Stacks Image p560_n121

Státní
okresní
archiv

Opava

O archivu

Státní okresní archiv v Opavě vznikl de facto až 1. října 1957 nástupem promovaného historika Jaroslava Bakaly na místo vedoucího okresního archivu. Činnost okresního archivu do té doby víceméně suploval Krajský (dnes Zemský) archiv v Opavě, který v roce 1946 převzal jako depozitum i bývalý městský archiv opavský. U ONV v Opavě mimoto působila od roku 1953 tzv. archivní služba. K 1. lednu 1956 pak byl ustaven okresní archiv a jmenován okresní archivář, jeho místo však zůstalo až do října 1957 neobsazeno.

První prostory získal archiv v suterénu budovy ONV v Opavě na Bezručově náměstí č.14, kam soustředil vybrané spisy ONV a jeho předchůdců a svozy písemností ze skartací u MNV okresu. Po územně správní reorganizaci v roce 1960 se archiv rozrostl o fondy zrušených okresních archivů v Hlučíně a Vítkově (oba vznikly v roce 1952), do nichž byly včleněny i bývalé městské archivy v Hlučíně, Vítkově a Budišově nad Budišovkou. Do užívání byl archivu v roce 1961 přidělen vlastní depozitář se studovnou a knihovnou v Opavě na Otické ulici č. 15, který byl postupně vybaven a dlouhodobě sloužil jako jeho hlavní pracoviště. Současně archiv převzal z tehdejšího Státního(dnes Zemského) archivu v Opavě všechny fondy okresní a městské provenience, mezi nimi též nejcennější Archiv města Opavy. Na místo vedoucí archivu nastoupila v témže roce pozdější dlouholetá ředitelka PhDr. Magda Plačková, která tuto funkci zastávala s přestávkou let 1965 - 1971, kdy archiv řídil promovaný historik Václav Štěpán, až do začátku roku 1991, poté ji vystřídala současná ředitelka PhDr. Marta Medková. V letech 1961-1964 archiv vydával „Zprávy Okresního archivu v Opavě“, v letech 1981-1990 vydával svou „Ročenku“. Od 1. čísla časopisu Vlastivědné listy (1975) zabezpečuje nepřetržitě jeho výkonnou redakci.

Kritickou prostorovou situaci archivu vyřešila v roce 1979 ukončená rekonstrukce bývalého evangelického kostela v Opavě, Lidická 2a na centrální pracoviště archivu a úprava budovy zámku v obci Neplachovice (asi 10 km severozápadně od Opavy) na pobočný depozitář. V roce 1993 byla dokončena rekonstrukce dalšího pobočného depozitáře v obci Skrochovice (asi 2 km od depozitáře Neplachovice). Od 1. srpna 2002 se Státní okresní archiv v Opavě stal vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

K 1. květnu 2006 má ve své péči 1624 fondů o celkovém rozsahu 4 739 bm, z toho 716 fondů o rozsahu 2 658 bm odborně zpracovaných. Archiv spravuje písemnosti úřadů a organizací státní i komunální správy, materiály škol, církevních institucí, cechů, firem, družstev, spolků, společenských organizací apod. působících na území bývalého okresu Opava. Archivní knihovna čítá více jak 9000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Zaměřena je především na regionální historii, archivnictví a české dějiny. Archiv stále rozšiřuje jak svou odbornou archivní činnost, tak oblast využívání archiválií a zejména kulturně-vzdělávací pořádáním besed, exkurzí a promítáním pásem z archivních dokumentů.

Státní okresní archiv Opava

Státní okresní archiv
Opava

Březinova 6, 746 22 Opava

+420 553 607 282
podatelna@op.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Opava.

Digitální archiv