Stacks Image p411_n15

Zemský archiv v Opavě

Publikace

Vůle stvrzená pečetí: Středověké státoprávní listiny z archivu opavských knížat

Autor: HRUBOŇ, Pavel - KOZÁK, Petr - MÜLLER, Karel

ISBN 978-80-87632-56-7
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 72 stran
Rozměr knihy: 210 x 230 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava

ANOTACE:

Publikace "Vůle stvrzená pečetí" byla vydána u příležitosti 700 výročí vzniku Opavského knížectví. Hlavní obsah tvoří edice i český překlad šesti pergamenových listin vydaných českými králi a opavskými knížaty z levobočné linie Přemyslovců v období let 1318 – 1461, pojišťující práva nově konstituovaného knížectví. Edici doprovázejí stati o dějinách Opavského knížectví za vlády opavských Přemyslovců, o listinách, jejich struktuře a archivní péči, o jejich uchovávání od středověku do současnosti. Publikaci vydal Zemský archiv v Opavě.

Opava. Sborník k dějinám města 6

Redakce Jiří Knapík a Karel Müller
Opava 2008, 72 s.
ISBN 978-80-86388-68-7

Obsahuje 13 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Bibliografie hist.-vlast. literatury sev. Moravy a Slezska za léta 2001–2005

Pomůcka pro vlastivědnou práci
Zpracovala Jana Indrová
Opava 2008, 373 s.
ISBN 978-80-86388-66-3

Zatím poslední svazek v pětiletých intervalech vydávaných bibliografií od roku 1945. Na skladě jsou v omezeném množství ještě některé starší svazky od roku 1966.

Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403-1522

K vydání připravil Dalibor Prix
Opava 2008, 418 s.
ISBN 978-80-86388-60-1


Ediční zpřístupnění nejstaršího dochovaného svazku zemských desk krnovských, zahrnujícího období do nástupu vlády Hohenzollernů v krnovském knížectví. Latinsko-německo-český text zápisů je doplněn edicí jednotlivých právních naučení a dalších dokumentů, vztahujících se k činnosti krnovského zemského soudu v tomto období. Kniha je doplněna podrobným osobním a zeměpisným rejstříkem.

Opava. Sborník k dějinám města 5

Redakce Dan Gawrecki a Karel Müller
Opava 2006, 89 s.
ISBN 80-86388-43-3

Obsahuje 16 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Díl I. (do r. 1400)

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Tom I (do 1400 roku)
Zpracoval kolektiv pod redakcí Antoni Barciaka a Karla Müllera
Wrocław - Opava 2004, 158 s.
ISBN 80-86388-17-4

První svazek společného díla polských a českých archivářů. Obsahuje podrobná regesta 235 listin uložených ve státních archivech v Opolí a v Katovicích ze strany polské a ze strany české v Zemském archivu v Opavě včetně okresních archivů v Opavě, Bruntále, Jeseníku, Karviné a Novém Jičíně.

Opava. Sborník k dějinám města 4

Redakce Dan Gawrecki a Karel Müller
Opava 2004, 86 s.
ISBN 80-86388-23-3

Obsahuje 14 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol: Štambuch Slezský. Brno 1609

Výběr. Heraldicko-genealogické Předmluvy. Strom z erbův starodávných rodův učiněný.
K vydání připravil Karel Müller
Opava 2004, IV + 106 s.
ISBN 80-86388-24-27

Reprint vybraných pasáží z díla známého slezského genealoga a heraldika včetně rytin všech v knize obsažených erbů.

Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy

Zpracoval Adolf Turek s kolektivem
Opravené a doplněné vydání připravil Zdeněk Kravar s kolektivem
Opava 2004, XVI + 979 s., vázané
ISBN 80-86388-23-9

Nepostradatelná pomůcka obsahující veškeré lokality s uvedením variant jejich českých, německých i latinských názvů a správní příslušnosti od roku 1850 do roku 2004. Oproti původnímu vydání obsahuje též údaj o roce, z něhož pocházejí nejstarší matriční záznamy pro danou lokalitu. Připojena je též mapa s vyznačenými obvody a sídly farností.

Bibliografie hist.-vlast. literatury sev. Moravy a Slezska za léta 1996–2000

Pomůcka pro vlastivědnou práci
Zpracovala Jana Indrová
Opava 2004, 294 s.
ISBN 80-86388-18-2

František Zvolský: Znaky slezských měst

Edice Karel Müller
Opava 2002, 16 s.

Edice, resp. rekonstrukce textu, který měl původně navázat na Zvolského knížku Znaky moravských měst (Brno 1947) a dochoval se v osobním fondu autora v Moravském zemském archivu v Brně. K dispozici je již jen velmi omezený počet výtisků.

Publikace je rozebrána.

100 let Zemského archivu v Opavě

Sborník příspěvků přednesených v rámci 9. konference archivářů ČR 23. – 25. května 2001 v Opavě
Uspořádal Karel Müller
Opava 2002, 51 s.
ISBN 80-238-8774-2

Z obsahu:

Jaromíra Knapíková: Matice opavská a počátky archivnictví ve Slezsku
Zdeněk Kravar: Gottlieb Kürschner – první slezský zemský archivář
Pavel Šopák: Leopold Peřich – pokus o portrét

Dopisy Vincence Praska Augustinu Weltzlovi 1877–1896

Překlad a edice Zdeněk Kravar
Opava 2002, 94 s.
ISBN 80-238-8775-0

Edice 46 dopisů zaslaných historikem a jazykovědcem Vincencem Praskem významnému slezskému historikovi P. Augustinu Weltzelovi. Navazuje na edici dopisů Weltzela Praskovi, vydanou Ryszardem Kincelem v roce 1999 v Ratiboři.

MÜLLER, Karel: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy

Opava 2001, 114 s.
ISBN 80-238-6882-9

Katalog veškerých originálních nobilitačních privilegií s barevnými fotografiemi erbovních miniatur. Součástí jsou i dva dodatky vydané v letech 2002 a 2005.

Právní klenoty Moravy a Slezska

Zemské desky a další stavovské rukopisy
Katalog výstavy Brno – Olomouc – Opava 1991
Text zpracovali Karel Müller, Antonín Roubic, Jarmila Štěrbová a Mojmír Švábenský
Brno - Opava 1991, 36 s. + 28 obr.

Stručný přehled vývoje zemských desk moravského markrabství a opavského, krnovského těšínského a niského knížectví, stejně jako lenních knih olomouckého biskupství s výčtem jejich edic a základní literatury. Připojeny jsou fotografické ukázky, především heraldické výzdoby.

Sborník Státního oblastního archivu v Opavě 1981–1985

Opava 1987, 143 s.

Z obsahu:

Karel Müller: Soupis typářů v archivech Severomoravského kraje I (Typáře obecní a cechovní)

Sborník Státního oblastního archivu v Opavě 1975–1980

Opava 1982, 207 s.

Z obsahu:

Antonín Roubic: Krajské národní výbory v období lidové demokracie se zřetelem ke KNV Olomouc v letech 1949 – 1960

Sborník Státního archivu v Opavě 1971–1975

Opava 1975, 352 s.

Z obsahu:

Bohumír Indra: K dějinám pošt v Opavě a v Severomoravském kraji do poloviny 19. století
Josef Gebauer: Soupis map a plánů, vedut a vyobrazení měst, míst a budov do r. 1850, uložených v archivech Severomoravského kraje

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace