Příloha5

l843 - l997

l54 let koksování uhlí v Karviné

Odborná literatura - koksárenství

Seznam literatury zpracoval: R.J. Hrubý

l) O. Mrázek - Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku od manufaktur do r. l9l8
(Praha, l964)

2) L. Kárníková - Vývoj uhelného průmyslu v českých zemích do roku l880
(Praha, l960)

3) J. Kořan - Technická revoluce železářství českých zemí
(Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky,
roč. l965, str. 54, str. 42)

4) I. Kruliš - Porovnání technického vývoje Vítkovických železáren s vývojem Pražské železářské společnosti
(ČSČN l96l str. 579, str. 580)

5) l00 let kladenských železáren
(Praha, l909)

6) M. Myška - Založení a počátky Vítkovických železáren
(Ostrava, l960)

7) S. Zahradník - Třinecké železárny l906 - l939
(Praha, l969)

8) Franz Michael Ress - Geschichte der Kokereitechnik
(Essen, l957, 672 stran)

9) C. Balling - Über die Vercoakung der Steinkohlen ...
(Technische Blátter roč. l87l, str. l3l - l65)

l0) F. Kupelwieser, R. Schöffel - Die Kohlenreviere von Ostrau, Rossitz, Fünfkirchen, Kladno, Pilsen und Miröschau
(Wien, l870)

l l) L. Jerie - Vývoj koksárenství v Ostravsko-karvinském revíru v posledním čtvrt století
(M.Ostrava,l926), dále
ve sborníku Československá vlastivěda sv.9, str. 43l - 440, 35l

l2) L. Freiwald - O historickém vývinu koksových pecí v Ostravsko-karvinském revíru
(Hornický věstník, roč. l923, str. l79 - l84)

l3) W. Jičínský - Bergmánnische Notizen aus dem Ostrau -Karwiner Steinkohlenrevier
(Ostrava, l898)

l4) - Technická práce na Ostravsku
(M.Ostrava, l926)

l5) F. Stočes - 25 let Báňské a hutní
(Praha, l93l)

l6) - Monographie der Ostrau Karwiener Steinkohlenrevier
(Těšín, l885)

l7) - Kamenouhelné doly Ostravsko-Karvinského revíru
(Praha, l928) zejména díl 3

l8) - Die Mineralkohlen Österreichs
(Wien, l878 a l903)

l9) F. Šlachta - Dějiny hornického města Karviná
(Karviná, l928)

20) Dr. Julius Bayer - Pamětihodnosti města Fryštátu
(Vídeň, l879)
překlad: Jar. Rosin - Hrubý Karviná, l979, str.l74

2l) - Statistisches Jahrbuch des K.k. Ackerbauminister
(Wien, l875 - l9l3)

22) - Sdružený podnikový archiv OKD, fond ředitelství, konference, statistika
(karton 3l8 a 320)

23) - Compass, finanzielles Jahrbuch
(roč.l9l4/II./35)

24) J. Hrabák - cit.dílo str. 37l, 375

25) F. X. Riepl - Übersicht der Steinkohlenbildung in der Öesterreichischen Monarchie und die gegenwärtige Benützung derselben (Jahrbuch des Polytechnischen Instituts)
(sv.LL.l820, str. l - l06 a ročník l822 str. 237 - 308)

26) J. Rossiwal - Die Entwicklung des Mineralkohlen - Bergbaues in Oesterreich
(Statistische Monatschrift,roč. l877)

27) Ch. D°Elvert - Schriften der historisch statistischen Section der k. k. Mährisch schlesischen Gesellschaft ..
(sv. l5, str. ll2, Brno, l866)

28) M. Myška, Ctibor Nečas - Čtení o revíru
(Ostrava, l969)

29) F. Vystrčil - ll0 let koksovny Karolina
(Ostrava, l968)

30) - Vceňovací operáty z r. l843
(Zemský archiv Opava)

3l) R. J. Hrubý - Poznámky k vývoji koksovny Jan Karviná
(díl I, II a III)

32) W. Jičínský - Grossindustrie Oesterreichs I
(Wien, l898 str. 283)

33) Kozina - Píša - Koksárenství
(Praha, l956)

34) K. Salmovský - Kalendář Horník
(roč. l957 str. l54)

35) C. Balling - Über die Vercoakung
(str. l3l - l65)

36) J. Matějček - Ostravsko-karvinský revír v konkurenčním boji ... v létech l880-l9l3
(Slezský sborník, str. 456 - 466)

37) W. Jičínský - Das Mährisch-Schlesische Steinkohlenrevier
(Wien, l865)
- Der Coaksofenbetrieb Kohlenverkehr und Verschleiss Statistik und Arbeiterverháltnisse

38) A. Mixa - Grubenbetrieb Tiefbau

39) A. Hamersky - Die Central - Coaks - Anstalt

40) R. Pokorný - Coaksanstalt am Karolinen Schacht

4l) F. Brzezowski - Grubenbetrieb Heinrichschacht
(Nr.X.) bei Mährisch Ostrau

42) K. Čížek - Dreifaltigkeits Schacht

43) F. Bartonec - Die Grubenbetriebe des Fürsten Salm in Polnisch Ostrau

44) W. Hübner - Die Grubenbetriebe des Heinrich Grafen Larisch-Mönnich zu Karwin

45) I. Kruliš - Vývoj koksování a koksárenství na Kladně
(Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, Praha, l962)

46) R. Zvěřina - l45 let koksovny ve Vítkovických železárnách
(Ostrava, l976)

47) - Sborník "Z dějin Třineckých železáren"
(Práce Praha, 1970)

48) R. J. Hrubý - Historie závodu Koksovna ČSA v Karviné
(díl I - IV)

49) L.Jerie - Kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru III.
(Praha, l928)

50) - Technická práce na Ostravsku

5l) - VI.sjezd SIA l926

52) K. Vorálek - Historický vývoj kamenouhelného revíru Ostravsko-karvinského

53) J. Folprecht - Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír

54) V. Samuel - Koksárenství Ostravsko-karvinského revíru

55) F. Heyd, J.Bařinka - Železárny "Vítkovického horního a hutního těžířství" ve Vítkovicích na Moravě

56) T. Heppner - Železárny Báňské a hutní společnosti v Třinci

57) G. Šebor - Dehtárenský průmysl Ostravsko-karvinského revíru

58) K.Vorálek - Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír v letech l926 - l935

59) O. Šebelík - Ostravsko-karvinské koksárenství

60) T. Myslivec - Bytová péče o zaměstnance uhelných podniků Ostravsko-karvinského revíru v období l925-l935

6l) F. Lucek - Vývoj Vítkovických železáren v letech l925-l935

62) - Technická práce na Ostravsku l936-l946
(Ostrava)

63) J. Kratochvíl - Sto let Severní dráhy na Ostravsku

64) A. Bechný - Vítkovické železárny - SIA
(Tech. práce na Ostravsku l936 - l945)

65) A. Kozina - Koksovny Ostravsko-karvinských dolů

66) B. Otta - Třinecké železárny

67) J. Matějček - Přehled vývoje koksárenství v českých zemích do roku l9l4
(Dějiny vědy a techniky 70 ročník)

68) F. Pavlíček - Koksárenství a nízkotepelná destilace
(Praha)

69) A. Kozina, M. Píša, B. Šplíchal - Koksárenství
(Praha, l973)

70) F. Perna, R. Riedl - Plynárenství I.- III.
(Praha, l944)

7l) K. Sternberg - Umrisse einer Geschichte der Böhmischen Bergwerke
(Prag l837)

72) F. M. X. Zippe - Die Steinkohlen, ihr West, ihre Wichtigkeit im Allgemeinen, und ihre Verbreitung in Böhmen
(Prag, l842)

73) J. H. M. Hoppe - Technologie všeobecná a obzvláštní
(překlad J.S. Presl s doplňky díl II. sv.l, Praha)

74) A.Kozina - Dvacet let čs.koksoven v osvobozené vlasti
(Paliva 45, l965 č. l0)

75) Archiv OKD - Karton č. 257 GŘ, č. l54 GŘ, č. 678 GŘ, č.425, č. 3350, OL strojní odd. pol. č. l0l, koksárenské odd. pol. č. 220, 22l

76) F. Špetl - Zkušenosti z přechodu fronty koksovnou
(Uhlí XXIII, l975, č. 6)

77) V. Včelák, V.Charvát - Dvacet let činnosti Ústavu pro výzkum a využití tuhých a plynných paliv v Běchovicích
(Paliva 45, l965 č. l0)

78) F. Trčka - Koksochemický výzkum ve Výzkumném a zkušebním ústavu v NHKG)
(Paliva 45, l965, č.l0

79) M. Herčík, S. Večerek- l0 let Katedry a ústavu koksárenství
(referát - výtisk VŠB Ostrava)

80) R. Riedl - Výuka plynárenství na našich školách
(Paliva 45, l965, č. l0)

8l) V. Šebelík - Úloha Hutního projektu, pobočky Místek, při výstavbě a rozvoji čs.koksoven
(Paliva 45, l965, č.l0)

82) - Ročenka československého uhelného průmyslu
(Praha, l969)

83) - Hutnické ročenky l974 - l977
(TEVÚH Praha)

84) - Iron and Steel Engineer
(l968 / l2)

85) B. Šplíchal - Výroba vysokopecního koksu v hutích
(Paliva 45, l965, č. ll)

86) M. Píša - Důlní Ostravsko-karvinské koksovny
(Paliva 45, l965, č. ll)

87) S. Chmelař - Koksochemický průmysl v ČSR a jeho výhledy
(Paliva XXXVI, l956, č. 4)

88) V. Šebelík, M.Maršálek - Výroba smolného koksu z kamenouhelné smoly s použitím tekuté vsázky
(Hutnické listy XVII, l962, č. l)

89) O. Nejedlá - Koksovna Jan a vývoj Larischovského podnikání před r. l9l8
(rukopis - Čs. akademie věd - Sl. ústav Opava)

90) J. Matějček - Přehled vývoje koksárenství v českých zemích do r.l9l4
(rukopis Čs. akademie věd - Sl. ústav Opava)

9l) J. Peters - Uhlí v Československé republice l922
(II. roč., l922 - Prometheus s.r.o.

92) T. Pavlica - Formování hornictva východní části revíru
(Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města č. 7)
(nakl.Profil, Ostrava, l974)

93) - Johann Wilczeksche Ostrauer Kohlen und Kokswerke Schl. Ostrau - Waldes
(Wien, l930)

94) G. Klepel - Freiberger Forschungswerke
(D 26 l958)
(Akademie Verlag Berlin, l958)

95) - l00 let Vítkovických železáren l828 - l928
(Státní vědecká knihovna Ostrava. E 36)

96) R. Jirkovský - K historii starých ostravských koksoven

97) Dr. T. Pavlica - Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti V.
(Státní pedagogické nakladatelství 1973, 35, řada C-8, strana 3l - 55)

č e r v e n 1 9 9 7

Autor: Rudolf J. Hrubý

Spolupráce: Ing. Oldřich Baran

Textová úprava: PhDr.Irena Hajzlerová

Foto a repro: Rudolf Hrubý, Waldemar Goleniowski