Stacks Image p77_n16

Zemský archiv v Opavě

Omezení provozu badatelen ve dnech 30.4. a 7.5. 2018

Upozorňujeme badatele, že níže uvedené badatelny Zemského archivu v Opavě budou v pondělí 30. dubna 2018 uzavřeny: ZA v Opavě, ZA - pobočka Olomouc, SOkA Frýdek-Místek, SOkA Jeseník, SOkA Nový Jičín, SOkA Olomouc.

We would like to inform you that following study-rooms of the Regional Archives in Opava will be closed on Monday 30th April 2018: ZA v Opavě, ZA - pobočka Olomouc, SOkA Frýdek-Místek, SOkA Jeseník, SOkA Nový Jičín, SOkA Olomouc.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die folgenden Lesesäle des Landesarchives in Opava am Montag, den 30. April 2018 geschlossen werden: ZA v Opavě, ZA - pobočka Olomouc, SOkA Frýdek-Místek, SOkA Jeseník, SOkA Nový Jičín, SOkA Olomouc.


Upozorňujeme badatele, že níže uvedené badatelny Zemského archivu v Opavě budou v pondělí 7. května 2018 uzavřeny: ZA v Opavě, ZA - pobočka Olomouc, SOkA Frýdek-Místek, SOkA Jeseník, SOkA Olomouc, SOkA Opava, SOkA Prostějov, SOkA Přerov.

We would like to inform you that following study-rooms of the Regional Archives in Opava will be closed on Monday 7th May 2018: ZA v Opavě, ZA - pobočka Olomouc, SOkA Frýdek-Místek, SOkA Jeseník, SOkA Olomouc, SOkA Opava, SOkA Prostějov, SOkA Přerov.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die folgenden Lesesäle des Landesarchives in Opava am Montag, den 7. Mai 2018 geschlossen werden: ZA v Opavě, ZA - pobočka Olomouc, SOkA Frýdek-Místek, SOkA Jeseník, SOkA Olomouc, SOkA Opava, SOkA Prostějov, SOkA Přerov.

Pozvánka na výstavu "Od soli k uhlí"

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu k 750. výročí první zmínky o Karviné, pod názvem "Od soli k uhlí". Výstavu můžete zhlédnout ve výstavní síni našeho archivu a potrvá do 31. 1. 2019.

Všechny zájemce srdečně zveme!

Pořizování reprodukcí z církevních fondů

Vážení badatelé, nově byly rozšířeno množství církevních fondů, z nichž nelze bez svolení arcibiskupského archivu pořizovat jakékoliv kopie, včetně církeních velkostatků. Seznam fondů bude k dispozici v záložce badatelna olomoucké pobočky, kde je uveden i odkaz na formulář k povolení.

Fond SLEZSKÝ STAVOVSKÝ ARCHIV zpřístupněn digitálně!

Zemský archiv v Opavě zpřístupnil digitální verzi fondu Slezský stavovský archiv, který tvoří jeden z pilířů jím spravovaného archivního bohatství. Fond byl převeden do elektronické podoby ve své úplnosti, úhrnem se jedná o 3.866 snímků listin a celkem 42.172 scanů stránek z úředních rukopisů.

Slezský stavovský archiv v sobě zavírá značné množství diplomatického materiálu ke středověkým, raně novověkým i novověkým dějinám opavského, krnovského, těšínského a niského knížectví (nechybí však ani jednotlivosti k minulosti jiných slezských teritoriálních útvarů: Hlohovska, Svídnicko-Javorska či Opolsko-Ratibořska). Jedná se o zemská privilegia, listiny vydané z moci vládnoucích knížat a jejich lenních pánů z řad českých králů, ale též o písemnosti související obecněji s každodenním chodem zemské správy, soudů a jiných institucí či o listiny stavovských osob, v tom především šlechty (např. kšafty, dlužní úpisy). Svým rozsahem i významem mimořádnou část fondu představují stavovské rukopisy požívající ze zákona mimořádné ochrany jako archivní kulturní památka. Jde zejména o svazky půhonů a nálezů vedených u příslušných zemských soudů, vzácně dochované knihy hejtmanských roků, protokoly ze zasedání zemských sněmů a především pak o zemské desky opavského, krnovského a částečně též těšínského knížectví, dochované od počátku 15. století.

Snímky archiválií byly publikovány prostřednictvím webové aplikace Digitální archiv Zemského archivu v Opavě na adrese http://digi.archives.cz.

PŘÍMÝ ODKAZ na digitalizované záznamy fondu SLEZSKÝ STAVOVSKÝ ARCHIV naleznete ZDE.

PŘÍMÝ ODKAZ na elektronickou pomůcku SLEZSKÉHO STAVOVSKÉHO ARCHIVU naleznete ZDE.

DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě uveden do ostrého provozu!

nešním dnem uvádí Zemský archiv v Opavě do ostrého provozu novou vyhledávací aplikaci pro práci s archiváliemi: DIGITÁLNÍ ARCHIV ZA v Opavě.

Tato aplikace plně nahrazuje předchozí portál ARCHIVNÍ VADEMECUM a přináší řadu nových možností a funkcí, včetně schopnosti responzivního zobrazení pro mobilní zařízení. Veškeré permalinky (trvale platné odkazy) z původního Vademeca zůstávají funkční a jsou automaticky přesměrovávány na odpovídající záznamy, či skeny v Digitálním archivu (POZOR! Tato změna se z technických důvodů začne uplatňovat až s jistým zpožděním: od ukončení Vademeca minimálně cca. 24 hodin!).

Archivní Vademecum bylo v provozu takřka nepřetržitě od roku 2009 (v prvotní verzi již od roku 2007). V roce 2012 obsahovalo 1 599 011 skenů, ke dni ukončení svého provozu (31.8.2017) pak nabízelo veřejnosti 10 473 987 skenů digitalizovaných archiválií.

Digitální archiv byl nejprve spuštěn v testovacím režimu dne 6.5. 2016 a jeho vývoj pak pokračoval za účasti veřejnosti.

K dnešnímu dni obsahuje 1 956 361 záznamů spolu s 18 409 095 skeny digitalizovaných archiválií.


Zobrazit starší články