Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Veřejnoprávní původci

  • Právní normy v archivnictví

   Nové právní normy v archivnictví platné od 1. 7. 2012

   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a další související zákony

   Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

   Vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

  • Související právní předpisy

   Další předpisy související se spisovou službou. Například:

   • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

   • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

   • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

   • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

   • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

   • Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů,

   • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění, ve znění pozdějších předpisů,

   • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,

   • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů,

   • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (VMV čá. 64/2012 - část II).

  • Povinnosti původců

   Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií ve skartačním řízení mají:
   (§ 3 odst. 1 "archivního zákona")

   • organizační složky státu,

   • ozbrojené síly,

   • bezpečnostní sbory,

   • státní příspěvkové organizace,

   • státní podniky,

   • územní samosprávné celky,

   • organizační složky územních samosprávných celků vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k "zákonu",

   • právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k "zákonu",

   • vysoké školy,

   • školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování,

   • zdravotní pojišťovny,

   • veřejné výzkumné instituce,

   • právnické osoby zřízené zákonem.

   (uvedení původci jsou označování jako „veřejnoprávní původci“)

   Do kategorie veřejnoprávních původců již nadále nepatří notáři Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií za podmínek stanovených „archivním zákonem“ jim však byla zachována (§ 3 odst. 2 písm. c/ „archivního zákona“) s tím, že tato povinnost nadále platí již jen ve vztahu k dokumentům uvedeným v příloze č. 1 „archivního zákona“.

  • Metodika a vzory

   Veřejnoprávní původci

   Národní digitální archiv a skartace dokumentů v elektronických systémech spisové služby (formát PDF)

   (informace pro veřejnoprávní původce v dohledu Zemského archivu v Opavě)