Stacks Image p582_n106

Státní
okresní
archiv

Šumperk

Publikace

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 9

SOkA Šumperk 2017, 76 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-39-0
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za roky 2015 a 2016
Ohlédnutí za výstavou
Lněničková, J.: Moravolen Šumperk
Přijali jsme do archivu
Jarmarová, H.: Kroniky
Faltičko, J.: Nad archiváliemi kostelů v Nových Losinách a Pustých Žibřidovicích
Právě jsme uspořádali
Okresní soud Zábřeh
Z prací badatelů
Tillová, P.: Historie varhan děkanského kostela sv. Bartoloměje
Články
Valentová, I.: Alianční erb manželů Žalkovských
Faltičko, J.: Privilegium Jana staršího ze Žerotína obci Pusté Žibřidovice
Skoumalová, A.: Z historie bludovského mlýna
Osobnosti kraje
Gába, Z.: Nadučitel Franz Otte (1903–1983) a jeho čtyři role
Napsali v kronice
Je to ještě pro zasmání?, z kroniky Horních Studének
Stojaté písmo, ze školní kroniky Horních Studének
Pověsti
Sedláček, A.: O erbu Bítovských ze Slavikovic
Rýznar, V.: Pověst z doby Jana Žalkovského
Vzpomínáme
Gerhard Wanitschek zemřel
Zajímavosti
Míča, L.: Několik poznámek k chystanému překladu Dějin města Šumperka Franze Harrera
Hosák, L.: Město Šumperk
Šebánek, J.: Moravská produkce historická v oboru dějin agrárních a topografie

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 8

SOkA Šumperk 2015, 80 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-32-1
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Předmluva
Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Z činnosti archivu v roce 2014
Nejnovější zprávy pro příznivce archivu
Ohlédnutí za výstavami
Lněničková, J.: Cestování nejen po vlastních nohách
Právě jsme uspořádali
Veberová, J.: Archiv města Zábřeh
Články
Gába, Z.: Jan Kranich – „báseň a pravda
Skoumalová, A.: Příběh Franitška Herziga
Vzpomínky na válku a osvobození
Prokop, J.: Moje paměť o ilegalitě v Jedlí
Hajtmar, J.: „Čtyřicátý pátý“
Rýznar, V.: František Kubelka
Co zachytily kroniky
Jarmarová, H.: Jak to viděli kronikáři
Kapitoly z kroniky města Loštic
Zajímavosti
Z Památníku četnické stanice Šumperk, části Důležité události
Ze starých časopisů

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 7

SOkA Šumperk 2014, 88 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-22-2
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Z činnosti archivu v roce 2013
Spolupráce okresního archivu se školami
Jarmarová, H.: Zaniklá osada Josefová v podobě 3D modelu Štěpána Hýbla
Historie okresního archivu
Kulatá výročí prvních archivářů
Historický kroužek
Právě jsme uspořádali
Skoumalová, A.: Archiv obce Skalička
Ohlédnutí za besedou
Jarmarová, H.: Kde a jak pátrat po historii své rodiny
Články
Müller, K.: Nejstarší pečeti obcí na Zábřežsku
Dubská, P.: Zapomenuté příběhy – Berta Chiari
Doburavský, Z.: Sklářství na severní Moravě v 15. až 20. století
Osobnosti regionu
Šumperk vzpomíná
Zajímavosti
Svaté obrázky
Číslovka milion
Co zachytily kroniky
Stavba silnice do Crhova trvala dvacet let
Začátek 1. světové války v Bušíně
Skalický, J.: První školní rok 1. světové války v Hoštejně
Zápisy z jednání, které dnes pobaví
Zprávy
100 let od vypuknutí první světové války

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 6

SOkA Šumperk 2013, 76 s., zdarma
ISBN 978-80-87632-06-2
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Z činností archivu v letech 2011 a 2012
Ohlédnutí za výstavami
„Franz Harrer – šumperský muzejník a archivář“
„Údolí Desné na pohlednicích a v kronikách“
Historie okresního archivu
Haraštová, Z.: František Spurný jak ho znáte i neznáte
Právě jsme uspořádali
Flanderková, J. - Jarmarová, H.: Cechy
Články
Veberová, J.: Historie evangelického kostela v Šumperku
Doubravský, Z.: Manové mírovského hradu před lenním soudem biskupství olomouckého (1354-1462)
Vzpomínky
Vráželová, L.: Počátky mé učitelské služby v pohraničí
Z pamětí Květoslava Tesárka
Osobnosti regionu
Kulatá výročí známých osobností
Zajímavosti
Karl Jurende
March neboli Morawa
Co kroniky nezachytily
Jarmarová, H.: Z kosovské matriky úmrtí
Zprávy
Kroniky a kronikáři
Pro zasmání
(Vyšlo v „Rašpli – Listu politicko humoristickém“)

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 5

SOkA Šumperk 2011, 76 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-95-3
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2010
Historie archivu
Jarmarová, H.: V. Okresní archiv v letech 1990-2000
Právě jsme uspořádali
Jauernigová, J.: Farní úřad Hanušovice
Seznamte se s fondem
Morávková, J.: Osobní fond Indra Bohuslav, PhDr.
Články
Doubravský, Z.: Třemešek. Jan Bukůvka z Bukůvky, rytíř, podnikatel a politik
Gába, Z.: Vysoké Žibřidovice kontra Hanušovice II.
Vzpomínky
Kubíček, E.: Vzpomínky na starou školu
Veselý, B.: Lidopisné drobnosti z Písařova
Napsali v kronice – Z pera lidových vypravěčů
Peníze na hasiče zřejmě chyběly již dříve
Šulová, A.: Staré pověry v léčení

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 4

SOkA Šumperk 2010, 64 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-86-1
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2009
Historie okresního archivu
Jarmarová, H.: IV. Okresní archiv v letech 1976-1989
Právě pořádáme
Veberová, J.: „Poklady“ ve fondu Archiv města Zábřeh
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Nově zrestaurované listiny okresního archivu
Převzali jsme do archivu
Osobní fond Eduard Lukas /1900-1935/
Články
Doubravský, Z.: „Reic, Iastreb, Postrzielimow“, vesnice stejného jména na Zábřežsku
Gába, Z.: Vysoké Žibřidovice kontra Hanušovice
Vzpomínky
Jak se učívalo zeměpisu okolo roku 1850
Šulová, A.: Když jsem předla len …
Šulová, A.: Jak se u nás bělilo lněné plátno
Napsali v kronice
Obyčeje lidu (na Štítecku)
Hornostudýnská pouť
Z dalších kronikářských zápisů
Zajímavosti
Zábřežský aeroplán

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 3

SOkA Šumperk 2009, 60 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-76-2
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2008
Historie okresního archivu
Jarmarová, H. - Spurný, F.: III. Reorganizace okresních archivů a vývoj Okresního archivu v Šumperku (1958) 1960-1976
Právě jsme uspořádali
Lněničková, J.: Střední odborné učiliště zemědělské zahradnické Zábřeh
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Národní výbor pro severní Moravu v Šumperku 1918-1928
Jarmarová, H.: Národní výbor pro severní Moravu v Zábřehu 1918-1919
Převzali jsme do archivu
TJ Sokol Lesnice, kronika, 1901-1948
Beseda Rudolf v Rudě nad Moravou, "Hlavní knihy", 1881-1939
Ohlédnutí za výstavou
Veberová, J.: Tělocvičná jednota Sokol Šumperk
Články
Müller, K.: Nejstarší pečeť Úsova
Kašpar, Z. - Solník, J.: Dějiny školství v Jestřebí - 2. část
Vzpomínky
Březina, J.: Řidič drezíny a velký odbojář Jan Opletal
Zajímavosti
Gába, Z.: Domovní znamení z doby okupace
Z pera kronikářů
Hub, J.: O leteckém neštěstí u Rudy nad Moravou
Co kroniky nezachytily
Šulová, A.: Tetka Tekla
Šulová, A.: Přikázání pro ženy
Zprávy
Jonová, I.: Středoškolský projekt Rozvoj společenskovědních kompetencí žáků středních škol

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 2

SOkA Šumperk 2008, 64 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-69-4
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností v roce 2007
Historie okresního archivu
Jarmarová, H. - Spurný, F.: II. Začátky okresního archivu v Šumperku a Zábřehu
Právě jsme uspořádali
Babuňková, A. - Černá, M.: Místní národní výbory v Loučné nad Desnou a Novém Malíně
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Fondy spojené se vznikem československého státu
Jarmarová, H.: Národní rada pro Němce severní Moravy v Šumperku
Převzali jsme do archivu
Památník četnické stanice v Šumperku
Památník četnické stanice v Zábřehu
Památník četnické stanice v Kosově
Články
Benda, J.: Nerealizované plány a projekty staveb v okrese Šumperk, 2. část - Řešení spojení s Rýmařovem a zamýšlená trolejbusová doprava v Mohelnici
Kašpar, Z. - Solník, J.: Dějiny školství v Jestřebí - 1. část
Vzpomínky
Hohn, J.: Ze vzpomínek politického vězně Františka Přerovského
Osobnosti kraje
Štipl, L.: Vzpomínka na pamětní desku Richarda Schmitze zničenou v roce 1938 v Mohelnici
Zajímavosti
Gába, Z.: Tři návštěvy
Co kroniky nezachytily
Šulová, A.: Prase na modro
Šulová, A.: Byly živí přes čas

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 1

SOkA Šumperk 2007, 60 s., zdarma
ISBN 978-80-86388-55-7
ISSN 1802-8810

OBSAH:

Slovo úvodem
Archiv o sobě
Jarmarová, H.: Ohlédnutí za činností Státního okresního archivu Šumperk v nové budově
Výsledky generální inventury
Pořádání výstav
Publikace vydané archivem
Historie okresního archivu
Jarmarová, H.: I. Archiv města Šumperk
Právě jsme uspořádali
Veberová, J.: Přehled dějin a správního vývoje obce Nový Malín do roku 1945
Veberová, J.: Stručný popis fondu Archiv obce Nový Malín
Seznamte se s fondem
Jarmarová, H.: Osobní fond Harrer Franz (1525) 1869-1944
Převzali jsme do archivu
Fond Okresní národní výbor Šumperk - vodohospodářské spisy
Články
Babuňková, A.: Šumperský architekt Karl Johan Benirschke
Benda, J.: Nerealizované stavební projekty z období 2. světové války v okrese Šumperk
Kavka, J.: Vzpomínky na odsun Němců a budování pastvinářského družstva v pohraničí
Vzpomínky
Polišenská, M.: Zmizelí sousedé - židovská rodina Taussigů
Jarmarová, H.: Vzpomínky na Františka Spurného
Osobnosti kraje
Jarmarová, H. - Veberová, J.: Karl Penka - rodák z Mohelnice
Kalbáčová, F. - Kalbáč, V.: Rejchartický rodák Adolf Langer
Z pera kronikářů
Kalbáčová, F. - Kalbáč, V.: Z národopisných zvyků Volyňských Čechů
Kalbáčová, F. - Kalbáč, V.: Strava Volyňských Čechů
Zajímavosti
Nepodařilo se nám dohledat ...
Zprávy

JARMAROVÁ, Hana: Můj dědeček byl legionář

Českoslovenští legionáři okresu Šumperk
1914-1920.

ZA v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk, Šumperk 2003, 108 s.

Publikace tvoří součást projektu celostátního soupisu československých legionářů podle jednotlivých okresů. Samotný soupis osob, rozdělený na legionáře bojující v Rusku, Francii a Itálii, je doplněn krátkou historií legií a řadou dobových fotografií, doprovázejících zápisy v denících legionářů Jana Homoláka z Moravičan (Rusko) a Rudolfa Brachtla z Postřelmova (Rusko, Francie, Itálie). V publikaci nechybí ani střípky z korespondence a vzpomínek několika dalších legionářů.

JARMAROVÁ, Hana: Státní okresní archiv Šumperk

Státní okresní archiv Šumperk, Šumperk 2001, 36 s.

Jde o první publikaci, která shrnuje historii okresního archivu od jeho založení v roce 1948 až do současnosti. Seznamuje čtenáře s pracovním prostředím a prací archivářů, zachycuje strukturu a obsah fondů, které jsou v archivu uloženy, i typy služeb poskytovaných veřejnosti.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace