Koksovna ČSA Karviná

Meziválečné období

     Ukončením plebiscitních událostí skončilo celkem 6 roků válečných útrap na Těšínsku. Válečná doba na karvinsku trvala o celé dva roky déle než v ostatních oblastech ČSR.

Nastal klid zbraní, ale dále trvaly politické boje, které poznamenaly závod poklesem výroby koksu. Přestože kapacita všech šesti baterií byla 240 000 t koksu ročně, v roce l920 bylo vyrobeno jen l55 000 t, a to ještě část byla expedována ze skládky. V této době zaměstnávala koksovna 665 dělníků. Po tomto přechodném období stagnace následovala krátká konjunktura ve výrobě koksu. Ta se projevila rychlou výstavbou pecí, které postavila firma Koppers již v roce l923.První baterie Koppers měla 22 pecí se sypným provozem a byla doplněna zauhlovacím vozem s uhelnou věží č.1 s desintegrátory. Pece se uvedly svými rozměry, kdy zcela úzké pece o rozměrech 0,34m šíře, 3,0m výšky a délky l0,0m dávaly jakostně lepší koks než staré baterie se širšími pecemi a pěchovaným provozem. Koksovací doba byla l2 hodin a pece dávaly l00 centů koksu na pec a den.

     V roce l927 byly v provozu tyto skupiny:

  Skupina č.    Systém     Počet pecí    Výroba na pec a den  
  SkupinaI.    Otto-Hoffmann    38    30 centů  
  SkupinaII.    s úpravou Biermann    38    30 centů  
  SkupinaIII.    Koppers I.    22    100 centů  

(což byl značný pokrok proti skupině I.)

     Stav osazenstva v hlavní výrobě, bez pomocných provozů, za 24 hodin:

  Koksaři     40 mužů  
  Nakládači kusového koksu     22 mužů  
  Nakládači drobného koksu      6 mužů  
  Smolaři      7 mužů  
  Omazovači pecí     12 mužů  
  Plniči pecí      9 mužů  
  Zedníci      1 muž  
  Strojníci výtlačného stroje      9 mužů  
  C E L K E M     106 mužů  

     Výkon na jednoho dělníka a směnu od obsazování až po nakládku koksu činil 4,l5 t.

     V následující tabulce lze pozorovat výrobu koksu a vedlejších zplodin během třiceti let. Maximální výroba spadá do roku l9l6, v době první světové války:

 

Rok Koks Dehet Smůla Čpavková sůl Benzol
  l896  766 6l4  -  -  -  -  
  l902    l 584 543    25 246     3 l86     8 l44  -  
  l9l0    2 344 l00    87 600    l6 800    29 800  -  
  l9l4    2 0l2 800    75 400    l4 000    25 700     2 830  
  l9l6    2 408 500    88 000    l3 800    29 6l0    32 050  
  l920     947 050    3l l30     3 8l3     5 955     8 590  
  l925     655 550    37 000     5 840     8 690     9 080  
  l927    1 089 000    56 800     3 650    l4 450    l6 l50  

     Ke skupině Koppers I. byla vystavěna obdobná skupina pecí Koppers II. v roce l929. Měla však na rozdíl od skupiny I 27 pecí.

Strojní zařízení, rozměry pecí a všechny pracovní úkony byly na obou skupinách stejné. Doposud byly zachovány jako pracovní nástroje koksařské vidle na nakládání koksu do koleček. Práce byla ještě stále doprovázena značným vývinem koksárenského plynu, zvláště při plnění pecí. Uvedení pecí do provozu nepřišlo však v pravou chvíli. Počáteční konjunktura, která se projevila po válce, rychle skončila. V třicátých letech doléhala na karvinské koksaře těžká doba krize, se všemi společenskými a hospodářskými důsledky. Na nádvoří závodu se koks opět hromadil na ohromných haldách, byly zavedeny střídavé dovolené, později se propouštělo z práce. Čas od času byl nakládán koks z haldy na pásy a expedován ze závodu. Tuto práci vykonávali obvykle řemeslníci, kterým tak bylo umožněno odpracovat několik směn navíc. Blížilo se období fašismu. Ohrožení republiky skončilo mnichovským diktátem a okupací.