Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PROSTĚJOV

Z historie archivu

Diference archivu v průběhu času je nejvíce markantní při pohledu na budovu a na její vybavení. V dnešní době je již téměř samozřejmostí, že jsou písemnosti řádně uloženy v regálech a v klimatizované místnosti a že je badatelům umožněno využívat při studiu moderní pomůcky. Před několika lety to však bylo pouze zbožné přání archiváře, které se dalece lišilo od reality. Prostějovský archiv nebyl výjimkou po celé dvacáté století.

Sklepní místnosti prostějovského muzea byly nevyhovující již v době zřízení archivu. Tehdejší okresní archivář Jaroslav Korábek ve své zprávě o stavu archivu v roce 1960 uvádí: "Okresní archiv je umístěn v muzeu, nemá samostatnou kancelář ani badatelnu. Spojené depozitáře muzejní a archivní jsou vlhké, studené, nedají se vytápět. V letních měsících dostupuje vlhkost k rosnému bodu". Když se konečně v roce 1961 stěhoval archiv do zámku, bylo nutno z archiválií odstraňovat vrstvu mouru.

Přestěhováním archivu do zámku však byla vyřešena jen prostorová situace, podmínky pro uchovávání archiválií byly i nadále zcela nevyhovující. Nebyla zde ani stálá optimální teplota 15-18°C, ani odpovídající vlhkost 55-60%. V zimě klesala teplota v depozitářích i na 0°C, naopak v létě vystupovala i na 30°C, vlhkost se pohybovala nejčastěji mezi 80 až 90%, pod 75% klesala jen velmi zřídka. Kromě těchto dvou činitelů se na systematickém ničení archiválií podílelo i slunce, které na ně v letních měsících přímo žhnulo velkými okny. Nedostatek místa a absence studovny a pořádací místnosti negativně ovlivňovaly plynulost zpřístupňovacích prací. Prostějovský archiv se stal jedním z nejhůře prostorově vybavených archivů v republice a pracoval v naprosto nedůstojných podmínkách.

Koncem roku 1991 se archivu podařilo pronajmout v prvním patře prostějovského zámku nové provozní prostory, ve kterých byly zřízeny kanceláře, studovna a knihovna. Provoz v nich byl zahájen v dubnu 1992.

Od roku 1995 se uvažovalo o přemístění archivu do objektu v prostějovských jezdeckých kasárnách. Pro adaptaci byla zpracována stavební dokumentace do úrovně realizačního projektu. Protože objekt kasáren nebyl ani dokonce listopadu 1997 armádou předán, přistoupil okresní úřad k novému řešení kritické situace archivu. Jeho situace byla vyřešena koupí a plánovanou rekonstrukcí budovy Rolný, s.r.o. v Třebízského ulici.

Stavební práce započaly 4. ledna 1999 a byly dokončeny za necelých jedenáct měsíců. Rekonstrukce objektu byla velmi náročná. Zvláštní důraz byl kladen na zesílení únosnosti podlah depotů. Náročným úkolem bylo i vyřešení stálé teploty v depotech. Aby bylo dosaženo optimální teploty, muselo být provedeno kompletní zateplení celého objektu a u depotů i vnitřní zateplení stěn a stropů. Depoty jsou klimatizovány, je v nich však i možnost přirozeného větrání.

Čtyřpodlažní budova archivu je v současnosti využívána pro téměř komplexní činnost. Vzhledem ke špatnému stavu archiválií způsobeného dlouholetým nevhodným uložením, byla v rozsáhlých prostorách suterénu zřízena konzervátorská dílna. Přízemí je z hlediska provozu rozděleno na dvě části. Jednu tvoří prostory pro příjem a čištění archiválií, prostorná pořádací místnost a depozitář. V druhé části jsou situovány prostory pro veřejnost. Pro potřebu všem badatelům je k dispozici moderně vybavená studovna pro devět zájemců o studium, dva audioboxy a také možnost reprodukce archiválií na moderních přístrojích.

V prvním poschodí se nacházejí provozní místnosti archivu - ředitelna, kanceláře a archivní knihovna. Tak jako v každém patře je i zde pořádací místnost a dva depozitáře - jeden o ploše 223 m2 a druhý, menší, se zvláštním režimem, který slouží k uložení fotografií a filmů. V nejvyšším patře se nachází další pořádací místnost, tři depozitáře a strojovna vzduchotechniky. Úložná kapacita všech šesti depozitářů je cca 7 800 bm. V současné době jsou pro potřeby SOkA Prostějov využívány pouze čtyři depozitáře.

Po mnoha letech marného úsilí tak Státní okresní archiv Prostějov získal pro svou činnost budovu, která plně odpovídá požadavkům kladeným na moderní archivy třetího tisíciletí.

Státní okresní archiv
Prostějov

Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov

+420 582 301 511
info@pv.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Prostějov.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace