Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

PŘEROV

O archivu

Státní okresní archiv Přerov je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě. Obvod působnosti Státního okresního archivu Přerov je vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností - Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, do konce roku 2002 územím okresu Přerov.

Státní okresní archiv kontroluje výkon spisové služby dle archivního zákona u organizačních složek státu, dále u územních samosprávných celků, organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob založených nebo zřízených územními samosprávnými celky, dále u státních podniků, škol a právnických osob zřízených zákonem, a to s působností na území okresu.

Provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u všech původců uvedených výše, provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, jakož i u dalších původců dle archivního zákona.

Umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do uložených archiválií, vede příslušnou evidenci archiválií, pečuje o archiválie převzaté od výše uvedených původců.
Poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.

Vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie.

Státní okresní archiv Přerov má specializovanou knihovnu pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie, vydává Sborník státního okresního archivu Přerov s tematikou oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie, pořádá výstavy s vlastivědným obsahem.

Státní okresní archiv Přerov

Státní okresní archiv
Přerov

Sokolů 193/1, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov

+420 581 205 024
+420 734 265 609
info@pr.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Přerov.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace