Stacks Image 34

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 1 617

 • POMŮCKY

  Záznamů: 1 013

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 350 129
  Skenů: 344 414

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 3 373
  Skenů: 19 165

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KRONIKY

  Záznamů: 43
  Skenů: 4 178

 • LISTINY

  Záznamů: 1 736
  Skenů: 4 517

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 13 007
  Skenů: 4 649

 • MATRIKY

  Záznamů: 12 903
  Skenů: 1 136 363

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 56
  Skenů: 23

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 154
  Skenů: 347

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 178
  Skenů: 166

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 5 765
  Skenů: 2 025 954

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 16
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 17 763
  Skenů: 610

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • VEDUTY

  Záznamů: 55
  Skenů: 58

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 389
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.
Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.
Badatel může se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu (bez použití blesku).
Před návštěvou doporučujeme rezervaci místa v badatelně, a to telefonicky nebo na našich elektronických adresách.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Badatelna Zemského archivu v Opavě
  • Kapacita a vybavení

   • 20 badatelských míst u pracovních stolů
   • 2 místa u čteček mikrofilmů
   • 3 místa u stolních počítačů
   • zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
   • WIFI připojení pro badatelské účely
   • uzamykatelné skříňky pro odkládání osobních věcí
   • literatura z knihovny je předkládána v badatelně archivu

  • Registrace a objednávka

   Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně tašky na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní na chodbě. Počet témat, která se rozhodnete studovat v našem archivu v průběhu jednoho roku, není omezen. Při první návštěvě v novém kalendářním roce a také při každé změně tématu studia se zaregistrujete na formuláři Badatelský list. V elektronické podobě jej vyplní pracovník pověřený dozorem v badatelně na základě vašich osobních dokladů (občanský průkaz, pas) a po konzultaci s Vámi poté potvrdíte správnost údajů na vytištěném formuláři svým podpisem. Osobní údaje uvedené v badatelském listu jsou zpracovávány pro účely ochrany archiválií, slouží pouze pro vnitřní potřebu archivu a nejsou poskytovány třetím stranám.

   Archivní materiál je možno si vyhledat a objednat několik způsoby:
   1) přes funkci KOŠÍK v aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV (většina archivních pomůcek je dostupná online v elektronické formě)
   2) vyhledáním v tištěných archivních pomůckách a následném vyplnění žádanky při osobní návštěvě badatelny (nejlépe několik dní před plánovaným studiem)
   3) telefonicky nebo mailem (zejména pokud již znáte citaci fondu)

   Po obdržení elektronické objednávky či předání žádanky v badatelně se s vámi pracovník studovny dohodne na termínu předložení (podrobněji viz kapitola Předkládání a studium archiválií).
   Objednávku archivního materiálu považujeme za závaznou a po vyhledání a rezervaci archiválií ji připojíme k Vašemu badatelskému listu.
   Při posuzování množství archiválií předkládaných na jeden návštěvní den zohledňujeme jejich fyzický stav, provozní podmínky a technické možnosti archivu, význam a účel nahlížení. Předkládá se jen takové množství, které je v souladu s rozměry a kapacitou úložných prostor v badatelně a jehož počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat - nejvýše 5 svazků úředních knih (včetně matrik), 5 studijních mikrofilmů, 5 kartonů nebo 10 inventárních čísel archivního materiálu.

   Jsou-li již k dispozici kopie pro uživatelské účely (mikrofilmy, elektronické, elektrografické kopie), nebudou vám archiválie předloženy v originále. Matriky zveřejněné dálkovým přístupem nebudou ve studovnách opavské centrály i olomoucké pobočky předkládány vůbec a je možné je využívat jen tímto způsobem.

  • Předkládání a studium archiválií

   Upozorňujeme, že v badatelnách našeho archivu v Opavě a v Olomouci budou ke studiu předkládány originály jen těch matrik, jejichž digitální kopie doposud nejsou zveřejněny na internetu. Váš požadavek na předložení těchto svazků matrik nebo jejich mikrofilmů splníme v den podání objednávky ihned.
   Na počkání vám předložíme také studijní kopie archiválií z jiných fondů.
   Ostatní archivní materiál Vám připravíme k nahlížení nejdříve na následující den (objednávka podaná ve čtvrtek bude připravena následující pondělí), či dokonce později. Tato situace může nastat u fondů uložených v detašovaných depotech archivu. O lhůtě potřebné k vyhledání konkrétního materiálu vás vždy informuje dozor v badatelně. Po skončení studia vrátíte předložené archiválie dozoru v badatelně a současně oznámíte, zda je chcete odložit do příští návštěvy (maximálně po dobu 30 kalendářních dní), nebo mohou být založeny. Před odchodem z badatelny ještě potvrdíte svým podpisem soupisku archiválií, které vám byly tento den zapůjčeny ke studiu.

   Knihy, časopisy a noviny z archivní knihovny vám vyhledáme na základě vaší objednávky – osobní, telefonické ( 553 607 245), nebo emailem: knihovna@zao.archives.cz. Objednávku je vhodné provést nejméně jeden den před plánovanou návštěvou. Připravené tituly vám předložíme v naší badatelně, kde si je můžete prostudovat kdykoliv v rámci úředních hodin. Literaturu je možno studovat pouze prezenčně, na požádání může být odložena do příští návštěvy.

   Upozornění!

   Archivní sbírka novin má pouze dokumentační charakter, část titulů je ve velmi špatném stavu a dochována jsou často pouze torza. Noviny budou proto předkládány jen ve zcela výjimečných případech a to pouze celé a nepoškozené svazky.

   Studium archivního materiálu, knih a periodik je výhradně prezenční.

   Seznam církevních fondů v opavské centrále Zemského archivu v Opavě (PDF), jejichž vlastníkem je Arcibiskupství Olomoucké. Tyto fondy jsou v pobočce deponovány na základě Smlouvy o úschově archivních fondů a jednotlivých archiválií, uzavřené mezi Arcibiskupstvím Olomouckým a Zemským archivem v Opavě dne 21.2.2006. K pořizování fotografií, kopií, skenů a jejich publikování je nutný souhlas Arcibiskupství Olomouckého prostřednictvím Arcibiskupského archivu. Kontaktní adresa: Arcibiskupský archiv, Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, 587 405 225, archiv@arcibol.cz. Elektronický formulář pro žádosti o povolení fotoreprodukcí naleznete na webových stránkách Arcibiskupský archiv Olomouc.

  • Pořizování reprodukcí
   Na zakázku:

   Na zakázku vám zhotovíme a zpoplatníme jen ty druhy kopií, které jsou uvedeny v Ceníku služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě.
   Kopie je možné si objednat přímo v badatelně, kde za tímto účelem vyplníte formulář Objednávka služeb a úkonů a předáte jej dozoru v badatelně.
   Z matrik, archiválií poškozených nebo velmi objemných se z důvodu jejich ochrany kopie na objednávku nepořizují.
   Elektrografické kopie na počkání vám přímo ve studovně zhotovíme jen tehdy, pokud to umožní aktuální provoz.
   Objednávky většího množství kopií nebo zakázky kladoucí vyšší nároky na technické zpracování vyřizuje fotodílna našeho archivu ve lhůtě do 30 kalendářních dnů.
   Kopie z knih a periodik v archivní knihovně nezhotovujeme.

   Vlastním reprodukčním zařízením (digitálním fotoaparátem):

   Před zahájením fotografování vlastním digitálním fotoaparátem vyplníte formulář Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení a současně si jej necháte ověřit podpisem dozoru badatelny. V průběhu této činnosti vypisujete do příslušných rubrik formuláře citace fotografovaných archiválií. Formulář odevzdáte při odchodu z badatelny jako přílohu k Vašemu badatelskému listu.
   Používání blesku je z důvodu ochrany archiválií zakázáno.

   Reprodukce zhotovené na zakázku nebo vlastním reprodukčním zařízením jsou určeny výhradně pro vaši vlastní studijní potřebu. V případě jejich zveřejnění, ať tiskem nebo elektronicky, je třeba vyžádat si písemný souhlas našeho archivu.

  • Ověřování kopií

   Na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích provádí archiv jakožto správní úřad ověřování kopií a vybírá za ně správní poplatky ve formě kolků podle stanoveného Sazebníku (pol. 3a, pol. 4).
   Ověřování předchází vždy zhotovení kopií pro úřední potřebu, nelze tedy ověřovat již dříve vyhotovené badatelské kopie.
   Ověřování se provádí jen na vyžádání (po vyplnění formuláře Objednávka služeb a úkonů), a to otištěním a vyplněním ověřovacího razítka a vylepením kolkové známky (viz pol. 4 Sazebníku).
   Ověřené kopie si budete moci vyzvednout v badatelně, a to v termínu a čase dohodnutém s pracovníky badatelny.

   Všechny zmiňované formuláře jsou k dispozici také v naší badatelně.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese badatelna@zao.archives.cz (popř. 553 607 243) si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón), datum, ke kterému mají být připraveny, Vaše jméno a příjmení. Nejasným, nepřesným nebo nekonkrétním žádostem o přípravu materiálu nemusíme vyhovět k vaší plné spokojenosti.

  Zemský archiv v Opavě

  Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

  +420 553 607 240
  info@zao.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00

  (ve čtvrtek v červenci a srpnu zavřeno)

  Pátek:

  zavřeno


  +420 553 607 243
  badatelna@zao.archives.cz

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií ZA v Opavě.

  Digitální archiv

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace