Předmluva
PŘEDMLUVA
       Jelikož mám za to, že předkládanou knížku je třeba doprovodit několika slovy, domnívám se, že bych měl především sdělit pohnutku, která mne přiměla k vydání knihy a vyjádřit ji tak, že doposud o rozmanitých událostech a pozoruhodných osudech města a jeho okolí od doby jeho vzniku, až po nynější časy nebylo ještě sepsáno žádné pojednání a nic nebylo zveřejněno. Ačkoliv důvod spočívá v omezených možnostech písemných zpráv, je přece jenom lepší, jak už tomu je v povaze pokroku, pokusit se o tuto užitečnou věc, pokud je to jen možné, než nepřiložit ruku k dílu vůbec.

       Využíval jsem část svých volných hodin, abych ze spisů a knih jmenovitě v textu uvedených, shromažďoval různé zprávy o městě; rovněž bylo mou obzvláštní snahou, abych takové zprávy čerpal i ze starých, zčásti už tlících rukopisných listin města, pokud jsou pro historii města důležité a nebyly dosud nikým použity, abych účelným použitím je vyrval zapomenutí nebo dokonce úplnému zániku.

       Zpočátku jsem shromažďoval rozmanité upomínky jen pro svou vlastní osobu, teprve později však, když spisek nabýval na rozsahu, vnukly mi úvahy o účelu mé práce přesvědčení, že by bylo přece jenom dobré a užitečné, abych seznámil s různými pamětihodnými zprávami i ostatní obyvatele tohoto města. Přitom mi do rukou nepřišel žádný spis s tímto speciálním zaměřením a tak jsem se rozhodl, abych knížku vydal tiskem. Ať mne proto čtenář, přátelsky smýšlející, neobviňuje z troufalosti, že toto dílko tiskem vydávám. Ostatně nechť tu platí připomínka, že budou-li se zanedbávat o různých událostech jednoho místa a nebudou-li se souvisle zaznamenávat jeho poměry v různých časových obdobích, mohly by průběhem času uniknout prostředky k jejich sepsání v budoucnu; konečně mnozí lidé mají i oprávněný požadavek, aby se blíže seznámili se štěstím i neštěstím svých předků nebo s poměry v místě, kde žijí.

       V tomto pojednání jsem si proto předsevzal sestavit pro všechny ve snadno přehledném sledu přehled o událostech tohoto města, sahající od nejstarších dob až po přítomnost, z hlediska historického a topografického, jakož i vůbec vše, co se mi podařilo nalézti v pramenech mně dostupných a co jsem považoval za pozoruhodné. Nebylo mi ovšem možno, abych uváděl jen věci velké a důležité a věci méně významné jenom přecházel, jelikož i ony mají místní význam a proto se osměluji i tyto vedlejší záležitosti předložit laskavé pozornosti.

       Prameny, z nichž čerpal, jsou různé listiny, částečně v rukopisech, částečně tištěné, rovněž i ústní podání a vlastní pozorování. Nejvíce služeb mi poskytly archívy města a farního úřadu; z posléze uvedeného používal jsem zejména „Dějiny farního kostela fryštátského” od ThDr Matyáše Oppolského, které se v tomto archívu nacházejí. Při této příležitosti pokládám za nutné vyslovit co nejvřelejší dík důst. pánu faráři Janu Zmijkovi, který je v současné době farářem v Německé Lutyni, jakož i zdejšímu městskému tajemníkovi panu Janu Müllerovi, kteří mi oba při mém podnikání nabídli přátelskou ruku. Přesné informace o nejnovějších dobových poměrech až do roku 1863 jsem opatřil z „Dějin vévodství těšínského” („Geschichte des Herzogthums Teschen”) prof. G. Biermanna.

       S velkou ochotou mi byli dále nápomocni pan Josef Christ, kustod Scherschnikovy knihovny a gymnasiální profesor v Těšíně, dále zdejší slavný c. k. Okresní a daňový úřad několika příhodnými žurnály, pan František Monczka, strážmistr c. k. četnictva, zaznamenáváním důležitých statistických údajů, karvinská zámecká kancelář a kancelář horního ředitelství Jeho Excelence pana hraběte Jana Larische z Mönnichů, rajský zámecký archiv, který patří panu Jiřímu baronovi z Beessů, pan rytíř Ferdinand Gusnar z Komorné v Prstné, který mi zapůjčil laskavě několik vzácných děl ze své knihovny, konečně různé informace mi poskytoval můj zesnulý otec, lékárník a městský radní ve Fryštátě, čímž mi poskytl podstatné služby. Všem těmto pánům, jakož i všem těm, kdo mi prokázali jiné úsluhy vztahující se tu a tam k sepsání této knížky, vyslovuji tímto veřejně s veškerou úctou svůj nejúpřímnější dík.

       Pokud jde o vyobrazení několika budov města a jeho okolí, jsou zde zveřejňována proto, aby zčásti objasňovala text, zčásti proto, aby posloužila jako vzpomínka čtenářům, kteří tato místa znají. Obrázky byly provedeny akademickým umělcem a chemigrafem p. C. Angererem komp. Gröschl ve Vídni.

       Na závěr této předmluvy, chtěl bych ještě projevit přání, aby knížka našla dobré přijetí, avšak nebyla příliš přísně posuzována. Úplnost knihy ponechává ovšem otevřenými ještě mnoha přání. Já sám jsem nemohl uskutečnit úplně ani svá vlastní přání, jelikož jejich realizaci stálo v cestě mnoho překážek. Nechť proto laskavý čtenář omluví při posuzování tohoto dílka jeho neúplnost, i když jsem měl dobrý úmysl, ať tedy přijme toto dílko s přátelským porozuměním, což bude dostatečnou a uspokojivou odměnou za mou námahu.

       Ve Vídni 1878

      

Dr. Julius Bayer