Stacks Image p411_n15

Zemský archiv v Opavě

Publikace

Otice: Z historie obce

Autor: DORKO, Branislav

ISBN 978-80-87632-52-9
Vydal: Obec Otice ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 2. opravené a doplněné vydání
Počet stran: 168 stran
Rozměr knihy: 205 x 225 mm

Cena: 250,- Kč
Publikaci lze získat na adrese: Obecní úřad Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice

ANOTACE:

Kniha je stručným, přehledným a uceleným pojednáním o dějinách obce Otice, nacházející se v těsném sousedství města Opavy. Autor sleduje vývoj obce od jejího pravěkého osídlení, přes okolnosti nejstarší písemné zmínky z roku 1361 prakticky až do současnosti. Text je členěn chronologicky, kapitoly mapují jednotlivá období otické minulosti, přičemž některým tematickým okruhům z počátků konstituování moderní obce jsou věnovány samostatné oddíly. Akcentován je především vývoj obecní správy, která v průběhu doby hrála klíčovou roli v procesu utváření obrazu vesnice. Zvláštní pozornost autor zaměřil rovněž na Kamennou horu, jež je největší pozoruhodností Otic. Text doprovází velké množství obrazového materiálu, součástí knihy je také přehled demografického vývoje, vyčerpávající seznam pramenů a literatury, stejně jako seznam vyobrazení.

OBSAH :

Úvodní slovo
Předmluva
Poloha a přírodní poměry
Pravěké osídlení
Ze starších dějin Otic
Historie obecní správy do roku 1918
Počátky otického školství
První otické spolky a družstva
Duchovní poměry
První světová válka a vznik Československé republiky
Mezi světovými válkami
Německá okupace a osvobození obce
Poválečná obnova
V letech komunistického režimu
Otice po roce 1989
Kamenná hora
Přehled demografického vývoje obce
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

Vůle stvrzená pečetí: Středověké státoprávní listiny z archivu opavských knížat

Autor: HRUBOŇ, Pavel - KOZÁK, Petr - MÜLLER, Karel

ISBN 978-80-87632-56-7
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 72 stran
Rozměr knihy: 210 x 230 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava

ANOTACE:

Publikace "Vůle stvrzená pečetí" byla vydána u příležitosti 700 výročí vzniku Opavského knížectví. Hlavní obsah tvoří edice i český překlad šesti pergamenových listin vydaných českými králi a opavskými knížaty z levobočné linie Přemyslovců v období let 1318 – 1461, pojišťující práva nově konstituovaného knížectví. Edici doprovázejí stati o dějinách Opavského knížectví za vlády opavských Přemyslovců, o listinách, jejich struktuře a archivní péči, o jejich uchovávání od středověku do současnosti. Publikaci vydal Zemský archiv v Opavě.

Opava. Sborník k dějinám města 6

Redakce Jiří Knapík a Karel Müller
Opava 2008, 72 s.
ISBN 978-80-86388-68-7

Obsahuje 13 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Bibliografie hist.-vlast. literatury sev. Moravy a Slezska za léta 2001–2005

Pomůcka pro vlastivědnou práci
Zpracovala Jana Indrová
Opava 2008, 373 s.
ISBN 978-80-86388-66-3

Zatím poslední svazek v pětiletých intervalech vydávaných bibliografií od roku 1945. Na skladě jsou v omezeném množství ještě některé starší svazky od roku 1966.

Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403-1522

K vydání připravil Dalibor Prix
Opava 2008, 418 s.
ISBN 978-80-86388-60-1


Ediční zpřístupnění nejstaršího dochovaného svazku zemských desk krnovských, zahrnujícího období do nástupu vlády Hohenzollernů v krnovském knížectví. Latinsko-německo-český text zápisů je doplněn edicí jednotlivých právních naučení a dalších dokumentů, vztahujících se k činnosti krnovského zemského soudu v tomto období. Kniha je doplněna podrobným osobním a zeměpisným rejstříkem.

Opava. Sborník k dějinám města 5

Redakce Dan Gawrecki a Karel Müller
Opava 2006, 89 s.
ISBN 80-86388-43-3

Obsahuje 16 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Díl I. (do r. 1400)

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Tom I (do 1400 roku)
Zpracoval kolektiv pod redakcí Antoni Barciaka a Karla Müllera
Wrocław - Opava 2004, 158 s.
ISBN 80-86388-17-4

První svazek společného díla polských a českých archivářů. Obsahuje podrobná regesta 235 listin uložených ve státních archivech v Opolí a v Katovicích ze strany polské a ze strany české v Zemském archivu v Opavě včetně okresních archivů v Opavě, Bruntále, Jeseníku, Karviné a Novém Jičíně.

Opava. Sborník k dějinám města 4

Redakce Dan Gawrecki a Karel Müller
Opava 2004, 86 s.
ISBN 80-86388-23-3

Obsahuje 14 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol: Štambuch Slezský. Brno 1609

Výběr. Heraldicko-genealogické Předmluvy. Strom z erbův starodávných rodův učiněný.
K vydání připravil Karel Müller
Opava 2004, IV + 106 s.
ISBN 80-86388-24-27

Reprint vybraných pasáží z díla známého slezského genealoga a heraldika včetně rytin všech v knize obsažených erbů.

Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy

Zpracoval Adolf Turek s kolektivem
Opravené a doplněné vydání připravil Zdeněk Kravar s kolektivem
Opava 2004, XVI + 979 s., vázané
ISBN 80-86388-23-9

Nepostradatelná pomůcka obsahující veškeré lokality s uvedením variant jejich českých, německých i latinských názvů a správní příslušnosti od roku 1850 do roku 2004. Oproti původnímu vydání obsahuje též údaj o roce, z něhož pocházejí nejstarší matriční záznamy pro danou lokalitu. Připojena je též mapa s vyznačenými obvody a sídly farností.

Bibliografie hist.-vlast. literatury sev. Moravy a Slezska za léta 1996–2000

Pomůcka pro vlastivědnou práci
Zpracovala Jana Indrová
Opava 2004, 294 s.
ISBN 80-86388-18-2

František Zvolský: Znaky slezských měst

Edice Karel Müller
Opava 2002, 16 s.

Edice, resp. rekonstrukce textu, který měl původně navázat na Zvolského knížku Znaky moravských měst (Brno 1947) a dochoval se v osobním fondu autora v Moravském zemském archivu v Brně. K dispozici je již jen velmi omezený počet výtisků.

Publikace je rozebrána.

100 let Zemského archivu v Opavě

Sborník příspěvků přednesených v rámci 9. konference archivářů ČR 23. – 25. května 2001 v Opavě
Uspořádal Karel Müller
Opava 2002, 51 s.
ISBN 80-238-8774-2

Z obsahu:

Jaromíra Knapíková: Matice opavská a počátky archivnictví ve Slezsku
Zdeněk Kravar: Gottlieb Kürschner – první slezský zemský archivář
Pavel Šopák: Leopold Peřich – pokus o portrét

Dopisy Vincence Praska Augustinu Weltzlovi 1877–1896

Překlad a edice Zdeněk Kravar
Opava 2002, 94 s.
ISBN 80-238-8775-0

Edice 46 dopisů zaslaných historikem a jazykovědcem Vincencem Praskem významnému slezskému historikovi P. Augustinu Weltzelovi. Navazuje na edici dopisů Weltzela Praskovi, vydanou Ryszardem Kincelem v roce 1999 v Ratiboři.

MÜLLER, Karel: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy

Opava 2001, 114 s.
ISBN 80-238-6882-9

Katalog veškerých originálních nobilitačních privilegií s barevnými fotografiemi erbovních miniatur. Součástí jsou i dva dodatky vydané v letech 2002 a 2005.

Právní klenoty Moravy a Slezska

Zemské desky a další stavovské rukopisy
Katalog výstavy Brno – Olomouc – Opava 1991
Text zpracovali Karel Müller, Antonín Roubic, Jarmila Štěrbová a Mojmír Švábenský
Brno - Opava 1991, 36 s. + 28 obr.

Stručný přehled vývoje zemských desk moravského markrabství a opavského, krnovského těšínského a niského knížectví, stejně jako lenních knih olomouckého biskupství s výčtem jejich edic a základní literatury. Připojeny jsou fotografické ukázky, především heraldické výzdoby.

Sborník Státního oblastního archivu v Opavě 1981–1985

Opava 1987, 143 s.

Z obsahu:

Karel Müller: Soupis typářů v archivech Severomoravského kraje I (Typáře obecní a cechovní)

Sborník Státního oblastního archivu v Opavě 1975–1980

Opava 1982, 207 s.

Z obsahu:

Antonín Roubic: Krajské národní výbory v období lidové demokracie se zřetelem ke KNV Olomouc v letech 1949 – 1960

Sborník Státního archivu v Opavě 1971–1975

Opava 1975, 352 s.

Z obsahu:

Bohumír Indra: K dějinám pošt v Opavě a v Severomoravském kraji do poloviny 19. století
Josef Gebauer: Soupis map a plánů, vedut a vyobrazení měst, míst a budov do r. 1850, uložených v archivech Severomoravského kraje

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace