Dolní Marklovice
Dolní Marklovice
       Dolní Marklovice, leží půl míle severovýchodně od Fryštátu a protéká jimi potok Petrůvka. Dříve se Marklovice dělily na Dolní a Prostřední, nyní se však obě části nazývají Dolní Marklovice. Statek byl dříve majetkem rodiny Grohmannů a pak Sedlnických, od nichž je koupil pán Jan svob. pán Mattencloit a odkázal dědictvím svému synovi panu Františku Xaverovi svob. pánu Mattencloitovi (který zemřel v r. 1838). Byl c. k. setníkem m. sl., ženatý 1797 s Josefinou roz. Kalnoky z Köröspatak, její dcera Eleonora, nar. 1836, provdaná za Františka sv. pána z Hauerů, c. k. setníka, je od r. 1847 vdovou. V léto době získal asi koupí tento statek vysoký dům Larischů a patří nyní JE panu hraběti Janovi z Larischů-Mönnichů.

       U statku se nachází kromě panského zámku dvůr zvaný "Dolní dvůr", pak druhý majorátní dvůr pod názvem "Sedlnický", potom velký ovčín, jejž v r. 1863 postihl osud, že vyhořel, byl však brzy nato znovu postaven. V blízkosti odtud je palírna. Rozsáhlé hospodářství vede správce, jímž je v současné době p. Ignác Kunz, a adjunkt p. Ferdinand Kutscha. Lesní úřad zastává vzorně lesní p. Jan Firla.

       Vesnice, která patří k poštovnímu rajónu Petrovice, má dále mlýn s dvěma složeními a pilu na potoce Petrůvka, která patří panu Bernhardu Werbovi. Je tu dále panský zájezdní hostinec "Kempka" a druhý hostinec pana Frant. Kornase. Obchod smíšeným zbožím je majetkem pana A. Baranka, pan Emanuel König vede obchod s obilninami.

       Filiální kostel na památku Nanebevstoupení Kristova existoval již před údobím reformace, byl však potom po mnoho let v rukou protestantů a byl teprve v r. 1662 předán katolickému faráři Gwizdinskému v Žibřidovicích. Nynější dřevěný kostel byl vystavěn v roce 1739. V r. 1826 byl v noci úplně vyloupen.

       Církevní funkce vykonává zde důst. duchovenstvo z Dolních Žibřidovic, kam jsou marklovičtí občané přifařeni.

       Dvoutřídní katolickou národní školu navštěvovalo v posledním školním roce 1878/9 215 žáků obého pohlaví. Vyučování obstarává nadučitel p. Vincenc Rzehaczek s obdivuhodnou trpělivostí a oddáním, protože zde působí již tři desítky let, a podučitel p. Jindřich Janeczek. Pan Frant. Kunz je předsedou školní rady.

       Ačkoliv se Severní dráha Ferdinandova dotýká vesnice svými kolejemi, nebyla tu zřízena žádná stanice, jelikož se tato nachází v sousedních vesnicích Petrovice a Žibřidovice.

       Čítá se zde 100 domovních čísel a 685 obyvatel. Starostou je p. Jakub Ružansky.

       Plošná rozloha činí: stav. pozemky 8 jiter 1174 čtv. sáhů, role 795 jiter 558 čtv. sáhů, louky 1195 čtv. sáhů, zahrady 77 jiter 1576 čtv. sáhů, pastviny 62 jiter 253 čtv. sáhů, vysoký les 95 jiter 323 čtv. sáhů, pastviny s dřevinami 6 jiter 1588 čtv. sáhů, neproduktivní půda 33 jiter 386 čtv. sáhů, dohromady 1060 7/16 jitra.Horní Marklovice


       Horní Marklovice leží těsně na druhé hranici, přimykají se na jedné straně k Dolním Marklovicím, na druhé straně k Dolním Žibřidovicím a protéká jimi Petrůvka. Na počátku 18. století se uvádí Ferdinand Leopold Centner z Cententhalu jako pán tohoto statku. Později byl majitelem Erdman Ferdinand z Gussnarů, po němž je podědil jeho syn Albrecht Gusnar rytíř z Komorné. Od něho koupil ves v r. 1796 pán František Xaver sv. pán z Mattencloitů a poté zakoupila ji rovněž vysoce urozené rodina Larischů. V současné době je majitelem tohoto statku JE pan hrabě Jan Larisch-Mönnich.

       Nalézá se tu panský zámek, majorátní dvůr, ovčín a arenda (nájemní hospoda) Panská pole a hospodářské budovy patří k dolnomarklovickému hospodářskému obvodu a jsou proto též odtamtud řízeny.

       Dříve tu býval pivovar a c. k. celní úřad s jedním celním výběrčím a dvěma dozorci. Tento úřad byl však z důvodu účelnosti přeložen do Petrovic.

       Dřevěný filiální kostel je po stavební stránce již ve zchátralém stavu, obyvatelstvo, je stejně jako u Dolních Marklovic přifařeno do Dolních Žibřidovic. Také Horní Marklovice patří k poštovnímu obvodu Petrovice. Obchod smíšeným zbožím provozuje p. Jan Linzer, výčep p. Leopold Wlaka.

       Tato kolonie má 57 domovních čísel a 399 obyvatel. Jelikož tato katastrální obec přísluší k obci Dolní Marklovice, jsou i obecní představení titíž jako u Dolních Marklovic.

       Plošná rozloha činí: stav. pozemky 4 jitra 776 čtv. sáhů, role 416 jiter 13 čtv. sáhů, louky 22 jiter 809 čtv. sáhů, zahrady 5 jiter 996 čtv. sáhů, pastviny 23 jiter 842 čtv. sáhů, vysoký les 118 jiter 562 čtv. sáhů, neplodná půda 19 jiter 1458 čtv. sáhů, dohromady 610 jiter 6/16 čtv. sáhů.