Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

FRÝDEK-MÍSTEK

Publikace

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 17

Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Autor: kolektiv autorů
Editor: ADAMEC, Tomáš
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 164 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm
ISBN 978-80-87632-91-8
ISSN 1214-6951

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde:
SOkA Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v letech 2020
a 2021

ČLÁNKY:
Radek Lipovski: Žádost o rozvod v Mostech u Jablunkova v roce 1860
Eva Vojkovská: Několik staveb Karla Biefela na Hukvaldském panství
Miloš Habrnál: Zůstal jen popel a prach. Po stopách rodiny Goldbergerů ze starého Koloredova
Tomáš Adamec: Volební skandál v Palkovicích v roce 1927
Tomáš Adamec: Zapomenutý básník Č. Ostravický
Lukáš Lisník – Ondřej Štarman: Mostárna Frýdek-Místek po roce 1989 a její výrobní program zaměřený na alternativní energie

MATERIÁLY:
Radek Lipovski: Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. – 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě (inventární soupis – IV. část)

ANOTACE:
Sborník SOkA Frýdek-Místek vychází od roku 1999, každé jeho číslo obsahuje několik článků na různá témata z regionální historie. Jako autoři zde publikují zaměstnanci archivu a regionální badatelé z řad profesionálních i amatérských historiků. Příspěvky aktuálního čísla se zabývají problematikou rozvodu manželství v roce 1860 na konkrétním případu z Jablunkovska, osobností a stavbami architekta Karla Biefela, pohnutými osudy židovského rodiny Goldbergerů z Koloredova, volebním skandálem v Palkovicích v roce 1927, osobností a dílem zapomenutého básníka Č. Ostravického a zajímavým projektem frýdecké Mostárny zaměřeným na alternativní energie. Součástí čísla je také tradiční rubrika referující o nejzajímavějších regionálně historických publikacích předchozího roku.

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 16

Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Autor: kolektiv autorů
Editor: ADAMEC, Tomáš
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 164 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm
ISBN 978-80-87632-73-4
ISSN 1214-6951

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde:
SOkA Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2018 a 2019

ČLÁNKY:
Radek Lipovski: Filip Landsberger
Lukáš Lisník: K historii mostárny Karlovy huti v Lískovci v letech 1867-1958
Tomáš Adamec: Frýdek a Frýdecko na počátku první republiky
Eva Vojkovská: Výstavba nového kláštera Alžbětinek s nemocnicí v Jablunkově
Vilém Vlk: Nadporučík Jaroslav Lohrer — Lom pohledem svých přátel a spolubojovníků
David Pindur: Vzpomínky na místeckého děkana Josefa Maňáka

MATERIÁLY:
Radek Lipovski: Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě (inventární soupis - III. část)

ANOTACE:
Sborník SOkA Frýdek-Místek vychází od roku 1999, každé jeho číslo obsahuje několik článků na různá témata z regionální historie. Jako autoři zde publikují zaměstnanci archivu a regionální badatelé z řad profesionálních i amatérských historiků. Aktuální číslo se zabývá mimo jiné počátky později významné firmy Landsberger, popisuje historii mostárny Karlovy huti nebo situaci ve městě Frýdku v prvních týdnech po vyhlášení samostatného Československa. Součástí čísla je také tradiční rubrika referující o nejzajímavějších regionálně historických publikacích předchozího roku.

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 15

Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 158 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm
ISBN 978-80-87632-54-3
ISSN 1214-6951

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2017
ČLÁNKY:
Martina Konieczná: Poznávání posledních chvil života obyčejných žen analýzou pozůstalostních spisů
Jan Gromnica: Počátky zpracování ropy a zemního vosku v Ostravě – firmy Dingler a Himmelbauer
Radek Lipovski: Jak bruslaři v Místku v 80. letech 19. století zničili arcibiskupovi louku
Eva Vojkovská: Výstavba budovy nové radnice v Jablunkově podle návrhu vídeňského
architekta Rudolfa Krausze
Lukáš Lisník: Příklady šetření reklamovaných dětí z německých škol v Moravské Ostravě ve 30. letech 20. století
Tomáš Adamec: Labutí píseň místeckých sokolů. K poslednímu vzepětí jednoty v letech 1945-1947
Tomáš Adamec: Básník Antonín Přecechtěl. Několik neobratných poznámek k poezii místeckého lékaře
MATERIÁLY:
Lenka Nováková: Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698
Vilém Vlk: Sociální chudoba textiláků v Pobeskydí
Vilém Vlk: Stateční textiláci v Pobeskydí
Radek Lipovski: Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. – 30. let 19. století uložené v Zemském arcivu v Opavě (inventární soupis – II. část)
ZPRÁVY O LITERATUŘE

ANOTACE:
Sborník SOkA Frýdek-Místek vychází od konce devadesátých let a přináší vždy řadu článků na různá témata z regionální historie. Jako autoři zde publikují zaměstnanci archivu a regionální badatelé z řad profesionálních i amatérských historiků. Aktuální číslo se zabývá mimo jiné počátky zpracování ropy a zemního vosku v Ostravě, objevuje zapomenutý bruslařský klub v Místku, zachycuje poslední velké vzepětí Sokola Místek po druhé světové válce, odhaluje neznámou básnickou tvorbu známého místeckého vlastivědného pracovníka Antonína Přecechtěla, nebo popisuje okolnosti výstavby budovy nové radnice v Jablunkově na počátku 20. století. Součástí čísla je také tradiční rubrika referující o nejzajímavějších regionálně historických publikacích předchozího roku. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek.

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 14

SOkA Frýdek-Místek 2017, 176 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-87632-41-3
ISSN 1214-6951

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v letech 2013 až 2016
ČLÁNKY
Lenka Nováková: Místečtí obyvatelé v soupisu z roku 1754
Lukáš Turoň: Porodnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v „dlouhém“ 19. století
Lukáš Lisník: Obrazy z dějin školy v Dobraticích od jejího vzniku do poloviny 40. let 20. století. Příspěvek k problematice českého venkovského školství na Těšínsku
Radek Lipovski: Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918
Eva Vojkovská: Funkcionalistická přestavba farního kostela v Jablunkově ve 30. letech 20. století
Tomáš Adamec: K počátkům Kina Vlast v Místku
MATERIÁLY
Vilém Vlk: Historie besed ve srubu na Ostravici
Radek Lipovski: Pozůstalostní spisy z frýdeckého panství z 20. – 30. let 20. století uložené v Zemském archivu v Opavě (Inventární soupis - 1. část)
Zprávy o literatuře

MYŠKA, Milan: Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby

MYŠKA, Milan: Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby (Opožděná industrializace)
Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek 2013, vázaná, 216 stran,
ISBN 978-80-87632-11-6.

Kniha našeho předního hospodářského historka je novým a doplněným vydáním knihy Opožděná industrializace, která vyšla v roce 1991 jako suplementum v Trutnově vydávaného sborníku Lnářský průmysl. Autor zde řeší především dva problémy: snaží se vysledovat hlavní tendence a pravidelnosti vývoje textilního průmyslu lnářského a bavlnářského na Místecku a Frýdecku v období od vzniku městské a venkovské plátenické výroby v regionu přibližně v 17. století do období, kdy se zde prosadila strojní, továrně organizovaná velkovýroba, a zároveň na příkladu konkrétního regionu řeší obecnější otázku tzv. protoindustrializace.
Knihu tvoří pět hlavních kapitol (Počátky plátenictví na Místecku a Frýdecku, Zapojení venkovských tkalců do výroby pro neregionální trhy, Na cestě k průmyslové revoluci, Počátky továrního průmyslu bavlnářského, Protoindustriální formy a způsoby produkce ve věku moderních továren), které jsou dále funkčně členěny, a jeden exkurz zabývající se konkrétním příběhem jednoho z místních továrníků - Adolfa Landsbergera.
Publikace je doplněna soupisem použitých pramenů a literatury, německým rezumé, jmenným a místním rejstříkem a průběžně v textu také více než čtyřmi desítkami černobílých fotografií.

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 13

SOkA Frýdek-Místek 2013, 142 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-87632-03-1
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_13 (formát pdf, 13,6 MB)
Rozebráno

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v letech 2011 a 2012
ČLÁNKY
Eva Vojkovská: Zmizelé domy v Koloredově na konci 19. století a počátku 20. století (Dnešní ulice Pionýrů)
Tomáš Adamec: Rozdělit či ponechat sloučené? K integraci Frýdku, Místku, Lískovce, Starého Města a Sviadnova v letech 1945-1948
MATERIÁLY
Milan Myška: Dětství v nacisty okupovaném Místku 1939-1945 (Z nepublikovaných vzpomínek)
Pavla Karbanová: Ze vzpomínek Svatoslava Kalicha, pamětníka boje v Čajánkových kasárnách v Místku dne 14. března 1939
DROBNOSTI
Tomáš Adamec: Dva případy k objasnění. Tak trochu detektivní případy bez vyřešení
Vilém Vlk: Petr Bezruč a Textiláci
Jakub Foldyna – Tomáš Foldyna: Pár poznámek k probíhajícímu projektu Skautské století na území Frýdecka-Místecka a Třinecka
ZPRÁVY O LITERATUŘE

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 12

SOkA Frýdek-Místek 2011, 178 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-86388-90-8
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_12 (formát pdf, 19,4 MB)
Rozebráno

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2010
ČLÁNKY
Richard Pastorek: O počátcích obcí v povodí řek Morávky a Mohelnice. Současný stav vědění
Jan Al Saheb: Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653
Martin Drápela: Historie zkujňovacích hutí v Bašce
Radek Lipovski: Prohlášení za mrtva v pozůstalostních spisech Místku ve 40. letech 19. století
Radim Červenka: Založení gymnázia v Místku a ohlas na stránkách novin Radhošť
Eva Vojkovská: Zmizelé domy v Místku a Koloredově z přelomu 19. a 20. století
Tomáš Benedikt Zbranek: Apoštolský administrátor František Borgiáš Onderek
Petra Syřinková: Karlova huť - Válcovny plechu a. s. 1927 – 1945
Filip Urbanec: Organizovaný odsun německého obyvatelstva z Frýdku a Místku
Tomáš Adamec: Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v okrese Frýdek-Místek v roce 1946
MATERIÁLY
Lenka Vašutová: Pozůstalost po místeckém purkmistru Jiříku Lysém
ZPRÁVY O LITERATUŘE

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 11

SOkA Frýdek-Místek 2010, 162 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-86388-80-9 ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_11 (formát pdf, 4,9 MB)
Rozebráno

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2009
ČLÁNKY
PetrJuřák: Historie včelaření v Brušperku a jeho okolí od počátku do současnosti
Silvie Křístková: Obecná dívčí škola v Brušperku. Příspěvek k dějinám školského zákonodárství
Radek Lipovski: Podvody Josefa Tandlicha a konec podnikání židovského podnikatele Philipa Landsbergera
Petra Sysalová: Železářské podniky v městečku Frýdlant nad Ostravicí
Eva Vojkovská: Zmizelé domy z přelomu 19. a 20. století ve Frýdku
Josef Bartoň: Lašské národopisné sdružení Sedlišťané. 100 let od založení
Zdeněk Buchta: 100 let od položení základního kamene evangelického kostela ve Frýdku
Tomáš Adamec: Čestný občan Vincenc Procházka
Tomáš Adamec: Týdeník Bezručův lid. Malé ohlédnutí za pozapomenutým týdeníkem
Aleš Šilberský: Hugo Šilberský (26. 3. 1920 – 18. 12. 1974). Portrét všestranného umělce
Milan Klega – Jiří Janáček: Záhada vrtné věže odhalena
MATERIÁLY
Lenka Vašutová: Ceny potravin ve městech Místku a Frýdku v 80. letech 18. století
ZPRÁVY O LITERATUŘE
Nová výstava představuje turistické chaty v Beskydech

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 10

SOkA Frýdek-Místek 2009, 184 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-86388-61-8
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_10 (formát pdf, 5,6 MB)
Rozebráno

Obsah:

Tomáš Adamec: Krátké zamyšlení nad deseti čísly sborníku
Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2008
Radim Jež - David Pindur: „…oznámili sú, jakž Bartka Šestáka zabili…“ K dějinám městského trestního práva na Těšínsku v raném novověku
Jan Al Saheb: Ostravský děkanát v rámci potridentské rekatolizace (1563–1619)
Radek Lipovski: Jak se oblékali Místečané a Místečanky ve 20. letech 19. století
Eva Vojkovská: Ustavení frýdeckého okresního soudu a pokus o vystavění věznice ve Frýdku v polovině 19. století
Petra Sysalová: Hospodářský a sociální význam železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí
Petr Juřák: Sportovní a tělovýchovné spolky v Brušperku do poloviny 20. století
Tomáš Adamec: Postavení pomníku padlým ve Frýdku
Lenka Vašutová: Obrana národa ve Frýdlantě nad Ostravicí
Arkadiusz Markowski: Územní spor o hornické sídliště mezi Šenovem a Šumbarkem
Josef Bartoň: Petr Bezruč a jeho mohyla před Těšínem
Zprávy o literatuře
Přehled dosud vydaných Sborníků SOkA Frýdek‑Místek

ADAMEC, Tomáš: Let místeckého Sokola. TJ Sokol Místek 1887-1941

ADAMEC, Tomáš: Let místeckého Sokola.
Tělocvičná jednota Sokol Místek 1887-1941
SOkA Frýdek-Místek 2007, 176 s., formát A5,
ISBN 978-80-86388-52-6

Publikace vyšla u příležitosti 120. výročí založení místecké sokolské jednoty a představuje první souhrnné vylíčení její historie od samotných počátků v 80. letech 19. století do zrušení sokolské organizace nacisty v roce 1941. Text je průběžně doplněn řadou černobílých fotografií, tabulkami a grafy.

ADAMEC, Tomáš: Zesmutněl mi obzor. O životě a díle Dominika Drobiše

ADAMEC, Tomáš: Zesmutněl mi obzor.
O životě a díle Dominika Drobiše.
SOkA Frýdek-Místek 2004, 68 s., formát A5,
ISBN 80-86388-22-0
Rozebráno

Drobná publikace ve čtyřech kapitolách přibližuje život a práci významného frýdeckého rodáka. První kapitola sleduje stručně jeho životní pouť, kapitoly s názvy Hasič, Školní inspektor a Vlastivědný pracovník pak popisují ty oblasti jeho činnosti, v nichž zanechal nejvýraznější stopu. Publikace je doplněna soupisem publikovaných prací Dominika Drobiše a řadou fotografií.

Českoslovenští legionáři z okresu Frýdek-Místek 1914-1920

Napsal a uspořádal Tomáš Adamec
SOkA Frýdek-Místek 2000
formát A4, počet stran: 94.
Rozebráno

Podnět ke zpracování tohoto tématu vyšel z Československé obce legionářské v Praze. Její člen gen. Ing. Rudolf Krzák se obrátil na Okresní úřad ve Frýdku-Místku s žádostí o zpracování historie legionářů v našem regionu. Vzniklá práce by se tak měla stát jednou z řady okresních publikací mapujících tuto problematiku.
Autorova práce byla ztížena tím, že se v archivu nenacházely žádné potřebné doklady, proto bylo nutné obrátit se prostřednictvím městských a obecních úřadů na občany se žádostí o pomoc při získávání zajímavého dokumentačního materiálu (např. fotografií, vzpomínek).
Samotná publikace se skládá z několika oddílů. Úvod nám napoví, co to vlastně byly legie, kde a proč vznikly. V další části se můžeme začíst do příběhů některých legionářů umocněných dobovými fotografiemi a citáty z osobních deníků. Následuje část prezentovaná fotografiemi z pozůstalostí našich bojovníků. A v závěru knihy je možno prostudovat pečlivě sestavený abecední seznam legionářů podle obcí a také podle zastoupení v jednotlivých legiích. Nechybí ani tabulka s jejich počty v jednotlivých městech a obcích našeho okresu.

SBORNÍKY

V roce 1999 vydal náš archiv svůj první sborník, kterým bychom chtěli založit novou tradici. A to nejen ve zpřístupňování archivních dokumentů a informací o minulosti našeho regionu co nejširší čtenářské obci. Přáli bychom si také, abychom tímto sborníkem ještě více podnítili Váš zájem o historii a snad i nalákali některé z Vás k vlastní badatelské práci, jejíž výsledky by pak mohly být publikovány právě na stránkách některého příštího čísla. Tak je tomu ostatně i nyní. Kromě prací pracovníků archivu zde dostali příležitost k publikování i studenti historie, kteří v našem archivu zkoumali problematiku spojenou se svými seminárními či diplomovými pracemi. Věříme, že náš nový sborník má na to, "aby se ujal", aby splnil cíle, které do něj vkládáme. Tyto cíle však mohou být zcela naplněny pouze v součinnosti s Vámi, našimi čtenáři a příznivci Státního okresního archivu Frýdek-Místek.
Případný zájem o publikování svých studií na stránkách našeho sborníku můžete sdělit na e-mailovou adresu Mgr. Tomáše Adamce t.adamec@fm.archives.cz nebo osobně. Podmínkou je tématický vztah článku k regionu.
Archivní sborníky lze nyní stáhnout i jako pdf soubor.

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 9

SOkA Frýdek-Místek 2008, 184 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-86388-61-8
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_9 (formát pdf, 5,9 MB)
Rozebráno

Obsah:

Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2007
Radim Jež: Nové poznatky ze sklonku života těšínského knížete Kazimíra II. († 1528)
Jan Al Saheb: Případ dluhů vladyky Jiříka Fajtla z Pomanzed (k pauperizaci drobné nižší šlechty v 16. století)
Lenka Vašutová: K valašské a pasekářské kolonizaci v Čeladné
Petra Sysalová: Fenomén frýdlantských železáren
David Pindur: Barokní mecenát severomoravských měšťanů na příkladu manželů Vidomusových z Místku
Karel Müller: Nejstarší (velká) pečeť města Jablunkova
Eva Vojkovská: Působení těšínského stavitele Josefa Drachného na Frýdecku
Milan Myška: Beskydská krčma Horák na Morávce - Nytrové
Alena Matějová: Podzim 1938 na Těšínsku
Tomáš Adamec: Několik poznámek k pracovnímu útvaru č. 402
Zprávy o literatuře
Výstava Zapomenutý Frýdek-Místek

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 8

SOkA Frýdek-Místek 2007, 195 s., formát A5, zdarma
ISBN 978-80-86388-49-6
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_8 (formát pdf, 4,8 MB)
Rozebráno

Obsah:

Adamec, T.: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2006
Al Saheb, J.: Instrukce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova pro úředníka hukvaldského panství z roku 1570
Jež, R.: Inventář pozůstalosti Václava Skrbenského z Hříště a na Šenově z roku 1590
Al Saheb, J. - Maršálek, P.: Soupis sirotků hukvaldského panství z roku 1663
Pandur, D.: Případ „apostaty“ Adama Myšky z Jablunkova
Vojkovská, E.: Příspěvek k stavebnímu vývoji kostela sv. Kateřiny ve Vendryni od konce 18. století do počátku 20. století
Běrská, P.: K počátkům školy ve Skalici
Maršálek, P.: P. František Halfar, autor frýdlantské farní kroniky
Müller, K.: K heraldickým památkám hradu Hukvaldy
Lipovski, R.: Povodeň z r. 1880 v relacích místeckého a brušperského četnictva
Myška, M.: Beskydská krčma Bebek
Adamec, T.: Co prozrazuje dochovaná korespondence o místeckém pomníku padlým
Matějová, A.: Okresní dům sociálních služeb TGM
Zprávy o literatuře
Výstava - Morava a Slezsko na starých mapách

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 7

SOkA Frýdek-Místek 2006, 182 s., formát A5, zdarma
ISBN 80-86388-38-7
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_7 (formát pdf, 3,5 MB)
Rozebráno

Obsah:

Adamec, T.: Z historie Státního okresního archivu Frýdek-Místek
Pindur, D.: K těšínsko-uherským vztahům na sklonku středověku
Müller, K.: K nejstarším pečetím Frýdku a Místku z poloviny 16. století
Al Saheb, J.: Pobyt vojska těšínského knížete Adama Václava na Místecku roku 1603
Pindur, D.: Zaniklý kostel sv. Bartoloměje v Třanovicích
Vojkovská, E.: Nástin dějin farnosti Ropice na počátku 19. století a výstavba kostela Zvěstování Panny Marie a sv. Kateřiny
Lipovski, R.: Usídlování židovského obyvatelstva v Místku a v Koloredově
Maršálek, P.: Testament Jiřího Pitla, frýdlantského dědičného fojta, z roku 1820
Oliva, M.: Z historie frýdlantské radnice
Krátký, J.: Práce kvapná, málo platná. Varhany kostela sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích
Juřák, P.: Založení a počátky brušperské lékárny U matky Boží
Seďa, R.: Těžké začátky místeckého gymnázia
Matějová, A.: Česká škola ve Frýdku nebyla samozřejmostí
Zprávy o literatuře
Pozvánka na výstavu

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 6

SOkA Frýdek-Místek 2005, 180 s., formát A5, zdarma
ISBN 80-86388-31-X
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_6 (formát pdf, 3,2 MB)
Rozebráno

Obsah:

Al Saheb, J.: Z dějin palkovického kostela sv. Jana Křtitele v 16. století
Pindur, D.: Vznik panského dvora v Sedlištích
Lipowski, R.: Sňatky obyvatel města Frýdku v průběhu 17. - 19. století
Al Saheb, J.: Charitní péče ve frýdlantské farnosti na přelomu 18. a 19. století
Krátký, J.: Varhany v Čeladné aneb Pocta romantickému varhanářství
Šupina, J.: Šebestián Vrána
Šrubař, D.: Vznik kostela sv. Bedřicha v Bílé
Seďa, R.: Ohlédnutí za studenty matičního gymnázia v Místku v letech 1895 - 1918
Adamec, T.: Podle paragrafu 95
Juřák, P.: Památky sakrálního charakteru na katastru města Brušperka
Bogar, K.: Černá a bílá Elišky Servátkové
Adamec, T.: Uč se dítě moudrým býti

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 5

SOkA Frýdek-Místek 2004, 144 s., formát A5, zdarma
ISBN 80-86388-19-0
ISSN 1214-6951
SOkA_FM_Sbornik_5 (formát pdf, 2,3 MB)
Rozebráno

Obsah:

Adamec, T.: Hříšní lidé ve Frýdku a Místku ve třicátých letech
Matějová, A.: Paskov za světové války
Pindur, D.: 330 let od začátku výstavby kamenného kostela v Bruzovicích
Al Saheb, J.: Počátky školství v Ostravici
Juřák, P.: Katolická akce na Frýdecko-Místecku
Šrubař, D.: Klášter sester boromejek ve Frýdlantu nad Ostravicí a rozvoj tohoto řádu na Moravě v 19. století
Al Saheb, J.: Řeka Ostravice a její místo v dějinách Frýdlantu nad Ostravicí
Matějová, A.: Anabáze českých středních škol vyhnaných v roce 1938 z Těšínska
Janás, K.: Pobeskydie - základňa nemeckej armády při potláčaní slovenského národného povstania
Dvořák, J.: Paraskupina Wolfram - bojový výsadek ze Západu
Juřák, P.: Sportovní klub Sparta Dobrá
Adamec, T.: Jak to bylo dříve s počasím
Adamec, T.: Malé momenty z Velké války

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 4

SOkA Frýdek-Místek 2003, 100 s., formát A5, zdarma
ISBN 80-86388-07-7
SOkA_FM_Sbornik_4 (formát pdf, 3,6 MB)
Rozebráno

Obsah:

Adamec, T.: Z historie obecné školy na Gruni
Mateášová, O.: Jak vznikla škola v Horních Datyních?
Lepíková, K.: Spoř ve dnech dobrých pro čas nouze (Z historie Místecké spořitelny)
Janas, K.: Rozpad Československa v marci 1939 a jeho dopad na obyvateľstvo Pobeskydia
Palák, M.: Po stopách Leoše Janáčka na Hukvaldech a v Rychalticích
Lipowski, R.: Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku
Lehkoživová, A.: První válečný rok československého parašutisty Vladimíra Řezníčka
Matějová, A.: Historický vývoj okresních úřadů Frýdek a Místek
Lepíková, K.: Stavební úpravy kostela sv. Jošta ve Frýdku se zvláštním zřetelem na restaurování oltářů v jeho interiéru
Adamec, T.: 100 let od narození Dominika Drobiše
Adamec, T.: Milan Klega pětasedmdesátiletý

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 3

SOkA Frýdek-Místek 2002, 98 s., formát A5, zdarma
SOkA_FM_Sbornik_3 (formát pdf, 1,6 MB)
Rozebráno

Obsah:

Adamec, T.: Odbojová organizace Lvice na Frýdlantsku
Matějová, A.: Trojanovické školy
Lehkoživová, I.: Frýdek a Místek v roce 1935 z pohledu regionálního tisku
Lepíková, K.: Okrašlovací spolek ve Frýdku
Širc, A.: Vývoj bavlnářského a vlnařského průmyslu v Pobeskydí v letech 1945 až 1948
Michna, R.: Osudy staré frýdecké radnice aneb historická památka či "prohnilá barabizna"
Lepíková, K.: O sirce, slámě a fazolu aneb Pověsti a pověry našich vesnic
Kukuczka, J.: Bohumil Pavlok (1922-2002)
Adamec, T.: Vzpomínky ruského legionáře Antonína Zelinky z Palkovic, 2. část
Mateášová, O.: Listiny města Brušperku
Výstava

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 2

SOkA Frýdek-Místek 2001, 92 s., formát A5, zdarma
SOkA_FM_Sbornik_2 (formát pdf, 1,5 MB)
Rozebráno

Obsah:

Adamec, T.: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá
Palák, M.: Lokalizace míst spojených s pobytem Vladimíra Vaška - Petra Bezruče v Místku v letech 1891-1893
Michna, R.: Počátek a vývoj regionálního divadelnictví na Frenštátsku, Brušpersku a Místecku do roku 1945
Vojkovský, R.: Na silnici do Beskyd za první republiky
Lepíková, K.: Jak se u nás kdysi léčilo?
Adamec, T.: Vzpomínky ruského legionáře Antonína Zelinky z Palkovic
Matějová, A: Dr. Rudolf Janda - první předseda MěstNV ve Frýdku-Místku
Mateášová, O.: Listiny města Frýdku
Zprávy a drobnosti

Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 1

SOkA Frýdek-Místek 1999, 62 s., formát A5, zdarma
SOkA_FM_Sbornik_1 (formát pdf, 1,3 MB)
Rozebráno

Obsah:

Matějová, A: Nad minulostí a současností Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku
Adamec, T. - Lepíková, K.: Místek v době Vincence a Karla Procházkových
Adamec, T.: Železnice a přehrada
Lepíková, K.: Letákové aféry na Reálném gymnáziu v Místku
Michna, R.: Ochotnické divadlo v Místku
Krpcová, P.: Obyvatelstvo Palkovic podle rodin a domácností před první světovou válkou
Adamec, T.: Frýdek - Lipina, 24. srpna 1924
Mateášová, O.: Listiny archivu města Místku

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace