Horní Kačice
Horní Kačice
       Kačice (Horní a Dolní Kačice), statek patřící k panství Ráj, na pravém břehu Olzy, vzdálené půl míle od Fryštátu. Název obce připomíná polské slovo "kačice" (kachny) a není vyloučeno, že vesnice nese skutečně po "kačicích" (kachnách); snad zde dříve chovali mnoho kachen, takže osada byla za těchto okolností po nich přiměřeně nazvána.

       Kačice se skládají ze tří bývalých rytířských a šlechtických sídel, totiž z Horních a Dolních Kačic a Otrembova přičemž Otrembov byl zakoupen teprve později, taktéž Pogwizdov, který v r. 1797 opět přešel koupí na těšínskou arcivévodskou komoru. Nynější vrchnost pan Jiří baron Beess-Chrostin zdědil Dolní Kačice a Otrembov od svého strýce pana barona Jana v. Beess-Chrostin, Horní Kačice, které vlastnil až do roku 1863 někdejší majitel pan J. Demmel, předtím p. E. Pohl získal baron Beess koupí pro sebe. Bývalý majitel sv. pán Spens v. Boden, který byl majitelem Dolních Kačic, Horních Kačic a Otrembova na počátku tohoto století (19.) zdědil je po svém otci Karlu Traugottovi v. Spensovi, zemřelém v r. 1796, který koupil Horní Kačice od pána v. Skonského a později Otrembov od pána v. Ossetzkého. Ze starších majitelů tohoto statku nebo o těch, kteří se psali "z Kačic", nacházíme v roce 1450 svobodného pána Kapauna ze Svogkova a Kačic, potom pana von Pilgrima a později Kryštofa z Larischů. Před druhou polovinou 17. století se setkáváme s Bedřichem Wilczkem sv. pánem z Dobré Zemice a Hlučína, pánem na Velkých Kunčicích a Kačicích; tento byl v roce 1640 přísedícím zemského práva vévodství těšínského.

       U statku Kačice se nacházejí tři panské majorátní dvory; v Horních Kačicích je panský, avšak neobývaný zámek s nízkou zámeckou kapličkou, řada stodol se sýpkami , koňskými stájemi, chlévy pro krávy a voly, sýrárna a kovárna s byty výrobce sýrů, drábů a čeládky. Pole jsou většina oseta obilninami a osazena brambory. Před časem se tu nacházela taká palírna lihu, která je však řadu let mimo provoz a byla posléze zcela zrušena.

       Na silnici k Těšínu stojí panský zájezdní hostinec "U zlatého lva". Obchod smíšeným zbožím a hokynářství patří Salomonu Löwymu a p. Josefu Stuchlík provozuje tu rozsáhlý obchod solí.

       Posvícení se ve vsi světí ve svátek sv. Martina, konskripční obec patří však k farnosti pogvizdovské.

       Katolickou dvoutřídní školu navštěvovalo v posledním školním roce 1877/78 198 chlapců a dívek. Nadučitelem je pan Josef Schwanda, místo podučitele není dosud obsazeno, pan Stefan Quiczala, domkář, je předsedou školní rady. Nemůžeme přitom nevzpomenout, že kačická škola byla již častěji obdarována panem baronem Jiřím v. Beess značnými peněžními dary a budiž vyzvednuto, že v době, kdy před rajeckým zámkem vyhořely tři stodoly, čímž pan baron utrpěl značnou škodu, přesto neopomněl darovat kačické škole v době závěrečných zkoušek tak jako jindy značnou peněžní částku.

       Katastrální obec Horní Kačice čítá 142 domovních čísel a 346 obyvatel. Místní obec, kam patří Horní a Dolní Kačice i Otrembov, má však 1007 obyvatel. Ještě je dále třeba poznamenat, že malá skupina domů pod kačickým lesem nese jména "Podlesí, jež vystihuje jejich polohu.

       Místním představeným Dolních i Horních Kačic a Otrembova je pan Štěpán Kviczala.

       Plošná rozloha Horních Kačic činí: stavební pozemky 5 jiter 60 čtv. sáhů, role 387 jiter 1285 čtv. sáhů, louky 873 čtv. sáhů, zahrady 4 jitra 733 čtv. sáhů, pastvina 25 jiter 686 čtv. sáhů, vysoký les 233 jiter 194 čtv. sáhů, neplodná půda 12 jiter 522 čtv. sáhů, celkem 675 12/16 jitra.Dolní Kačice


       V Dolních Kačicích se nachází majorátní dvůr s dvěma řadami stodol, velkým chovem skotu, sýpka a byt panského lesního pana Rudolfa Skačela, který dozírá na rajský revír skládající se z rajských, kačických a otrembovských lesů s velkou obezřetností a obratností. Malá kaple zdobí vesnici a posvícení se tam drží o dni Všech svatých; obyvatelé jsou rovněž přifařeni k faře v Pogvizdově. Jsou zde dále tři hostince pána Josefa Gabzdilla, Jiřího Pollaka a Vavřince Pržiwary. Obec čítá 102 domovních čísel a 368 obyvatel. Také Dolní Kačice mají malou skupinu domů, která má nepoetický název "Sviňovice". Představení obce jsou titíž, jak uvedeno u Kačic.

       Plošná rozloha činí: stav. pozemky 3 jitra 1479 čtv. sáhů, role 329 jiter 1423 čtv. sáhů, louky 7 jiter 741 čtv. sáhů, zahrady 3 jitra 1304 čtv. sáhů, pastvina 23 jiter 1561 čtv. sáhů, vysoký les 122 jiter 797 čtv. sáhů, neplodná půda 10 jiter 487 čtv. sáhů, celkem 501 15/16 jitra.Otrembov


       Otrembov je kolonie patřící ke vsi Kačice, příslušející panu baronovi Jiřímu v. Beess. Tato osada je vzdálena půl míle od Fryštátu a leží bezprostředně na Olze na jejím pravém břehu. V r. 1446 prodal vévoda Přemko společně se svou matkou Ofkou a bratrem Bolkem statek Otrembov za 70 hřiven Hinkovi. Albín Heinrich píše, že koncem 15. století patřilo prý 29 osad k opatství orlovskému a mezi nimi je uváděn i Otrembov. Počátkem 17. století se uvádí jako pán tohoto statku Kryštov z Larischů. Pozdějšími majiteli byli Václav z Pelgrzimů, pak pánové Osečtí, od nichž koupil panství Karel Traugott sv. pán Spens a odkázal je včetně Kačic svému synovi Emanuelu sv. pánů v. Spens a Bodenu. Další majitelů jsou titíž jako u Kačic. Z hlediska mineralogického těší se Otrembov ložiskem syenitu, krystalické horniny složené z ortoklasu, rohovky a železného kyzu. Nejvíce se však tu nacházejí granitové přechody, kde ustupuje rohovka a objevuje se křemen a slída. struktura je středně zrnitá, avšak i štěpící se v důsledku místy se vyskytujícího dělení rohovky a slídy. V hornině se dají prokázat železný kyz a kysličník hlinitý a snad by se našla při kopání do větší hloubky i železná ruda.

       Zvláštní při tom je, že jen na trochu větším pozemku lze nalézti různé složeniny horniny. Jen tam, kde převládá křemen, což se vyskytuje na straně k Olši, dal by se nerost po kopání do větší hloubky využít k architektonickým účelům, Pro zemědělství má výskyt syenitu potud význam, že poslední produkt se stává hlínou obsahující v důsledku zvětrání kyselinu železitou, vápenatou a křemičitou se sloučeninami chloru vzniklými z rohovky, což je užitečné pro některé druhy užitkových rostlin, Dá se též prokázat velmi vzácný kov titan pomocí spektrální analýzy, byť i jen jako nepatrné stopy, o čemž se autor tohoto dílka sám přesvědčil.

       Obyvatelé byli před časem svěřeni duchovní péči fryštátské fary, nyní patří k faře v Pogwizdově.

       V Otrembově se nalézá velký panský majorátní dvůr s řadou stodol, sýpkami, rozsáhlým chovem dobytka švýcarské a holandské rasy, jakož i zkříženého chovu, palírna lihu v živém provozu a byt truhláře pana Arnošta Kastla a adjunkta pana Kreisla. K otrembovskému hospodářskému obvodu patří i obvody Horní a Dolní Kačice. Osada má 41 domovních čísel a 293 obyvatel. Posvícení se slaví v den císařského posvícení.

       Obecní představení jsou titíž jako u Kačic.

       Plošná rozloha činí: stav, pozemky 2 jitra 965 čtv. sáhů, role 312 jiter 422 čtv. sáhů, louky 3 jitra 463 čtv. sáhů, zahrady 6 jiter 245 čtv. sáhů, pastviny 51 jiter 67 čtv. sáhů, vysoký les 1333 čtv. sáhů, nízký les 31 jiter 1510 čtv. sáhů, neplodná půda 12 jiter 246 čtv. sáhů, celkem 422 5/16 jitra.