Dokumenty a materiály

Tématické materiály z fondů Státního okresního archivu v Karviné a informace o dokumentech z jiných institucí.
(Pokud vás zajímají publikace s tématikou našeho regionu obecně, nabízíme vám přehledovou galerii pod názvem PUBLIKACE O KARVINSKU.)

  • Kroniky
   Stacks Image 43

   PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KARVINNÁ - 1.díl

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Autor: PhDr. Fridolín Šlachta
   Časový rozsah: 1933-1937

   Kronika je členěna na dvě části. V první části je nejprve zachycen poměrně podrobný popis obce. Na něj poté navazují informace o přírodních, politických, hospodářských, kulturních, sociálních a národnostních poměrech v obci (s.2-104). Druhou část tvoří vlastní kronikářské záznamy z let 1933-1937 (s.105-389).

   Stacks Image 58

   PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KARVINNÁ - 2.díl

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Autor: PhDr. Fridolín Šlachta
   Časový rozsah: 1935

   Kronika je rozčleněna do čtyř na sebe navazujících oddílů: I.Název, osídlení, rozloha a nejstarší kulturní dějiny (s.4-55) II.Dějinný vývoj a význam hornictví v Karvinné (s.56-109) III.Vznik a vývoj sociálních poměrů hornického stavu v Karvinné (s.110-148) IV.Karvinná za světové války, době plebiscitní a popřevratové [období popřevratové je vloženo do I. kapitoly] (s.149-180).

   Stacks Image 73

   KRONIKA MĚSTA KARVINNÉ z let polské a německé okupace

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Autor: PhDr. Fridolín Šlachta
   Časový rozsah: 1938-1941

   Kronika obsahuje retrospektivní popis událostí v Karvinné z let 1938 - 1941. Kronika původně sloužila jako pamětní kniha německé správy města za 2. světové války. Svědčí o tom nejen titulní strana knihy, ale také dochované pamětní zápisy o návštěvách významých osob nacistické správy (tyto zápisy jsou vloženy mezi 11. a 12. stránku kroniky). Po osvobození pak byla kniha obnovenou československou samosprávou použita k vedení vlastní kroniky.

   Stacks Image 665

   Kronika České obecné školy v Karvinné, U Jindřichovy jámy (1. díl)

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Autor: Pečinka Jan
   Zápisy pro léta: 1937

   • str. 1 - 6: historie Karvinné, lokality jednotlivých budov
   • str. 6 - 8: obyvatelstvo, počty zaměstnanců
   • str. 8 - 16: řemeslné, koncesované a svobodné živnosti, provoz Košicko-bohumínské dráhy
   • str. 17 - 20: Karvinná za války a plebiscitu
   • str. 21 - 27: rozvoj českého školství
   • str. 28: Karvinské důlní závody

   Stacks Image 682

   Kronika České obecné školy v Karvinné, U Jindřichovy jámy (2. díl)

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Kronikáři: Šrotová Vlasta; Pečinka Jan; Franc Jan; Mamulová Erika; Čírtková J.- Kubický Václav; Drastich Bohumil; Pečinka Jan - Drastich Bohumil - Šrotová Vlasta - Franc Jan - Čírtková J.- Kubický Václav - Mamulová Erika
   Zápisy pro léta: 1937-1977

   Stacks Image 699

   Kronika IV. obecné školy Karvinná

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Název v originálu: Paměti správce školy
   Zápisy pro léta: 1920-1939

   Stacks Image 716

   Kronika Obecné školy Karvinná (Schulchronik)

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Zápisy pro léta: 1939-1945

   Stacks Image 743

   Kronika Národní (obecné) školy Karviná-Doly

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Název v originálu: Školní kronika české obecné školy v Karvinné - Solci
   Zápisy pro léta: 1920-1953

   Stacks Image 760

   Kronika Základní školy U Dolu 1. máj Karviná-Doly

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Název v originálu: Paměti ředitele školy. II. obecná a měšťanská škola v Karvinné-N. Yorku
   Kronikáři: Opěla Augustin; Ladislav Holý, Dr.; Šimíček Josef; Opěla Augustin - Ladislav Holý, Dr. - Šimíček Josef
   Zápisy pro léta: 1930-1985

   Stacks Image 1590

   Kronika 1. české obecné školy Karvinná, u kostela

   Digitalizovaná verze kroniky (format JPG)

   Název v originálu: I. ČESKÁ OBECNÁ ŠKOLA V KARVINÉ. ŠKOLNÍ KRONIKA
   Kronikář: Lacman Bedřich, řídící učitel
   Zápisy pro léta: 1922-1938

   Stacks Image 1595

   Kronika Základní devítileté školy 1. - 5. ročník Karviná 2-Doly, ul. Bezruče

   Digitalizovaná verze kroniky (format JPG)

   Název v originálu: Kronika III. české obecné školy v Karvinné, Na Hranicích
   Kronikáři: Bayer Vítězslav; Kondělková Marie; Benová Helena; Bayer Vítězslav - Benová Helena - Kondělková Marie
   Zápisy pro léta: 1921-1970

   Stacks Image 2138

   Kronika obecné školy (pol.) Karviná-Na Hranicích

   Digitalizovaná verze kroniky (format JPG)

   Název v originálu: Schulchronik öffentlichen 5klassingen Volksschule für beide Geschlechter in Karwin "Grenzkolonie"
   Zápisy pro léta: 1902-1936

   Stacks Image 779

   Kronika Tělocvičné jednoty "Sokol" v Karviné

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Zachycuje historii spolku od vzniku odboru TJ Sokol Orlová v Karviné v r. 1919, přes vznik samostatné jednoty až do vytvoření tzv. jednotné tělovýchovy v r. 1948. Na úvod stručně nastíněny počátky českých spolků v Karviné, léta 1937-1944 chybí.

   Kronikáři: Podolka František (zápisy za léta 1919-1936); Štebel František (zápisy za léta 1945-1948); Podolka František (zápisy za léta 1919-1936) - Štebel František (zápisy za léta 1945-1948)
   Zápisy pro léta: 1919-1936; 1945-1948

   Stacks Image 796

   Památník Četnické stanice Jáma Barbora Karvinná

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Název v originálu: Památník čs. četnické stanice Jáma Barbora v Karvinné
   Zápisy pro léta: 1914-1947

   Stacks Image 813

   Památník Četnické stanice jáma Jindřich Karvinná

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Název v originálu: Památník četnické stanice "Jáma Jindřicha čis. 18"
   Zápisy pro léta: 1912-1945

   Stacks Image 830

   Památník Četnické stanice Karvinná

   Digitalizovaná verze kroniky (formát JPG)

   Zápisy pro léta: 1946

  • Publikace
   Stacks Image 462

   KATASTROFA KARVÍNSKÁ

   Zprávy hodnověrné, kterak se přihodily výbuchy důlních třaskavých plynů na jámách Františky a Jana, hraběte Larische Moennicha v Karvíně, dne 14. a 15. června 1894.

   Sestavil: Oscar Geller
   Nákladem knihkupectví R. Papauschka (dříve Ed. Hölzel) v Mor. Ostravě 1894, 32 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 423

   KNÍŽKA O KARVÍNĚ

   Uspořádal: Marko Šíp
   Nákladem "Čtenářsko-vzdělávacího spolku" v Karvíně (Slezsko) 1914, 187 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 530

   KATALOG ŘEMESLNICKO-ŽIVNOSTENSKÉ VÝSTAVY A TRŽNICE V KARVINNÉ ve dnech 5. - 15. července 1924 v Průmyslové škole

   Vytiskla knihtiskárna Jos. Fibingera v Orlové 1924

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 513

   KATALOG CELOSTÁTNÍ VČELAŘSKÉ VÝSTAVY V KARVINNÉ

   14.7. - 22. 7. 1934

   Nákladem výstavního výboru včelařské výstavy v Karvinné 1934, 89 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 406

   Dr. Fridolín Šlachta: DĚJINY HORNICKÉHO MĚSTA KARVINNÉ

   Nákladem vlastním 1937, 180 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 1623

   Cestovní a turistická příručka pro okolí elektrické dráhy Ostravsko-Karvinské

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   Moravská Ostrava 1937, 30 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 494

   PAMÁTNÍK ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ MĚSTA KARVINNÉ

   K 30. jubileu obnovení České školy a 20. výročí Československé republiky.

   Městský osvětový sbor v Karvinné 1938, 96 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 549

   Dr. Fridolín Šlachta: ČTVRŤSTOLETÍ STÁTNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V KARVINNÉ

   Nákladem vlastním 1946, 32 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 1661

   ZAHRADA HORNÍKŮ. Botanický popis sadu Zdeňka Nejedlého v Karviné

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   K tisku připravili Fr. Buzek, J. Rohel a A. Švacha.
   Slezský studijní ústav v Opavě ke Dni horníků 1950, 15 s.

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 389

   KARVINÁ 1268-1968 (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města)

   Městský národní výbor v Karviné péčí Okresního archivu v Karviné 1968, 326 s. a fotografické přílohy

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 1604

   Rudolf Hrubý: KATALOG PAMÁTEK MĚSTA KARVINÉ (I. díl)

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   I. díl: A/ Nemovité státní kulturní památky, B/ Objekty památkového zájmu města

   Odbor školství a kultury MěstNV Karviná, Vlastivědné muzeum okresu Karviná se sídlem v Českém Těšíně, Památkový aktiv při OŠK MěstNV Karviná 1985, 257 str., strojopis

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 2147

   Rudolf Hrubý: KATALOG PAMÁTEK MĚSTA KARVINÉ (II. díl)

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   II. díl: C/ Pomníky a pamětní desky

   Odbor školství a kultury MěstNV Karviná, Vlastivědné muzeum okresu Karviná se sídlem v Českém Těšíně, Památkový aktiv při OŠK MěstNV Karviná 1985, 230 str., strojopis

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 2162

   Rudolf Hrubý: KATALOG PAMÁTEK MĚSTA KARVINÉ (III. díl)

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   III. díl: Historické jádro města

   Odbor školství a kultury MěstNV Karviná, Vlastivědné muzeum okresu Karviná se sídlem v Českém Těšíně, Památkový aktiv při OŠK MěstNV Karviná 1990, 320 str., strojopis

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 1642

   Ing. Rudolf Tille, sládek: PAMĚTI

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   Paměti sládka Larisch-Mönnichova karvinského pivovaru.

   Spolek českých sládků při plzeňských pivovarech se sídlem v Plzni, Plzeň 1990, 33 str.

   Stacks Image 587

   ZANIKLÝ SVĚT - Historie staré Karvinné

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   SOkA Karviná 1996, 24 s, formát A 5,
   ISBN 80-86388-04-2

   Tato útlá publikace měla nejprve za úkol provést návštěvníky výstavou a po jejím skončení slouží jako základ pro hrubou orientaci o tom, co se v archivních materiálech dochovalo k dějinám Karvinné na přelomu 19. a 20. století. Publikace je doplněna četnými fotografiemi dnes již neexistujícího města.
   Pro velký zájem byla vydána podruhé v roce 2002 v nákladu 500 ks.

   Publikace je rozebrána

   Stacks Image 617

   ROD LARISCH-MÖNNICHŮ NA KARVINSKU

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   SOkA Karviná 1999, 32 s.,
   ISBN 80-86388-00-X

   V souvislostí s výstavou Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku, uspořádanou v roce 1999, byla vydána i tato publikace. Šlechtický rod Larisch-Mönnichů sehrál v dějinách Těšínska významnou roli. Jeho historie sahá až do 13. století a patří tedy k velmi starým slezským rodům. Text je doplněn fotografiemi archivních dokumentů a záběry z výstavní síně. Přílohou je vložený list s genealogickým stromem rodu L-M na jehož počátku je Mikuláš ze Lhoty.

   Publikace je rozebrána

   Stacks Image 602

   VZPOMÍNKY NA STAROU KARVINNOU (O STAREJ KARWINIE WSPOMNIENIA)

   Digitalizovaná verze publikace (formát PDF)

   Příloha publikace: Mapa staré Karvinné 1939 (formát JPG)

   SOkA Karviná 2001, 70 str., formát A 5,
   ISBN 80-86388-03-4

   Publikace zachycuje Karvinnou v podobě, v jaké dnes již neexistuje. Jednotlivé objekty jako kostely, radnice, školy, úřady ale i rodinné domy, jsou seřazeny podle čísel popisných se stručným dvojjazyčným popisem (v polštině a češtině) a některé jsou doplněny dobovými fotografiemi.
   Na mapě přiložené k publikaci jsou naznačeny stavby, které zmizely z povrchu zemského vlivem poddolování.

   Publikace je rozebrána

   Stacks Image 479

   KARVINÁ (Zmizelá Morava a Slezsko)

   Autoři: Hajzlerová, I. - Matroszová, V.
   Karviná (Zmizelá Morava a Slezsko),
   Ladislav Horáček - Paseka, Praha a Litomyšl
   2009, 240 s., formát 145 x 205,
   ISBN 978-80-7432-005-7

   Dějiny posledních sta let se podepsaly na vzhledu Karviné více, než je to běžné u většiny českých, moravských i slezských měst. "Zdá se to až neuvěřitelné, že v místech, kde se dnes nachází mimo doly, v podstatě již jen kostel a starý hřbitov, stávalo dvacetitisícové město, " píšou autorky knihy, která vychází v edici Zmizelá Morava a Slezsko. Kniha Ireny Hajzlerové a Veroniky Matroszové se věnuje historii Karviné a tomu, jak se toto město postupem času proměňovalo. Přehledně psaný historický text doplňují desítky unikátních archivních fotografií.

   Publikace je volně v prodeji

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 1573

   Stanisław Gawlik: BYŁO TO A NIMA

   Digitalizovaná verze publikace - obálka (formát PDF)
   Digitalizovaná verze publikace - celá kniha (formát PDF)

   Stanisław Gawlik
   redaktor publikacji: Janusz Kurzeja
   korekta: Mgr. Irena Pyszko
   wydawnictwo: Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s., Czeski Cieszyn druk: Tiskárna Harok, Šenov 2014, 56 s.
   ISBN 978-80-904526-1-9

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 568

   Stanislav Kuba: HISTORICKÝ VÝVOJ HORNICKÉHO MĚSTA KARVINÁ

   Klub přátel hornického muzea 2016, 104 s.
   ISBN: 9788087468142

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

   Stacks Image 644

   KARVINSKÉ HORNICKÉ KOLONIE

   Digitalizovaná verze publikace - obálka (formát PDF)
   Digitalizovaná verze publikace - celá kniha (formát PDF)

   Autoři: Martin Drápal, Radim Kravčík, Agáta Kravčíková, Martin Malínek, Veronika Matroszová, Adam Polášek, Kateřina Šuláková
   Statutární město Karviná 2018, 313 s.
   ISBN: 978-80-907327-0-4

   Ke studiu k dispozici v naší badatelně
   Záznam publikace v databázi knihovního fondu SOkA Karviná

  • Mapy a plány
   Stacks Image 1759

   Mapa KARVINNÁ - SOLCA 1:5000

   Digitalizovaná verze mapy (formát JPG | 6,5 MB)

   Stacks Image 1774

   Technický nákres podstavce hrobky Larisch-Mönnichů v Solci (Sockelplan - Gruft Solca)

   Stacks Image 1789

   Stavební plán prádla uhlí Dolu Barbora v Karvinné (Wäsche Barbara-Schacht Karvin)

   Stacks Image 1804

   Plán města Karvinné (Plan der Stadt Karwin) 1939-1945

   Orientační plán města Karvinné z období druhé světové války s přitišteným seznamem ulic a důležitých budov a objektů na pravém a levém okraji mapy.

   Přímý odkaz na záznam v Digitálním archivu

   Stacks Image 1819

   Stavební plán budovy rodinného obytného domu v kolonii Fernerůvka Rakouské důlní a hutní společnosti v Karvinné

   Stacks Image 1834

   Stavební plán přístavby příjezdového portiku k zámku v Solci

   Stacks Image 1849

   Stavební plán radnice v Karvinné

   Stacks Image 1864

   Stavební plán na postavení hospodářské budovy u Závodní nemocnice Báňské a hutní společnosti v Karvinné

   Stacks Image 1879

   Stavební plán adaptace sladovny Larisch-Mönnichova pivovaru v Karvinné

   Stacks Image 1894

   Situační plán města Karvinné (1941)

   Stacks Image 1909

   Orientační plán Karwina - Solca (1934)

   Stacks Image 1924

   Náčrtek na přistavění kuchyně pro polévkový ústav při polské škole na Sovinci

   Stacks Image 1939

   Stavební plány kanceláří a koupelny Dolu Jindřich Larisch-Mönnichových kamenouhelných závodů v Karvinné

   Stacks Image 1954

   Plán vestavby pokoje do podkroví obytného domu hraběte Larisch-Mönnicha 51/1149

   Stacks Image 1969

   Rekonstrukce kovárny a zámečnické dílny dolu Františka v Karvinné

   Stacks Image 1984

   Orientační plán Karvinná - Solca (1934)

   Stacks Image 1999

   SROVNÁVACÍ MAPA - prolnutí stavu z roku 1938 a 2000

   Digitalizovaná verze mapy (formát JPG | 1,4 MB)

   Tuto mapu nám poskytl jeden z našich badatelů. Zobrazuje nanejvýš přehledně proměnu krajiny na území staré Karvinné v rozdílu let 1938 a 2000.

   Stacks Image 2014

   MAPA ÚZKOROZCHODNÝCH DRAH na Ostravsku a Karvinsku

   Digitalizovaná verze mapy (formát JPG | 1,6 MB)

   Tuto mapu nám poskytl p. Tomáš Jančar.

   Stacks Image 2029

   PANORAMA KARVINNÉ 1915

   Fotografie v plném rozlišení (formát JPG | 8 MB)

   Stacks Image 2044

   PANORAMA KARVINNÉ po roce 1934

   Fotografie v plném rozlišení (formát JPG | 7,4 MB)

   Stacks Image 2059

   PANORAMA partie u kostela sv. Petra z Alkantary 1956

   Stacks Image 2074

   Pohled z těžní věže dolu Gabriela v Karviné (2005)

   Fotografie v plném rozlišení (formát JPG | 11,8 MB)

  • Audio
   Karviná v nahrávkách Českého rozhlasu
   Výběr z nahrávek Českého rozhlasu, které se tématicky vztahují k historii města Karviná a jeho blízkému okolí…

   Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary (ČRo Plzeň 5.7.2009)

   Kostel sv. Petra z Alkantary (ČRo Ostrava 13.10.2008)

   900 metrů pod zemí (ČRo Ostrava 15.4.2008)

   Poezie těžebních věží na Karvinsku (ČRo Ostrava 15.11.2007)

   Karvinské nářečí (ČRo 1 Radiožurnál 18.11.2007)

   Po našimu v Karviné (ČRo Ostrava 4.10.2007)

   Střípky z dějin Karviné (ČRo Ostrava 21.12.2009)

   Karviná a těžba uhlí (ČRo 1 Radiožurnál 23.6.2008)

   Józef CHMIEL z Karviné (ČRo Ostrava 24.10.2008)

   Rychvald / Křížem krajem (ČRo Ostrava 3.5.2007)

   Dolní Lutyně / Křížem krajem (ČRo Ostrava 5.4.2007)

   Doubrava / Křížem krajem (ČRo Ostrava 8.2.2007)

   Petřvald / Křížem krajem (ČRo Ostrava 8.3.2007)

   Dětmarovice / Křížem krajem (ČRo Ostrava 13.6.2007)

   Karviná - Louky / Křížem krajem (ČRo Ostrava 14.6.2007)

   Petrovice u Karviné / Křížem krajem (ČRo Ostrava 19.4.2007)

   ZANIKLÁ KARVINÁ (Výlety s Vltavou) - vysíláno v září 2020

   1. díl: Po zarostlých schodech k bráně zámku Solca (ČRo 3 - Vltava)

   2. díl: Kostel sv. Petra z Alkantary (ČRo 3 - Vltava)

   3. díl: Důl Gabriela (ČRo 3 - Vltava)

   4. díl: Kaple připomínající důlní neštěstí v roce 1894 (ČRo 3 - Vltava)

   5. díl: Karviná-Doly, město, které ustoupilo uhlí (ČRo 3 - Vltava)

  • Video
   • Unikátní záběry po výbuchu na jámě Gabriela v roce 1924

    (Opavia-film)

   • Filmové záběry Karviné - Doly ze 60-tých let 20. století

    (Gabriel Kopčaj)

   • Dokumentární snímek o původní podobě staré Karvinné

    (Eugen Dubiel)

  Zpracoval

  Státní okresní archiv Karviná
  Fryštátská 55
  733 01 Karviná - Fryštát

  Zpracoval

  Státní okresní archiv Karviná
  Fryštátská 55
  733 01 Karviná - Fryštát

  O projektu

  © Projekt stará Karvinná
  Tématický web věnovaný zaniklé Karvinné.
  Publikováno poprvé v roce 2010.

  O projektu

  © Projekt stará Karvinná
  Tématický web věnovaný zaniklé Karvinné.
  Publikováno poprvé v roce 2010.

  Kontakt

  Marek Trojak
  +420 596 312 789

  Kontakt

  Marek Trojak
  +420 596 312 789

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace