že darkovský pramen je s to svou léčebnou silou přinésti větší účinek, než zmíněný léčebný pramen v Hallu.

       Dr. Ludwig, profesor chemie na vídeňské universitě a přednosta patologicko-chemického ústavu Všeobecné nemocnice ve Vídni, vynikající osobnost ve svém oboru, provedl v roce 1876 znovu chemickou analýzu této solanky, jež poskytla tento radostný výsledek:

      

Specifická váha    1,020
100 váhových dílů vody dává při 140°C    2,5 gr. sušiny soli.
10.000 dílů vody obsahovalo:
chlorid draselný    1,2833
chlorid sodný220,4735
chlorid lithný    0,2829
chlorid barnatý    0,2327
chlorid amonný    l,7738
chlorid vápenatý  19,2277
chlorid hořečnatý    6,5923
bromid hořečnatý    1,2615
jodid hořečnatý    0,2665
uhličitan hořečnatý    2,3142
uhličitan železitý    0,0881
kyselina křemičitá    0,1225

       Kyselina sírová nebyla barnatými solemi prokázána, jde tedy o úplnou nepřítomnost kyseliny sírové stejně jako v jodové vodě v lázních Hallu. Hallská voda obsahuje 1,3% soli, darkovská 2,5%.

       Kvantitativní zkouška tedy prokázala, že obsah jodu v darkovském jodovém pramenu překonává obsah jodu v Hallu dvojnásobně a obrovským obsahem bromu překonává veškeré známé jodové lázně v Evropě.

       Všechny tyto okolnosti vedly konečně na dotaz vysokého c. k. ministerstva financí lékařskou fakultu ve Vídni k posudku, že pramen v Ráji-Darkově může býti uvolněn k medicinálnímu používání a že je v nejvyšším stupni vhodný pro lázeňské účely (solanková lázeň).

       Darkovský jodový pramen tryská z terciérní půdy a má průtok v kamenné soli, sádrovci a slínu, což ji už kvalifikuje jako přirozenou solanku. Její teplota je 7°R, voda je čirá, bez znatelné stopy zakalení, bez organických látek a páchne silně jodem; je-li delší dobu vystavena účinkům atmosféry, vylučují se nažloutlé chomáčky hydroxidu železitého v množství téměř neznatelném. Jodová sůl se vyrábí v Darkově odpařováním solanky a je odtud rozesílána v dobře uzavřených bednách nebo hyalitových lahvích. Je hrubozrnná, silně jodem zapáchající, žlutozelená a není zvlášť hygroskopická.

       Pramen je tak vydatný, že dovoluje libovolně velký export odpařené solanky a tak lze využívat dobrodiní účinné a účelné jodové lázně bez větších nákladů. Místo, kde tento pramen vytryskl, je širé volné pole v pitoreskním (malebném) údolí Olzy s bujnou vegetací a blízké lesy se starají o udržení zdravého, balzamově kořeněného vzduchu, čímž se příjemnost pobytu v, tamní krajině ještě významně zvyšuje.

       Léčebný a lázeňský ústav s ostatními budovami se nachází uprostřed rozkošných luk na pravém břehu Olzy, lázeňský dům včetně léčebného salonu, vystavený teprve před několika lety, činí zvenčí dojem elegance družící se solidností, je hezký a přátelsky vyhlížející, proveden ve švýcarském slohu, jak to znázorňují naše oba obrázky, které kreslíř pořídil s nejvýhodnějšího místa.

       Pokoje jsou zařízeny s největším komfortem, lázeňské kabiny jsou dobře situovány. Lázeňský salon je nádherně vybaven a hostinec účelně přestavěn; strojovna přiléhá k lázeňskému domu. Při této lopotné práci si zajistil čestnou památku mezi spoluobčany zejména dřívější hospodářský inspektor pan Jan Kania. Jako první lázeňský inspektor působil pan Karel Mira, po něm pan Adam Bortsch, pak pan K. Wenzelides, až konečně převzal celé vedení do svých rukou p. Dr. Sperber, přesto však je mu k pomoci radou i činem dnešní hospodářský inspektor pan Julius Chlebofsky, muž praktického nadání a energického charakteru. Pan Dr. Vilém Sperber, do jehož působnosti jako ředitele lázní kromě hospodářské správy lázní patří i povinnosti lázeňského lékaře, v této funkci působí každoročně od l. května do 31. října, čímž je stanovena 1 lázeňská sezóna těchto lázní.

       Jelikož návštěvnost těchto lázní stoupá od roku k roku, lze očekávat, že lázně při dalším rozšiřování lázeňských zařízení a stále pokračujícím zvelebování dosáhnou v nejkratší době evropského věhlasu. Aniž bychom chtěli přejít příznivé výsledky, jichž nesčetněkrát docílili renomovaní lázeňští lékaři Dr. Sperber a Dr. Fiedler, jakož i další lékaři zdejší krajiny, připomeňme při této příležitosti též i dobrozdání zcela cizího lékaře pana Dr. Kallopa ve Vídni, který se zabýval, jak lze zjistit z několika tištěných zpráv, zabýval rovněž průkazem léčivé síly tohoto pramene; jedná se zde o ověřené dobrozdání, odborně lékařsky ověřené, jež na tomto místě uvádíme, a doufáme, že tímto způsobem jsme poskytli příspěvek ke zdůraznění pramene, který je pravým dobrodiním pro trpící lidi a že jsme takto tento lázeňský pramen z polotmy objevili na světlo Boží.

       Dr. Kallop v posudku mezi jiným říká, že poklad léčebných prostředků byl novým pramenem obohacen způsobem nikoliv bezvýznamným, jmenovitě vyzdvihuje, že teorie, plynoucí z chemické analýzy, o účinku rajsko-darkovské solanky a soli z ní produkované, je de facto potvrzena lékařskou praxí. Lázně Darkov v Rakouském Slezsku jsou šťastnou majitelkou přirozeného minerálního pramene, který svým mnohostranným léčivým účinkem významně překonává všechny dosud známé jodové prameny v Evropě. Chemický rozbor konstatoval, že taková kombinace terapeutických činitelů, jak to vykazuje darkovská jodová voda a jodová sůl, z ní vyrobená, nebyla nalezena v žádném jiném ze zkoumaných pramenů.

       Dr.Kallop se zmiňuje ve své další zprávě o tom takto: "Zavedl jsem ve své praxi, kterou provozuji ve Vídni i darkovskou sůl a měl jsem příležitost přesvědčit se o způsobu účinku darkovské jod. soli při různých procesech nemocí.

       Používal jsem ve všech nemocech, u nichž je jod indikován, darkovskou sůl zevně. Má markantní účinek na organismus, je výborným sedativem na nervový systém a zároveň, jak jsem zpozoroval i výborným činidlem, na sliznici zažívacích a močových orgánů. Jod, který je přijímán organismem, je rychle, jak jsem viděl, eliminován močí a slinou, takže jsou jím povzbuzovány vydatným způsobem všechny sekrece. Lymfatický (žlázový) systém ukazuje v prvé řadě znatelné stopy způsobené povzbuzenou výměnou látkovou v příznaku resorpce, které se stávají na něm nejzřetelnější.

       Opíraje se o výsledek chemické zkoušky předepisoval jsem jodovou sůl k užíváni při všech formách skrofulózy, při torpidní a eretické skrofulóze, při skrofulózních afektech lymfatických žláz, otocích žláz a hnisání, při skrofulóze kůže a podkožního vaziva (ekzémy, in petigo, vředy) při skrofulóze sliznic, kostí a kloubů.

       obsah lithia přivedl mne na myšlenku, zkoušet používání darkovské soli též při onemocnění dnou a revmatických bolestech. Se stejným úspěchem jako u zmíněných chorob radil jsem její používání při sekundárních a terciárních formách syfilidy, hydrargyrozy. Zvláště dobré služby poskytovala darkovská sůl při takových syfilitických afektech, které při současné skrofulóze byly modifikovány nepříznivým způsobem, jako kupříkl. při enormních nádorech žláz, které při předchozím rtuťovém (mercuriélním) ošetření vzdorovaly, při periostitidě, kloubových nádorech syfilitického původu.

       Při používání jodosolných koupelích se nenařizuje nějaké zvláštní chování pacienta a nestanoví se ani žádná jiná hygienická pravidla než při používání obyčejných koupelích.

       Předepisoval jsem "jodovou sůl" tak, jak byla přímo zasílána z lázní, k rozmanitému používání. Používal jsem ji k lokálním a vanovým lázním, jako přídavek k oplachování, k obkladům, zábalům, pro potící kůry, k mytí, vždy a ve všech formách aplikace se stejně dobrým výsledkem.

       "Jodová sůl" jako taková je lehce rozpustná v teplé i studené vodě, aniž by cizorodá přimíšenina při odpařování a vypařování solanky protahovala okamžité použití roztoku. Může se dávat do koupací vany aniž by byla předtím preparována, přičemž kvanta o 5 librách i více se rozpouštějí při teplotě cca 27°R v několika minutách, aniž by zanechávala nejmenší zbytek. .Jodová sůl zbarvuje vodu zeleně, propůjčuje jí velmi příznačnou solnou příchuť. Nemocný pociťuje po krátkém pobytu v lázni lehké svědění, které dlouho netrvá. Délka trvání jodové lázni není konstantní a řídí se mnoha okolnostmi, jako individualitou nemocného, jeho zdravotním stavem podle nemoci a jejího stadia atd., nikdy však nečinila méně než 15 minut a více jak jednu hodinu. Aby nemocný byl ušetřen nepohodlí, které mu působí přítomnost pevných částí soli ve vaně, působí dobře, nechá-li se množství soli, určené pro koupel, rozpustit v nějaké nádobě a pak teprve se roztok vlije do lázně. Bod koncentrace takto připravené solanky se mění podle indikace. Nedával jsem nikdy více než pět liber do vanové lázně a nikdy více než půl libry do lokální lázně.

       Z řady případů, při nichž jsem při léčbě použil darkovskou jodovou sůl a při nichž jsem zjistil výrazně její nepopíratelný léčebný účinek, chci dále vyzvednout několik.

       l. případ. Helena F... , 9 let stará, na svůj věk nedostatečně vyvinutá. Bledá pokožka, velmi gracilní stavba kosti, slabý vývin svalstva, vyloženě skrofulózní habitus (podoba). Z rodičů stonavých, matka phtisická, otec trpí chlopní vadou, již od nejútlejšího mládí nese příznaky torpidní skrofulózy. Po jeden rok je v mém ošetřování, na dítěti jsem zpozoroval keratitis lymphatica, která se v několika týdnech zhojila se zanecháním lehkého zákalu rohovky, dále osazena ( ), otoky krčních, nosních, spodních čelistních a podbradkových žláz a ekzémy na obou holeních, přičemž tyto zjevy přes ošetření pomocí ol. jecor arselli nepřetržitě po celou zimu přes dobrou péči a dietu trvala až do jara 1876.

       V dubnu 1876, dříve než jsem dal dítěti odejeti do Hallu, kam jsem je chtěl dirigovat, přistoupil jsem k užívání darkovské jodové soli. Zpočátku dvě, později pět liber na jednu lázeň. Trvání koupele průměrně 30 minut. Celkem 35 lázní. Současně irigace nosu roztokem jodové soli, jedna plná polévková lžíce na jeden máz vody, třikráte denně. Dal jsem přikládat na krk přes noc kataplasmy ( ) s obklady ponořenými do roztoku.

       Dosáhl jsem zadostiučinění, že jsem koncem května mohl konstatovat u děvčete zmizení znetvořujícího žlázového plezu na krku a bradě, vozhřivky a zčásti i ekzému madidans na bércích. Pacientka odjela počátkem června k příbuzným do Uher, kde skončilo lokální ošetření kožní choroby.

       2. případ. Mikuláš ... , ruský carský plukovník, 35 let stár, přivodil si před 5 lety tj. 1871 induraci na penisu. U pacienta se projevovaly následné zjevy - kožní vyrážky, vředy hrtanu, k nimž došlo brzy po infekci. 30 natírání, sublimát vnitřně jod. Projevy ustoupily. Po následující dva roky zůstala syfilis latentní. V říjnu 1874 se ukázaly opět symptomy dyscrasie ve formě zánětů okostice na pravé čelní kosti, za čímž následovaly stejné procesy na jiných bodech kostního systému. Sirné koupele na Kavkazu, 35 nátěrů, vnitřní užívání jodu. V květnu 1876 přišel pacient do Vídně do léčebného ústavu Dr. Loewa, kde jsem jej spatřil. Proces nemoci mezitím značně pokročil. Při lékařském vyšetření byla zjištěna Caries secrotica,ossis sacri, femor et brachii dextri. Nemocný značně zhubl, byl velmi postižen bolestmi. Po 15 jodových koupelích, které absolvoval v ústavu, se chorobný proces zastavil na všech místech, bolestivost povolila, spánek, dlouho postrádaný, se znovu dostavil. Výživa se zlepšila. Po 30 koupelích nebylo už lze pozorovat záněty až na některé kostní sraženiny. Odraženiny kostních destiček, tvorba granulace (zrnité struktury ústrojné hmoty) rychle postupovala. Uzdravení.

       3. případ, Krikor Ag... , 24 let, z Galace, lymfatické povahy, gracilní kostní stavby, onemocněl v březnu 1875 příjicí. Sekundární projevy na krku a na celé pokožce. 30 natírání. Na jaře 1876 přišel do ústavu Dr. Loewa ve Vídni se zmoženými nádory lymfatických žláz na krku, bradě, šíji, paži a na ohbí kýly. Krátkou dobu před přijetím na soukromý léčebný ústav prodělal ještě 25 frikcí, které však zůstaly bez vlivu na jeho žlázové onemocnění. Po dobu asi půl roku byl trýzněn vágními (přechodnými), chvílemi typicky revmatoidními bolestmi končetin, které mu bránily v pohybu a byly velmi citlivé na dotek v průběhu nervového napětí (?). Pacientovi byla podávaná narkotika všeho druhu, zevně i vnitřně, morfiové injekce zmírňovaly zpočátku jeho bolesti, později však jejich účinek úplně selhával. V ústavě byl podle Priessnitzovy metody zabalován zábaly namočenými v koncentrovaném jodovém láku a ponecháván tak po 2 - 3 hodiny. Pocení bylo velmi značné. Po 25 takových zábalech, 10 jodových koupelích byl pacient vyléčen zcela žlázových oteklin a zbaven nervových nemocí."

       V závěru chtěli bychom ještě poznamenat, že informace o používání darkovské jodo-bromové soli podává nejenom proslulý lázeňský lékař Dr. Vilém Sperber, ředitel lázní, ale i Dr. Antonín Loew, vedoucí soukromého léčebného ústavu v Dianiných lázních ve Vídni.

       Sklady darkovské soli jsou ve Vídni u p. H. Mattoniho, Tuchlauben č. 14, v Brně u p. Ondřeje Gacha, v Opavě u p. Gustava Glassnera, velkoobchodníka. Cena v rakouské měně: za 5 kilo 5 zl., 1/2 kilo 80 kr., 1/3 kilo 20 kr.